Wieloaspektowa analiza produkcji i eksploatacji samochodów elektrycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju (The multi-aspect analysis of the production and operation of lightweight electric cars in the aspect of sustainable development)

Sendek-Matysiak, Ewelina (2019)
Wieloaspektowa analiza produkcji i eksploatacji samochodów elektrycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju (The multi-aspect analysis of the production and operation of lightweight electric cars in the aspect of sustainable development).
Monografie, Studia, Rozprawy (M115).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-56-0
stron: 245

[img]
Preview
Tekst
Sendek-Matysiak_M115.pdf

Download (2MB) | Preview

Streszczenie

Idea zrównoważonego i trwałego rozwoju stanowi w dzisiejszych czasach, obowiązujący postulat, sposób działania człowieka we wszystkich rozwiniętych i rozwijających się krajach świata. Obecnie aspekt proekologiczności, tj. konieczności ograniczania negatywnego działania na środowisko naturalne, jest głównym czynnikiem prowadzącym do rozwoju techniki i technologii oraz organizacji we wszystkich dziedzinach gospodarki. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny samochodów elektrycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju przy obecnych technologiach i technikach wytwarzania. Aby wyczerpująco określić zrównoważony charakter tego typu pojazdów i ich wpływ na środowisko, przeanalizowano cały cykl ich życia obejmujący zarówno cykl pojazdu, jak i cykl „od szybu wiertniczego do kół”. Szczególny nacisk położono na wykorzystywane do zasilania samochodów baterie. Warto podkreślić, że w całym cyklu życia samochodu elektrycznego na etap jego produkcji przypada niemal połowa emisji gazów cieplarnianych. Gdy pominie się produkcję baterii, poziom emisji substancji szkodliwych przy produkcji samochodów elektrycznych i z silnikiem konwencjonalnym jest porównywalny. Komplementarnie, wykorzystując metody oceny wielokryterialnej, oceniono typ samochodu (z silnikiem benzynowym, diesla, elektrycznym i z napędem hybrydowym typu plug-in, w obecnych czasach jest najlepszym rozwiązaniem pod względem środowiskowy, technicznym i ekonomicznym. Modelowanie przeprowadzono dla różnych scenariuszy, tj. biorąc pod uwagę kryterium środowiskowe, ekonomiczne i techniczne – każde z osobna i wszystkie razem. Ponadto dla drugiego przypadku przeprowadzono ocenę dla dwóch sytuacji: - łączna emisyjność powstająca podczas produkcji pojazdu, produkcji paliwa i jego użytkowania, - emisyjność pojazdu podczas eksploatacji. (Nowadays, the concept of sustainable and stable development is an obligatory requirement and modus operandi of man in all developed and developing countries of the world. Today, the aspect of being proecological, which involves the need to reduce negative impact on natural environment, is the primary determinant leading to engineering and technological progress and improved organization in all areas of the economy. This study contains an attempt to assess electric cars in the aspect of sustainable development, taking into account existing technologies and production techniques. In order to fully characterize the sustainable nature of this type of vehicles, and their impact on the environment, their entire life cycle has been analyzed, including both vehicle service life and the cycle “from drilling rig to the wheels”. Particular emphasis is placed on batteries used to power the cars. It is worth noting that during the whole life cycle of an electric car almost half of total greenhouse gas emission is generated during its production stage. If we exclude the battery production process, the emission level of harmful substances during manufacturing of both electric cars and cars with conventional engines is comparable. Complementary, the multicriteria methods have been used to assess, which car type (with petrol engine, diesel engine, electric or plug-in type hybrid) is today the best solution from environmental, technological and economic point of view. The modelling has been carried out for different scenarios, taking into account the environmental, economic and technological criterion – each individually and all of them together. Moreover, for the second case, the two situations have been assessed: - total emissivity generated during vehicle production, fuel production, and its use, - vehicle emissivity during its operation.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 15:48
Last Modified: 20 Apr 2020 15:48
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/361

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd