Efektywne zarządzanie kosztami publicznych szkół wyższych w Polsce (Effective cost management of public universities in Poland)

Moskwa-Bęczkowska, Daria (2019)
Efektywne zarządzanie kosztami publicznych szkół wyższych w Polsce (Effective cost management of public universities in Poland).
Monografie, Studia, Rozprawy (M122).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-69-0
stron: 205

[img]
Preview
Tekst
Moskwa-Beczkowska_M122.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

Tematyka monografii dotyczy rachunku kosztów w uczelniach publicznych w Polsce. Zasadniczym celem pracy jest ocena możliwości, celowości oraz przydatności wdrożenia w publicznych szkołach wyższych rachunku kosztów działań jako narzędzia stwarzającego podstawy do bardziej efektywnego zarządzania kosztami sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. W szczególności w kolejnych rozdziałach pracy: - przedstawiono strukturę podmiotową sektora szkolnictwa wyższego w Polsce oraz dokonano analizy głównych kategorii ekonomicznych uczelni publicznych, tj. przychodów, kosztów oraz wyników finansowych; szczególna uwaga zwrócona została na wielkość i strukturę kosztów uczelni publicznych w Polsce; - dokonano analizy i oceny istniejącego rachunku kosztów w sektorze publicznych szkół wyższych w Polsce; omówiono zasady ewidencji, rozliczania oraz kalkulacji kosztów w uczelniach publicznych, wynikające zarówno z teorii rachunku kosztów, jak i obowiązujących uregulowań prawnych; przedstawiono problem kalkulacji kosztów jednostkowych kształcenia w uczelniach publicznych oraz opracowano graficzny model kalkulacji tych kosztów; - dokonano oceny przydatności stosowanego w uczelniach publicznych rachunku kosztów do efektywnego zarządzania kosztami tych jednostek; w procesie weryfikacji wykorzystano między innymi badania ankietowe; - przedstawiono istotę, założenia i strukturę rachunku kosztów działań. W części analitycznej pracy przedstawiono – na zasymulowanym przykładzie – uwarunkowania, wymagania, procedurę wdrażania w uczelni publicznej rachunku kosztów działań. Zbudowano autorski model rachunku kosztów uczelni publicznej, w którym uwzględniono zarówno założenia rachunku kosztów działań, jak też wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawnych. W końcowej części pracy dokonano oceny przydatności opracowanego modelu rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania kosztami uczelni publicznych w Polsce i poprawy ich efektywności. (The monograph is focused on the cost accounting in public universities in Poland. The main purpose of the monograph was to assess the possibilities, purposefulness and usefulness of implementation of Activity Based Costing in public universities as a tool creating the basis for more effective cost management of higher education sector in Poland. In particular in the next chapters of the dissertation: - the structure of higher education sector in Poland was presented and the main economic categories of public universities, i.e. revenues, costs and financial results were analysed; special attention was paid to the analysis of the level and the structure of costs of public universities in Poland; - the analysis and assessment of current cost accounting in public universities in Poland was carried out; the principles of register, settlements and calculation of costs in public universities resulting from the cost accounting theory as well as valid legal regulations was discussed, the problem of calculation of unit costs of education in public universities was analysed and the graphical model of calculation of these costs was developed; - the assessment of usefulness of the cost accounting used in public universities to effective cost management of these units was made; in the verification process the questionnaire studies were used; - the analysis of the essence, assumptions and the structure of activity based costing was presented. In the practical part of dissertation, the case study illustrating conditions, requirements, the procedure of implementation of activity based costing in public university. The original model of cost accounting of public university, including both assumptions of the activity based costing and requirements resulting from the valid legal regulations, was built. Then, the developed model was implemented in the hypothetical public university. The final part of the dissertation includes the assessment of the usefulness of the developed cost accounting model for cost management of public universities in Poland and improvement of their efficiency.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
L Education > L Education (General)
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 16:47
Last Modified: 20 Apr 2020 16:47
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/368

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd