Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania : formy – marketing – zachowania strategiczne (Inter-organizational relations in management processes : forms - marketing - strategic behaviour)

Kot, Janusz and Lypchuk, Vasyl and Radowicz, Joanna and Sztorc, Małgorzata (2019)
Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania : formy – marketing – zachowania strategiczne (Inter-organizational relations in management processes : forms - marketing - strategic behaviour).
Monografie, Studia, Rozprawy (M130).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-82-9
stron: 193

[img]
Preview
Tekst
Kot_Międzyorganizacyjne_M130.pdf

Download (495kB) | Preview

Streszczenie

Postępujące współcześnie dynamiczne procesy globalizacji oraz nasilające się mechanizmy konkurencji skłaniają organizacje do zastosowania odmiennych zachowań w relacji do pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku niż te występujące w XX wieku. Przystosowanie współczesnych przedsiębiorstw do nieznanej wcześniej złożoności i turbulentności otoczenia, a w konsekwencji niepowtarzalności postępujących zdarzeń, narzucają konieczność ciągłego oraz natychmiastowego zastosowania adekwatnych systemów i procesów zarządzania. Jest to niezbędny warunek do realizacji zamierzeń strategicznych i osiągania przewag konkurencyjnych. W związku z tym współcześnie wskazuje się na konieczność nawiązywania relacji, których strategicznym celem jest kooperacja. Niemniej jednak wielu autorów apriorycznie uznaje istnienie zjawiska współpracy w ramach sieci, z reguły nie uwzględniając wystąpienia prawdopodobnych działań konkurencyjnych. Współistnienie kooperacji i konkurencji określa się jako coopetition. Zważywszy na powyższe uwarunkowania, organizacje powinny traktować relacje międzyorganizacyjne w nietradycyjny, bardziej złożony sposób. Celem przedstawionej monografii o charakterze teoretyczno-empirycznym, jest ukazanie zjawiska międzyorganizacyjnych relacji z perspektywy współczesnych procesów zarządzania. Wzrastające znaczenie sieci międzyorganizacyjnych skłoniło autorów do podjęcia tej problematyki w aspekcie wpływu współpracy między organizacjami z punktu widzenia działań marketingowych, kompetencji wielokulturowych oraz zachowań strategicznych. Opracowanie podejmuje także problematykę znaczenia badań oraz sugeruje ich przyszłe kierunki rozwoju. Monografia składa się z czterech rozdziałów dotyczących procesów, instrumentów i metod zarządzania przedsiębiorstwami funkcjonującymi w sieciach międzyorganizacyjnych, wielokulturowego kontekstu relacji międzyorganizacyjnych, relacyjnego wymiaru marketingu oraz zachowań strategicznych podejmowanych przez organizacje operujące w złożonych strukturach międzyorganizacyjnych. W celu rozpoznania zjawisk i procesów będących przedmiotem opracowania posłużono się krytyczną analizą literatury przedmiotu oraz wynikami badań własnych autorów. W pracy wykorzystano także metodę analizy statystycznej uzyskanych danych z zastosowaniem programu Statistica. (Contemporary acceleration of globalisation and competition leads organization to apply different than in the 20th century behaviours in relations to other entities operating on the market. Adaptation of modern enterprises to previously unknown complex and turbulent environment imposes the need for continuous and immediate adjustability of relevant management methods. It is a precondition for implementation of strategic objectives and appropriate management methods to achieve competitive advantages. Networking and cooperation became internal strategic goal of contemporary enterprises. Many authors appreciate the phenomenon of cooperation between economic units acting within the chain without taking into consideration simultaneously ongoing process of competition between them. The purpose of presented monography is to illustrate phenomena of inter-organisational relations from the perspective of contemporary management processes and methods. The monography addresses issues of significance of marketing activities, multicultural competences and strategic behaviour in inter-organisational relations in management processes. Issues undertaken by authors are presented in four chapters. They relate to processes, instruments and methods of managing enterprises operating in inter-organizational chains, the multicultural context, marketing and strategic behaviours undertaken by economic units performing in complex structures. Authors of monography used analysis of the updated literature, results of their own research in this field and methods of statistical analysis based on Statistica programme to describe the phenomena of inter-organizational relations.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: H Social Sciences > HA Statistics
H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HG Finance
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 18:13
Last Modified: 03 Jun 2020 06:17
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/374

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd