Planowanie biznesowe i zarządzanie ryzykiem projektów (Business planning and project risk management)

Bućko, Józef (2021)
Planowanie biznesowe i zarządzanie ryzykiem projektów (Business planning and project risk management).
Monografie, Studia, Rozprawy (M139).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-66678-02-6
stron: 181

[img]
Preview
Tekst
Bucko_M139.pdf

Download (3MB) | Preview

Streszczenie

Praca dotyczy problematyki planowania biznesowego oraz zarządzania ryzykiem projektów z uwzględnieniem współczesnych trendów rozwoju tych obszarów wiedzy. Zmienność i niepewność otoczenia oraz narastające tempo innowacyjności gospodarki skłaniają menedżerów do konieczności modyfikacji (wcześniej przyjętych) strategii działania. Procesy zarządzania są wspomagane przez systemy controllingu, które swym zasięgiem powinny obejmować wszystkie fazy cykli życia projektów. Ryzyko w zarządzaniu projektami jest postrzegane zarówno w kategorii zagrożenia, jak i szansy. Zarządzanie ryzykiem jest traktowane jako proces systematyczny. Praca składa się zasadniczo z siedmiu rozdziałów zgrupowanych w dwie podstawowe części, a mianowicie: planowania biznesowego oraz zarządzania ryzykiem projektów. W pierwszej części (trzy rozdziały) zostały opisane: rodzaje, struktury, cele i kryteria oceny projektów (rozdział 1); wybrane narzędzia planowania projektów – konstrukcja modeli biznesowych oraz biznesplanów (rozdział 2); wybrane problemy oceny efektywności finansowej projektów, a w tym: metody oceny efektywności finansowej oraz kierunki ich wzbogacania prowadzące do zintegrowanej oceny efektywności projektów (rozdział 3). Część druga monografii obejmuje cztery rozdziały, w których omówione zostały następujące zagadnienia podstawy zarządzania ryzykiem w projektach, w tym: pojęcia niepewności i ryzyka, oraz podstawowe standardy zarządzania ryzykiem projektów (rozdział 4); zagadnienia identyfikacji czynników ryzyka, w których zostały ujęte podstawowe klasyfikacje ryzyka oraz identyfikacja zagrożeń i szans w projektach (rozdział 5); jakościowe i ilościowe metody analizy i oceny ryzyka (rozdział 6); strategie zarządzania ryzykiem w projekcie, w tym: controlling oraz strategie reagowania (rozdział 7). Unikalność projektów powoduje, że przed zespołami projektowymi stoi wiele interdyscyplinarnych wyzwań. Kierunki ewolucji zarządzania projektami przejawiają się w szczególności w potrzebie zachowania elastyczności biznesplanów, a także dostosowania projektów do strategii firmy i innych projektów. Nowe warunki podejmowania decyzji i wynikające z nich oczekiwania menedżerów wymagają lepszych metod oceny finansowej. Ewolucja zarządzania projektami została uwzględniona w tej pracy, aby przedstawić kompleksowe podejście do planowania biznesowego i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. (This work concerns with the problems in the business planning and the risk management spaces, and takes into account modern trends within these areas. The volatility and the uncertainty of the environment as well as the increasing pace of innovation in the economy result in managers modifying their (previously developed) strategies. Management processes are supported by controlling systems, which should cover all of the phases of projects’ life cycles. In project management, risk is interpreted as both a threat and an opportunity, whereas risk management is seen as a systematic process. The work essentially consists of seven chapters, which are grouped into two parts: business planning and project risk management. The first part (three chapters) describes the types, the structures, the goals and the criteria for project evaluation (chapter 1); the (chosen) project planning tools - the construction of business models and business plans (chapter 2); the selected problems related to assessing projects’ financial efficiency, including: the chosen financial assessment methods and the directions leading to the development of integrated assessment models (chapter 3). The second part of the monograph consists of four chapters in which the following topics are discussed: the basics of project risk management, including: the concepts of uncertainty and risk, and the basic methodologies behind project risk management (chapter 4); the issues related to risk factor identification, which involve the classification and the identification of risks and opportunities (chapter 5); qualitative and quantitative methods of risk analysis and assessment (chapter 6); project risk management strategies, including project controlling and response strategies (chapter 7). The uniqueness of projects results in project teams facing many interdisciplinary challenges. The directions of the evolution of project management are particularly manifested in the need for maintaining the flexibility of business plans as well as aligning projects with the company strategy and other projects. The new decision-making conditions and the resulting expectations of the managers require better financial assessment methods. The evolution of project management has been incorporated into this work in order to present a comprehensive approach to business planning and risk management in enterprises.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 23 Apr 2021 10:15
Last Modified: 29 Jun 2021 11:57
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/418

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd