Pozycje wydane w roku 2016

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: B | D | G | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ż
Ilość pozycji: 37.

B

Biernacki, Karol and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Processes modelling in two-nave building with natural air exchange (Modelowanie procesów w budynkach dwunawowych z naturalną wymianą powietrza). Structure & Environment, 8 (1). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

Brzezińska, Karolina and Kowal, Zbigniew (2016) Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls (Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal). Structure & Environment, 8 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Buczyński, Przemysław (2016) Fatigue life comparison of recycled cold mixes with different type of bitumen binder (Porównanie trwałości zmęczeniowej recyklowanej mieszanki na zimno z różnym rodzajem lepiszcza asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 217-223. ISSN 2081-1500

Bąk, Łukasz and Gawdzik, Jarosław and Muszyńska, Joanna and Bryk, Marta (2016) Effect of sewage sludge digestion on the mobility of heavy metals on the example of the wastewater treatment plant in Sitkówka-Nowiny (Wpływ fermentacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich w oczyszczalni ścieków w miejscowości Sitkówka-Nowiny). Structure & Environment, 8 (3). pp. 189-196. ISSN 2081-1500

D

Duma, Paweł and Gajos, Karol and Gil, Marcin and Godzisz, Bartosz and Kaleta, Diana and Krawczyk, Karol and Salamon, Marcin and Siwiec, Krystian and Szewczyk, Jacek and Woś, Józef (2016) Study of the condition of the selected landslides in the area of Kadzielnia (Badania stanu wybranych osuwisk na terenie Kadzielni). Structure & Environment, 8 (1). pp. 64-73. ISSN 2081-1500

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Green architecture and natural-cultural teams – in the teaching process (Zielona architektura i zespoły przyrodniczo-kulturowe – ważne elementy w procesie dydaktycznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 243-250. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Group of sacral buildings Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców in Cracow, example of an innovative and the unique architectural creations in contemporary Polish art of sacred (Zespół Sakralny Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie – przykład nowatorskiej i unikatowej kreacji architektonicznej we współczesnej polskiej sztuce sakralnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Sacred architecture after administration reform of church in Poland (Architektura sakralna po reformie administracji kościelnej w Polsce). Structure & Environment, 8 (3). pp. 168-175. ISSN 2081-1500

K

Klimczyk, Przemysław and Krawczyk, Karol and Ptak, Justyna and Sawadro, Karolina and Siarek, Aleksandra and Stępień, Aleksandra and Szewczyk, Jacek and Walkiewicz, Katarzyna (2016) Determining the shape and volume of the post-mining basin in Kadzielnia area, Kielce (Wyznaczenie kształtu i objętości niecki poeksploatacyjnej na terenie Kadzielni w Kielcach). Structure & Environment, 8 (2). pp. 131-139. ISSN 2081-1500

Koshlak, Hanna V. and Pavlenko, Anatoliy and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) The energy parameters of formation of the porous structure. Structure & Environment, 8 (3). pp. 206-210. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2016) Stainless steel bridges (Mosty ze stali nierdzewnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 37-44. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna and Spychał, Edyta (2016) Influence of mineral additives properties of concrete (Wpływ dodatków mineralnych na właściwości betonu). Structure & Environment, 8 (2). pp. 91-96. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna and Spychał, Edyta (2016) The influence of cellulose ethers on the chosen properties of cement mortar in the plastic state (Wpływ eterów celulozy na wybrane właściwości zaprawy cementowej w fazie plastycznej). Structure & Environment, 8 (3). pp. 153-159. ISSN 2081-1500

Kowalczyk, Lidia and Krawczyk, Karol and Makuch, Agnieszka and Mosiołek, Jakub and Piśkiewicz, Bartosz and Pluta, Michał and Proboszcz, Agata and Szewczyk, Jacek and Świdzicka, Karolina and Wirecka, Anna (2016) Study of the condition of the selected underground caves in Kadzielnia area, Kielce (Badania stanu wybranych jaskiń podziemnych na terenie Kadzielni w Kielcach). Structure & Environment, 8 (3). pp. 197-205. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta (2016) The transfer coefficient of heavy metals from the input sewage sludge to the ash (Współczynnik transferu metali ciężkich z osadów ściekowych do popiołu). Structure & Environment, 8 (3). pp. 183-188. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Lech, Maciej and Paluch, Anna and Galarczyk, Łukasz (2016) Effect of the addition of ash from the incineration of sewage sludge on the properties of cement slurries (Wpływ dodatku popiołu ze spalenia osadów ściekowych na właściwości zaczynów cementowych). Structure & Environment, 8 (4). pp. 253-259. ISSN 2081-1500

M

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek (2016) Thermal comfort in intelligent buildings (Komfort cieplny w budynkach inteligentnych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz (2016) Implementation of the generalized viscoelastic Huet-Sayegh and Burgers model to determine the stiffness modulus of asphalt concrete (Implementacja lepkosprężystego uogólnionego modelu Hueta-Sayegh oraz Burgersa do określenia modułu sztywności betonu asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 237-242. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) FID signal intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range (Intensywność sygnału (FID) w badaniach NMR gruntów spoistych w zakresie temperatur dodatnich). Structure & Environment, 8 (3). pp. 179-182. ISSN 2081-1500

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) The effect of the soil granulometric composition on the FID (free induction decay) signal intensity in NMR tests (Wpływ składu granulometrycznego gruntów na intensywność sygnału FID (Free Induction Decay) w badaniach NMR). Structure & Environment, 8 (2). pp. 111-115. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Vasilyeva, Anna G. (2016) Way to reduce subgrade in highway construction. Structure & Environment, 8 (3). pp. 147-152. ISSN 2081-1500

O

Orman, Łukasz J. (2016) Boiling heat transfer phenomenon from an isolated nucleation center (Wymiana ciepła przy wrzeniu dla wyodrębionego centrum nukleacji). Structure & Environment, 8 (1). pp. 59-63. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy (2016) Energy and resource saving technologies of formation of massive amorphous structure. Structure & Environment, 8 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device. Structure & Environment, 8 (4). pp. 278-281. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula and Szczecina, Michał (2016) The eigenvalue problem in the dynamics of the steel industrial hall with internal handling system (Zagadnienie własne w dynamice stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 229-236. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula and Szczecina, Michał (2016) The eigenvalue problems in stability of industrial steel building with a handling system (Zagadnienie własne w stateczności stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym). Structure & Environment, 8 (3). pp. 160-167. ISSN 2081-1500

Purgał, Paweł and Pasternak, Joanna (2016) Mixed biomass as an alternative energy fuel (Mieszanki biomasowe jako alternatywne paliwo energetyczne). Structure & Environment, 8 (4). pp. 266-272. ISSN 2081-1500

R

Rudziński, Lech and Wdowiak, Agnieszka (2016) Strength and structural properties of structural timber (Właściwości strukturalno-wytrzymałościowe drewna konstrukcyjnego). Structure & Environment, 8 (2). pp. 103-108. ISSN 2081-1500

S

Skowera, Karol (2016) Analysis of frost resistance and physical properties of Devonian compact limestones deriving from one deposit (Analiza mrozoodporności i właściwości fizycznych dewońskich wapieni zbitych pochodzących z jednego złoża). Structure & Environment, 8 (1). pp. 31-36. ISSN 2081-1500

Stępień, Monika (2016) Analysis of the results of short-term traffic noise measurements on the example of Sandomierska Street in Kielce (Analiza wyników krótkoterminowych pomiarów hałasu drogowego na przykładzie przekroju ulicy Sandomierskiej w Kielcach). Structure & Environment, 8 (2). pp. 81-90. ISSN 2081-1500

T

Telejko, Marek and Zender-Świercz, Ewa (2016) Microclimate in rooms heated by tiled fireplace with the function of accumulation of heat (Mikroklimat w pomieszczeniach ogrzewanych piecem kominkowym z funkcją akumulacji ciepła). Structure & Environment, 8 (4). pp. 273-277. ISSN 2081-1500

W

Wciślik, Wiktor and Kossakowski, Paweł (2016) Carrying capacity assessment and strengthening of reinforced concrete structures operating in chemically aggressive environment (Ocena nośności i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych pracujących w środowisku agresywnym chemicznie). Structure & Environment, 8 (4). pp. 224-228. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2016) Analysis of bent timber beam reinforcement with the application of composite materials (Analiza wzmocnień zginanych belek drewnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 10-16. ISSN 2081-1500

Wdowik, Sylwia (2016) The use of the foam index method in cement grouts for testing the compatibility of cement – superplasticizer – aerating admixture system (Wykorzystanie metody wskaźnika piany w zaczynach cementowych do badania kompatybilności układu cement – superplastyfikator – domieszka napowietrzająca). Structure & Environment, 8 (2). pp. 97-102. ISSN 2081-1500

Wojnowska-Heciak, Magdalena and Janus, Anna (2016) Landscape solutions for small retention (Rozwiązania krajobrazowe w małej retencji). Structure & Environment, 8 (2). pp. 116-124. ISSN 2081-1500

Z

Zender-Świercz, Ewa (2016) Calculations of individual air supply systems (Obliczenia indywidualnych systemów nawiewnych). Structure & Environment, 8 (2). pp. 125-130. ISSN 2081-1500

Ż

Żygadło, Maria and Dębicka, Marlena (2016) The environmental assessment of mechanical-biological waste treatment by LCA method (Ocena oddziaływania mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) metodą LCA). Structure & Environment, 8 (4). pp. 260-265. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 23:58:59 2024 CEST.