Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc

Piotrowicz, Dariusz (2019)
Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc.
Monografia Architektura (9).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-59-1
stron: 310

[img]
Preview
Tekst
Piotrowicz_Etiologia_Arch9.pdf

Download (2MB) | Preview

Streszczenie

Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc. Tematyka książki dotyczy badań dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc. Obejmuje ona dwa zagadnienia. Pierwsze ukazuje proces ewolucji przestrzeni miasta i jego poszczególne etapy. Jego postaciami są kolejne edycje planów urbanistycznych, które w większym lub mniejszym stopniu zostały zrealizowane. Autor odpowiada na pytanie „jak?” Kielce wyglądały i ewoluowały. Drugi aspekt badań dotyczy przyczyn tych zmian i szukania odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”, w celu wyjaśnienia ich zmian, jako czynnika sprawczego. W tej części zostały przedstawione czynniki, które wpłynęły na poszczególne postacie urbanistyczne Kielc i ich ewolucje funkcjonalno-przestrzenne. Badanie tych przyczyn zostało określone mianem etiologii urbanistyki, terminu zapożyczonego z nauk medycznych i społecznych. Autor przyjął, że etiologia urbanistyki jest to badanie zespołu przyczyn naturalnych zjawisk geograficznych i antropogenicznych procesów politycznych, gospodarczych, administracyjnych, w tym ówczesnego prawa oraz innych zewnętrznych i wewnętrznych czynników determinujących postać miasta, jego rozplanowanie, zabudowę, funkcję, które są widoczne na planach urbanistycznych i w samym zagospodarowaniu przestrzeni. Tym sposobem przeprowadzone badania dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc nie zostały ograniczone tylko do udzielenia odpowiedzi na pytania typu: „co?”, „gdzie?”, „jak?” w kontekście do przedmiotu, miejsca i formy jako skutków form postaci urbanistycznych i ich przestrzennych obliczy, ale zostały rozszerzone o pytanie „dlaczego?”, starając się wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy poprzez relacje przyczynowo-skutkowe. Książka przeznaczona jest dla decydentów, szczególnie urzędu konserwatorskiego oraz włodarzy miejskich i jednostek planistycznych, głównie planowania przestrzennego, przy określaniu optymalnej polityki pomiędzy ochroną zachowanych historycznych wartości miasta, a jego współczesnym rozwojem funkcjonalno- przestrzennym. Ze względu na wartość poznawczą publikacji jest ona również skierowana do sympatyków historii Kielc – jako źródło wiedzy dla większego poznania miasta. (Etiology of nineteenth-century urban planning of Kielce [Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc]. The subject matter of the book concerns the research of nineteenth-century urban planning of Kielce. It covers two issues. The first one shows the process of the city space evolution and its individual stages. Its characters are successive editions of urban plans that have been implemented to a greater or lesser extent. The author answers the question „how?” Kielce looked and evolved. The second aspect of research concerns its causes and seeking answers to the question „why?” in order to explain them as a causative factor. This part presents the factors that have influenced individual urban forms of Kielce and their functional and spatial evolution. The study of these causes was described as the etiology of urban planning, a term derived from medical and social sciences. The author assumed that the etiology of urban planning is a study of the causes of natural geographical phenomena and anthropogenic political, economic and administrative processes, including the then law and other external and internal factors determining the character of the city, its layout, development, function that are visible on the urban plans and in the spatial development itself. In this way, the studies of 19th-century urban planning in Kielce were not limited to answering questions such as: „what?”, „where?”, „how?” in the context of the object, place and form as the effects of urban forms and their spatial images, but they have been extended to the question, „why?”, trying to explain the reasons for this state of affairs, through causal relations. The book is intended for decision-makers, especially the conservation office as well as city and planning authorities, mainly spatial planning, in defining the optimal policy between the protection of the historical values of the city and its contemporary functional and spatial development. Due to the cognitive value of the publication, it is also addressed to the supporters of the history of Kielce, as a source of knowledge for greater cognition of the city.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: N Fine Arts > NA Architecture
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 17 Apr 2020 11:31
Last Modified: 17 Apr 2020 11:31
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/344

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd