Pozycje na temat "N Fine Arts > NA Architecture"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | D | G | H | K | O | P | S | V | W | Y
Liczba pozycji: 44.

A

Abyzov, Vadym (2023) Al heritage of Ukraine and ways of their recreation lost monuments of the culture (Utracone zabytki dziedzictwa kulturowego Ukrainy i sposoby ich odtworzenia). Structure & Environment, 15 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Abyzov, Vadym (2018) Architecture-&-Building systems in civil construction (Systemy architektoniczne i budowlane w budownictwie cywilnym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 153-158. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym (2015) Multivariate architecture-&-constructive system on the basis of beamless framework. Structure & Environment, 7 (1). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym (2020) Some methodological principles of the architectural environment’s objects design (Niektóre zasady metodologiczne projektowania obiektów środowiska architektonicznego). Structure & Environment, 12 (3). pp. 105-110. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym (2019) The main directions of prefabricated large-panel systems’ improving (Główne kierunki doskonalenia prefabrykowanych systemów wielkopłytowych). Structure & Environment, 11 (2). pp. 110-118. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym and Pushkarova, Kateryna and Jurus, Jagoda and Kochevykh, Maryna (2020) Materials science for designers of architectural environment. Monografia Architektura (13). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-72-0

Ali, Ramjan and Anam, Iftekhar and Yoshida, Shigeo (2023) CFD and experimental investigation of the impact of dimensional modifications on wind pressure coefficient distribution (Analiza CFD oraz metody eksperymentalne w badaniach wpływu modyfikacji wymiarów na rozkład współczynnika parcia wiatru). Structure & Environment, 15 (4). pp. 208-216. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

B

Banachowska, Edyta (2019) Second life of the 19th and 20th century buildings on the example of the revitalization of architecture buildings art galleries culture centres (Drugie życie budynków XIX i XX wieku na przykładzie rewitalizacji obiektów architektonicznych galerie sztuki centra kultury). Structure & Environment, 11 (1). pp. 35-53. ISSN 2081-1500

Barański, Marek (2019) Konstrukcja i technika budowlana starożytnej Palmyry (Building construction techniques in ancient Palmyra). Monografia Architektura (10). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-62-1

Barański, Marek (red.) (2020) 100 lat polskich doświadczeń w ochronie zabytków ziemi świętokrzyskiej. Monografia Architektura (15). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-95-9

Bartoš, Karol and Sabová, Janka and Kseňak, Ľubomir and Pukanská, Katarina and Blištán, Peter and Frąckiewicz, Paweł (2019) 3D modelling of a complex ceiling construction using non-contact surveying technologies (Modelowanie 3D złożonej konstrukcji stropu przy zastosowaniu bezdotykowych metod geodezyjnych). Structure & Environment, 11 (1). pp. 67-76. ISSN 2081-1500

D

Doroz-Turek, Małgorzata (2023) Living traces of history - portuguese approach to conservation on the example of religious buildings in Lisbon (Żywe ślady historii - portugalskie podejście konserwatorskie na przykładzie obiektów sakralnych w Lizbonie). Structure & Environment, 15 (2). pp. 99-112. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Doroz-Turek, Małgorzata (2019) W kręgu średniowiecznej architektury wrocławskich kanoników regularnych św. Augustyna (The medieval architecture of the Canons Regular of St Augustine in Wroclaw). Monografia Architektura (12). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-68-3

Doroz-Turek, Małgorzata (2017) The determinants affecting the exhibition of architectural relics in a historical buildings (Uwarunkowania prezentacji reliktów architektonicznych w zabytkowych budowlach). Structure & Environment, 9 (3). pp. 165-179. ISSN 2081-1500

Doroz-Turek, Małgorzata (red.) (2020) Ochrona zabytków w Kielcach 100 lat tradycji konserwatorskiej w niepodległej Polsce (Monument protection in Kielce 100 years of conservation tradition in independent Poland). Monografia Architektura (14). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-88-1

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2014) About the process of investment and realization of postwar sacred buildings (O procesie inwestycyjno-realizacyjnym powojennych przedsięwzięć sakralnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 19-29. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2013) Commonality of concrete in contemporary sacred architecture (Uniwersalizm betonu we współczesnej architekturze sakralnej). Structure & Environment, 5 (2). pp. 19-28. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Green architecture and natural-cultural teams – in the teaching process (Zielona architektura i zespoły przyrodniczo-kulturowe – ważne elementy w procesie dydaktycznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 243-250. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Sacred architecture after administration reform of church in Poland (Architektura sakralna po reformie administracji kościelnej w Polsce). Structure & Environment, 8 (3). pp. 168-175. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2018) Wpływ XX-wiecznej architektury sakralnej Kielc na otoczenie i przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta (The impact of the 20th-century sacred architecture of Kielce on the surroundings and transformation of the functional & spatial structure of the city). Monografia Architektura (7). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-38-6

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2023) “An accessible city” - a look from the perspective of the ‘60+’ generation („Dostępne miasto” - próba spojrzenia z perspektywy pokolenia „60+”). Structure & Environment, 15 (1). pp. 25-37. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Gil-Mastalerczyk, Joanna and Gardyńska-Kieliś, Ewelina (2023) Accessibility study of historic buildings and contemporary heritage - on the example of Kielce’s public utility buildings (Studium dostępności obiektów zabytkowych oraz dziedzictwa współczesności - na przykładzie obiektów użyteczności publicznej Kielc). Structure & Environment, 15 (3). pp. 133-146. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Gil-Mastalerczyk, Joanna (red.) (2017) Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych (Development in urbanized, endangered and difficult areas). Monografia Architektura (6). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-23-2

H

Homon, Olha (2020) Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” (Wpływ nowoczesnych metod nauczania i nowych technologii edukacyjnych na tworzenie materiałów edukacyjnych i tworzenie kompleksów nauczania i edukacji „Przedszkole - Szkoła Podstawowa”). Structure & Environment, 12 (2). pp. 59-65. ISSN 2081-1500

K

Kamionka, Lucjan (2017) Energy aspect in sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evaluation (Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym na przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków). Structure & Environment, 9 (2). pp. 77-88. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan (2018) The issue of transience in architecture and the problems of conservation protection in the selected modernist buildings (Problemy przemijania w architekturze i ochrony konserwatorskiej na przykładzie wybranych budowli modernistycznych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 39-49. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan W. (2019) Architektura w zrównoważonym środowisku kulturowo-przyrodniczym (Architecture in a sustainable cultural-natural environment). Monografia Architektura (11). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-66-9

Kamionka, Lucjan W. (2012) Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny (Sustainable architecture and its standards on the basis of selected assessments methods). Monografie, Studia, Rozprawy (M30). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kamionka, Lucjan W. (2019) Sustainable design - new standards in space creation - a review of the selected student works (Projektowanie zrównoważone - nowe standardy kształtowania przestrzeni na przykładzie wybranych prac studenckich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 54-64. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan W. (2018) The image of the contemporary architecture of Kielce - a review of the selected buildings (Obraz współczesnej architektury Kielc na przykładzie wybranych obiektów). Structure & Environment, 10 (2). pp. 138-152. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan W. and Seruga, Wacław and Wehle-Strzelecka, Stanisława (2019) Architektura Kielc : teraźniejszość i perspektywa jutra (Architecture of Kielce : the present and the prospect of tomorrow). Monografia Architektura (8). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-45-4

Kravchenko, Iryna L. (2019) External and internal factors of influence on development of architecture of non-formal education establishments (Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na rozwój architektury przedsiębiorstw edukacyjnych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 177-189. ISSN 2081-1500

Kravchenko, Iryna L. (2020) Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine (Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na Ukrainie). Structure & Environment, 12 (1). pp. 20-28. ISSN 2081-1500

Kravchenko, Iryna L. (2019) Ways of formation of architecture of education’s non-formal institutions in modern conditions in Ukraine (Sposoby kształtowania architektury nieformalnych instytucji oświatowych w nowoczesnych warunkach na Ukrainie). Structure & Environment, 11 (2). pp. 119-125. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina (2019) Dynamika i stateczność dynamiczna struktur tensegrity (Dynamic and dynamic stability of tensegrity structures). Monografie, Studia, Rozprawy (M116). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-57-7

P

Piotrowicz, Dariusz (2021) Determinants of the Location and Architecture of the Provincial Office in Kielce (Uwarunkowania lokalizacji i architektury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach). Structure & Environment, 13 (3). pp. 71-82. ISSN 2081-1500

Piotrowicz, Dariusz (2019) Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc. Monografia Architektura (9). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-59-1

Proskuriakov, V. I. and Voronkova, I. S. (2013) Educational-research designing as a method of typology development of library buildings by architectural schools of Lviv and Kielce Polytechnics. Structure & Environment, 5 (1). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Proskuryakov, Viktor (2019) Architecture of the city of Kielce of the future in the projects of Lviv Architecture School students (Architektura Kielc w przyszłości w projektach studentów lwowskiej szkoły architektury). Structure & Environment, 11 (2). pp. 103-109. ISSN 2081-1500

Proskuryakov, Viktor (2011) The development of progressive typological ideas by architectural schools from Lviv and Dresden (based on results of international Ukrainian and German educational and designed seminars). Structure & Environment, 3 (2). pp. 25-32. ISSN 2081-1500

S

Szaniec, Waldemar and Biernacka, Klaudia (2013) Modal analysis of selected bar domes (Analiza modalna wybranych kopuł prętowych). Structure & Environment, 5 (4). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

V

Vasylchenko, Daria (2020) Architectural periods of the Ukrainian non-formal education (Okresy architektoniczne ukraińskiej edukacji pozaformalnej). Structure & Environment, 12 (1). pp. 29-37. ISSN 2081-1500

W

Wojnowska-Heciak, Magdalena (2015) The significance of environmental factors in urban design (Znaczenie czynników środowiska naturalnego w projektowaniu przestrzeni miejskich). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Y

Yuemin, Hou and Linhong, Ji (2010) Stimulating design creativity by public places in academic buildings. Structure & Environment, 2 (3). pp. 5-13. ISSN 2081-1500

This list was generated on Mon Jul 22 03:29:49 2024 CEST.