Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine (Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na Ukrainie)

Kravchenko, Iryna L. (2020)
Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine (Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na Ukrainie).
Structure & Environment, 12 (1).
pp. 20-28.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Kravchenko_Non-formal_SaE_1_2020.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

The article presents individual positions of the author’s research on the integration of non-formal education institutions in the system of civil buildings of Ukraine. The following scientific views on the phenomenon of non-formal education from related industries are analyzed: pedagogy, sociology, psychology, economics and a systematic approach to education as a phenomenon. The prognostic positions of the development of a typological network of non-formal education institutions in connection with the system of public buildings are described. The links are revealed - system objects of a combination of non-formal education institutions with other public buildings. The stages of the study of this problem are briefly described. The proposal on the creation of a universal educational cluster, as a characteristic of non-formal education institutions, is presented, and an example of the formation of the educational block of the center of scientific and technical creativity based on such a cluster is given. (W artykule przedstawiono indywidualne stanowiska badań autora nad integracją pozaformalnych instytucji edukacyjnych z systemem budynków cywilnych Ukrainy. Analizowane są następujące poglądy naukowe na temat zjawiska edukacji pozaformalnej w powiązanych branżach: pedagogika, socjologia, psychologia, ekonomia i systematyczne podejście do edukacji jako zjawiska. Opisano stanowiska prognostyczne rozwoju typologicznej sieci pozaformalnych placówek oświatowych w powiązaniu z systemem budynków publicznych. Ujawniono powiązania - obiekty systemowe połączenia pozaformalnych instytucji edukacyjnych z innymi budynkami użyteczności publicznej. Etapy badania tego problemu zostały krótko opisane. Przedstawiono propozycję utworzenia uniwersalnego klastra edukacyjnego charakterystycznego dla instytucji edukacji pozaformalnej, oraz podano przykład utworzenia bloku edukacyjnego centrum kreatywności naukowej i technicznej opartej na takim klastrze.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: edukacja pozaformalna, instytucje edukacji pozaformalnej, system budynków cywilnych, tożsamość typologiczna, non-formal education, institutions of non-formal education, system of civil buildings, typological identity
Tematyka: L Education > L Education (General)
N Fine Arts > NA Architecture
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 26 Jun 2020 10:54
Last Modified: 26 Jun 2020 11:02
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/378

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd