Pozycje na temat "T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ł | Ś | Ż
Liczba pozycji: 211.

A

Abyzov, Vadym (2023) Al heritage of Ukraine and ways of their recreation lost monuments of the culture (Utracone zabytki dziedzictwa kulturowego Ukrainy i sposoby ich odtworzenia). Structure & Environment, 15 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Abyzov, Vadym (2018) Architecture-&-Building systems in civil construction (Systemy architektoniczne i budowlane w budownictwie cywilnym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 153-158. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym (2019) The main directions of prefabricated large-panel systems’ improving (Główne kierunki doskonalenia prefabrykowanych systemów wielkopłytowych). Structure & Environment, 11 (2). pp. 110-118. ISSN 2081-1500

Adamczewski, Grzegorz and Bednarek, Kamil and Świeca, Małgorzata and Zdybska, Amanda (2022) Maintenance problems of underground garages in residential and public utility buildings (Problemy eksploatacyjne garaży podziemnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej). Structure & Environment, 14 (3). pp. 96-101. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Aka, Mfoniso U. and Effiong, Christopher I. and Akbasi, Okechukwu E. and Akpan, Dianabasi N. (2022) Geotechnical investigation of borrow pit as a subgrade material for road construction at Victor Attah International Airport, Uyo, Nigeria (Badanie geotechniczne materiału z wykopu jako podłoża do budowy dróg na międzynarodowym lotnisku Victor Attah, Uyo, Nigeria). Structure & Environment, 14 (2). pp. 44-54. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Ali, Ramjan and Anam, Iftekhar and Yoshida, Shigeo (2023) CFD and experimental investigation of the impact of dimensional modifications on wind pressure coefficient distribution (Analiza CFD oraz metody eksperymentalne w badaniach wpływu modyfikacji wymiarów na rozkład współczynnika parcia wiatru). Structure & Environment, 15 (4). pp. 208-216. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Antczak, Izabela and Banaś, Anita and Kapuścińska, Izabela (2011) The use of thermovision in the estimation of thermal energy losses of buildings (Wykorzystywanie termowizji w ocenie strat energii ciepinej budynków). Structure & Environment, 3 (4). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

Arciszewski, Tomasz and Russell, Jeffrey (2011) Change demands renaissance in civil engineering education. Structure & Environment, 3 (4). pp. 5-13. ISSN 2081-1500

B

Bacharz, Kamil and Goszczyńska, Barbara (2017) An influence of support width on the shear capacity of reinforced concrete beams (Wpływ szerokości podparcia na nośność na ścinanie belek żelbetowych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 5-15. ISSN 2081-1500

Bakalarz, Michał and Kossakowski, Paweł (2018) Load-bearing capacity of solid timber beams with small cross section height strengthened with composite sheets (Nośność na zginanie litych belek o niskim przekroju poprzecznym wzmocnionych matami kompozytowymi). Structure & Environment, 10 (4). pp. 301-308. ISSN 2081-1500

Banachowska, Edyta (2019) Second life of the 19th and 20th century buildings on the example of the revitalization of architecture buildings art galleries culture centres (Drugie życie budynków XIX i XX wieku na przykładzie rewitalizacji obiektów architektonicznych galerie sztuki centra kultury). Structure & Environment, 11 (1). pp. 35-53. ISSN 2081-1500

Bartoš, Karol and Sabová, Janka and Kseňak, Ľubomir and Pukanská, Katarina and Blištán, Peter and Frąckiewicz, Paweł (2019) 3D modelling of a complex ceiling construction using non-contact surveying technologies (Modelowanie 3D złożonej konstrukcji stropu przy zastosowaniu bezdotykowych metod geodezyjnych). Structure & Environment, 11 (1). pp. 67-76. ISSN 2081-1500

Baškova, Renata and Dachowski, Ryszard (2010) Progressive methodology for determination of concrete plants productivity (Deterministyczna metodologia określania wydajności betonowni). Structure & Environment, 2 (1). pp. 18-23. ISSN 2081-1500

Białek, Anita and Koltuk, Bade (2021) Thermal comfort measurements in the Energis building (Badania komfortu cieplnego w budynku Energis). Structure & Environment, 13 (1). pp. 10-15. ISSN 2081-1500

Biernacki, Karol and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Processes modelling in two-nave building with natural air exchange (Modelowanie procesów w budynkach dwunawowych z naturalną wymianą powietrza). Structure & Environment, 8 (1). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

Bracka, Anna and Rusin, Zbigniew (2012) Comparison of pore characteristics and water absorption in ceramic materials with frost resistance factor, Fc (Porównanie wskaźnika mrozoodporności ceramiki Fc z charakterystyką porów i nasiąkliwością). Structure & Environment, 4 (3). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

Brelak, Sylwia and Dachowski, Ryszard (2017) Modification of autoclaved aerated concrete with recycled materials (Modyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego materiałami recyklingowymi). Structure & Environment, 9 (4). pp. 264-270. ISSN 2081-1500

Brodňan, Miroslav and Koteš, Peter (2020) Assessment of the current state of the concrete structure of the tribune (Ocena bieżącego stanu konstrukcji betonowej trybuny). Structure & Environment, 12 (2). pp. 72-76. ISSN 2081-1500

Brzezińska, Karolina and Kowal, Zbigniew (2016) Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls (Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal). Structure & Environment, 8 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Buczyński, Przemysław (2016) Fatigue life comparison of recycled cold mixes with different type of bitumen binder (Porównanie trwałości zmęczeniowej recyklowanej mieszanki na zimno z różnym rodzajem lepiszcza asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 217-223. ISSN 2081-1500

Buczyński, Przemysław (2010) The influence of the basic properties of mineral dust on the pavement properties in the recycling technology with foamed bitumen (Wpływ właściwości pyłów mineralnych na podbudowy z asfaltem spienionym). Structure & Environment, 2 (4). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Bysiec, Dominika (2011) The investigation of stability of double-layer octahedron-based geodesic domes (Badanie stateczności dwuwarstwowych kopuł geodezyjnych pochodzących z oktaedru). Structure & Environment, 3 (3). pp. 30-41. ISSN 2081-1500

C

Cisowska, Iwona (2009) Studies of hydraulic resistance in polypropylene pipe fittings (Opory hydrauliczne w kształtkach z polipropylenu). Structure & Environment, 1 (1). pp. 53-58. ISSN 2081-1500

Czajkowska, Agnieszka and Bacharz, Magdalena and Krampikowska, Aleksandra (2020) Zginanie proste. Teoria, przykłady i zadania. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI175). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-86-7

Czapik, Przemysław and Cebulski, Mateusz (2018) The properties of cement mortar with natural zeolite and silica fume additions (Właściwości zaprawy cementowej z dodatkiem zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego). Structure & Environment, 10 (2). pp. 105-113. ISSN 2081-1500

Czapik, Przemysław and Kuza, Dominik and Boroń, Michał (2021) Influence of the waste glass uses on the cement mortar properties (Wpływ stosowania szkła odpadowego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 13 (2). pp. 45-51. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Biegański, Tomasz (2010) Examination of silicate products in order to improve thermal insulation (Badania wyrobów silikatowych w kierunku poprawy izolacyjności termicznej). Structure & Environment, 2 (2). pp. 5-8. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Kapała, Sylwia and Kowal-Zawadzak, Agnieszka and Zawadzak, Marcin (2015) Application of bentonite suspension for diaphragm wall under ‘infill’ conditions (Zastosowanie zawiesiny bentonitowej przy realizacji ściany szczelinowej w warunkach „plombowych”). Structure & Environment, 7 (2). pp. 72-79. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Komisarczyk, Katarzyna and Komisarczyk, Kamila (2018) Analysis of the influence of factors increasing the characteristics of autoclaved products using the DEMATEL method (Analiza wpływu czynników kształtujących cechy tworzyw autoklawizowanych przy użyciu metody DEMATEL). Structure & Environment, 10 (3). pp. 237-245. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Kostrzewa, Paulina (2017) Realization of underground objects by the open caisson method in conditions of built-up areas (Realizacja obiektów podziemnych metodą studni opuszczanych w warunkach sąsiedztwa istniejących budowli). Structure & Environment, 9 (3). pp. 215-223. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Stępień, Anna (2010) Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features (Badania wyrobów silikatowych pod kątem poprawy ich cech fizykomechanicznych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 5-8. ISSN 2081-1500

Doroz-Turek, Małgorzata (2023) Living traces of history - portuguese approach to conservation on the example of religious buildings in Lisbon (Żywe ślady historii - portugalskie podejście konserwatorskie na przykładzie obiektów sakralnych w Lizbonie). Structure & Environment, 15 (2). pp. 99-112. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Dudzik, Agnieszka and Radoń, Urszula (2015) Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations (Analiza niezawodności konstrukcji wsporczej poddanej działaniu drgań wymuszonych). Structure & Environment, 7 (3). pp. 118-122. ISSN 2081-1500

Dzukogi, Usman Abubakar and Yusuf Alapata, Ahmed (2023) Factors responsible for socio-spatial segregation in the housing neighbourhoods of Minna, Nigeria (Czynniki odpowiedzialne za segregację społeczno-przestrzenną w dzielnicach mieszkaniowych miasta Minna w Nigerii). Structure & Environment, 15 (2). pp. 82-89. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

F

Farhaj, Hasan and Nazmul, Alam and Al, Amin and Mahadi, Hasan (2022) Behavior of mat foundation for a ten-story building: fixed base vs three-dimensional soil model (Zachowanie się podłoża z matą dla budynku dziesięciopiętrowego: stała baza a trójwymiarowy model gruntu). Structure & Environment, 14 (4). pp. 153-160. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Filatova, Darya and El Nouty, Charles (2018) Statystyka dla inżynierów. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa. Nauki Podstawowe . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-42-3

G

Gawdzik, Jarosław and Latosińska, Jolanta (2010) Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from the three sewage treatment plants (Specjacja metali ciężkich z osadów ściekowych pochodzących z trzech oczyszczalni ścieków). Structure & Environment, 2 (2). pp. 39-44. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2014) About the process of investment and realization of postwar sacred buildings (O procesie inwestycyjno-realizacyjnym powojennych przedsięwzięć sakralnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 19-29. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Green architecture and natural-cultural teams – in the teaching process (Zielona architektura i zespoły przyrodniczo-kulturowe – ważne elementy w procesie dydaktycznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 243-250. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Group of sacral buildings Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców in Cracow, example of an innovative and the unique architectural creations in contemporary Polish art of sacred (Zespół Sakralny Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie – przykład nowatorskiej i unikatowej kreacji architektonicznej we współczesnej polskiej sztuce sakralnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2023) “An accessible city” - a look from the perspective of the ‘60+’ generation („Dostępne miasto” - próba spojrzenia z perspektywy pokolenia „60+”). Structure & Environment, 15 (1). pp. 25-37. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Gil-Mastalerczyk, Joanna and Gardyńska-Kieliś, Ewelina (2023) Accessibility study of historic buildings and contemporary heritage - on the example of Kielce’s public utility buildings (Studium dostępności obiektów zabytkowych oraz dziedzictwa współczesności - na przykładzie obiektów użyteczności publicznej Kielc). Structure & Environment, 15 (3). pp. 133-146. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Gil-Mastalerczyk, Joanna and Mochocka, Sylwia and Wijas, Małgorzata (2023) Traffic zones accessible for all users. Design solutions and material recommendations for outdoor traffic zone pavements (Przestrzeń komunikacji dostępna dla wszystkich. Rozwiązania projektowe i wytyczne materiałowe nawierzchni ciągów komunikacyjnych zewnętrznych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 6-16. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Giżejowski, Marian and Stachura, Zbigniew (2014) Partial factors for the member stability resistance of steel structures (Współczynniki częściowe w ocenie stateczności elementów konstrukcji stalowych). Structure & Environment, 6 (2). pp. 18-25. ISSN 2081-1500

Gordziej-Zagórowska, Małgorzata and Urbańska-Galewska, Elżbieta and Jankowski, Robert (2014) Modelling of truss with cold-formed sections and positive eccentricity in the nodes (Modelowanie kratownicy z kształtowników giętych na zimno z mimośrodami dodatnimi w węźle). Structure & Environment, 6 (4). pp. 24-34. ISSN 2081-1500

Grobelska, Edyta (2011) The impact of moisture and cyclic freezing on the non-freezing water of mono-ionic bentonites (Wpływ wilgotności i cyklicznego zamrażania na wodę niezamarzającą monojonowych bentonitów). Structure & Environment, 3 (1). pp. 36-46. ISSN 2081-1500

H

Hebda, Lesław and Owsiak, Zdzisława (2017) Ceiling damage due to swelling of slag aggregate in Teriva concrete filler blocks (Uszkodzenia stropu spowodowane pęcznieniem kruszywa żużlowego w pustakach Teriva). Structure & Environment, 9 (3). pp. 199-206. ISSN 2081-1500

Horszczaruk, Elżbieta (2019) Properties of cement mortars modified with commercial nanosilica (Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych nanokrzemionką komercyjną). Structure & Environment, 11 (4). pp. 247-255. ISSN 2081-1500

Hossain, Imam and Islam, Jahidul and Amin, Al (2023) Evaluation of wind effects on buildings using design codes and numerical wind tunnel tests (Ocena wpływu wiatru na budynki z wykorzystaniem norm projektowych i testów numerycznych w metodzie tunelu aerodynamicznego). Structure & Environment, 15 (2). pp. 73-81. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Hoła, Jerzy and Runkiewicz, Leonard (2018) Methods and diagnostic techniques used to analyse the technical state of reinforced concrete structures (Metody i techniki diagnostyczne stosowane w ocenie stanu technicznego konstrukcji żelbetowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 309-337. ISSN 2081-1500

Hrabovský, Peter and Nemec, Patrik and Malcho, Milan and Jandačka, Jozef (2013) Experimental determination of the working fluid volume for optimal function of the loop heat pipe. Structure & Environment, 5 (4). pp. 29-31. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Analysis of the conversion of primary energy into heat focused on a heat pump with a working substance (refrigerant) CO2 (Analiza konwersji energii pierwotnej w ciepło przy zastosowaniu pompy ciepła z CO2 jako czynnikiem roboczym (chłodniczym)). Structure & Environment, 13 (2). pp. 59-64. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Laminar field optimization in connection with the current pandemic situation caused by COVID-19 (Optymalizacja z wykorzystaniem pola laminarnego w odniesieniu do obecnej sytuacji pandemicznej spowodowanej przez COVID-19). Structure & Environment, 13 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Requirement of pressure relief dampers for clean rooms (Potrzeba stosowania klap nadciśnieniowych do pomieszczeń czystych). Structure & Environment, 13 (2). pp. 55-58. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Marek and Chomicz-Kowalska, Anna (2010) Resistance of the pavement to water and frost in the cold recycling technology (Odporność na oddziaływanie wody i mrozu podbudowy w technologii recyklingu na zimno). Structure & Environment, 2 (1). pp. 9-17. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Chomicz-Kowalska, Anna and Iwański, Mateusz M. (2013) Influence of hydrated lime on durability of SMA asphalt pavement with quartzite aggregate (Wpływ wapna hydratyzowanego na trwałość nawierzchni SMA z kruszywem z piaskowca kwarcytowego). Structure & Environment, 5 (4). pp. 5-14. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Goreczna, Aleksandra (2013) Influence of synthetic wax F-T on aging of road bitumen 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego F-T na starzenie asfaltu drogowego 35/50). Structure & Environment, 5 (4). pp. 21-26. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Mazurek, Grzegorz (2010) The impact of aging on water and frost resistance of asphalt concrete with low-temperature bitumen (Wpływ starzenia na wodo- i mrozoodporność betonu asfaltowego z asfaltem niskotemperaturowym). Structure & Environment, 2 (1). pp. 24-31. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Orzechowski, Ryszard (2015) Effects of RTFOT aging on selected properties of bitumen 50/70 modified with rubber and synthetic wax (Wpływ starzenia technologicznego RTFOT na wybrane właściwości asfaltu 50/70 modyfikowanego gumą i woskiem syntetycznym). Structure & Environment, 7 (3). pp. 105-111. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) Influence of synthetic fibres on the properties of asphalt concrete produced at reduced temperature (Wpływ włókien syntetycznych na właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w obniżonej temperaturze). Structure & Environment, 5 (3). pp. 21-29. ISSN 2081-1500

J

Jasińska, Iga (2013) The properties of silicate products modified by LDPE granules (Właściwości użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych granulatem LDPE). Structure & Environment, 5 (3). pp. 11-14. ISSN 2081-1500

K

Kamionka, Lucjan W. (2019) Sustainable design - new standards in space creation - a review of the selected student works (Projektowanie zrównoważone - nowe standardy kształtowania przestrzeni na przykładzie wybranych prac studenckich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 54-64. ISSN 2081-1500

Kapjor, Andrej and Smatanová, Helena and Hužvár, Jozef and Greššak, Tomáš and Jandačka, Jozef (2013) Optimization of heat transfer oriented surfaces by thermovision and using CFD method. Structure & Environment, 5 (4). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Klimov, Roman and Pavlenko, Anatoliy (2017) Dispersed phase breakup at emulsion boiling. Structure & Environment, 9 (1). pp. 63-69. ISSN 2081-1500

Kolková, Zuzana and Malcho, Milan (2013) Effect of filling ratio on thermal performance and thermal parameters of closed loop pulsating heat pipes. Structure & Environment, 5 (4). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Koper, Artur and Prałat, Karol and Ciemnicka, Justyna and Brych-Dobrowolska, Małgorzata and Buczkowska, Katarzyna (2022) Tests of selected properties of construction mortars modified with waste gypsum binder obtained in the flue gas desulphurization process (Badania wybranych właściwości zapraw budowlanych, w aspekcie ich trwałości, z odpadowym spoiwem gipsowym otrzymanym w procesie odsiarczania spalin). Structure & Environment, 14 (3). pp. 83-88. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Koshlak, Hanna V. and Pavlenko, Anatoliy and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) The energy parameters of formation of the porous structure. Structure & Environment, 8 (3). pp. 206-210. ISSN 2081-1500

Kosno, Łukasz (2014) Work analysis of soil-steel structure in the construction phase illustrated with SuperCor SC-57S (Analiza pracy konstrukcji gruntowo-powłokowej w fazie wykonywania na przykładzie konstrukcji SuperCor SC-57S). Structure & Environment, 6 (3). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Application of programs based on Building Information Modelling (BIM) system to design objects of steel-reinforced concrete construction (Zastosowanie programów BIM w projektowaniu obiektów konstrukcji stalowo-żelbetowej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 20-29. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2009) Application of the acoustic emission method in order to determine the crack initiation moment in timber (Zastosowanie emisji akustycznej do wyznaczania inicjacji pękania drewna). Structure & Environment, 1 (1). pp. 11-16. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2013) First in Poland half-tunnel noise barriers (Pierwsze w Polsce półtunelowe ekrany akustyczne). Structure & Environment, 5 (1). pp. 27-33. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Load-bearing capacity of wooden beams reinforced with composite sheets (Nośność belek drewnianych wzmocnionych matami kompozytowymi). Structure & Environment, 3 (4). pp. 14-22. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2017) Modelowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w programie Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI172). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-02-7

Kossakowski, Paweł (2016) Stainless steel bridges (Mosty ze stali nierdzewnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 37-44. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Bakalarz, Michał (2017) Timber noise barriers (Drewniane ekrany akustyczne). Structure & Environment, 9 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Piotrowski, Jerzy Z. and Świt, Grzegorz and Trąmpczyński, Wiesław (2010) The feasibility assessment of the exibition hall after the fire (Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze). Structure & Environment, 2 (2). pp. 20-28. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Wciślik, Wiktor and Bakalarz, Michał (2017) Selected aspects of application of aluminium alloys in building structures (Wybrane aspekty zastosowania stopów aluminium w konstrukcjach budowlanych). Structure & Environment, 9 (4). pp. 256-263. ISSN 2081-1500

Kostrzewa, Paulina and Stępień, Anna and Dziadek, Katarzyna and Szmidt, Artur (2018) Technological aspect of brick production using the method of autoclaving (Technologiczne aspekty produkcji cegieł metodą autoklawizacji). Structure & Environment, 10 (3). pp. 249-257. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna (2017) Impact of added chalcedonite powder on selected concrete properties (Wpływ dodatku pyłu chalcedonitowego na wybrane właściwości betonu). Structure & Environment, 9 (4). pp. 241-247. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna and Spychał, Edyta (2016) Influence of mineral additives properties of concrete (Wpływ dodatków mineralnych na właściwości betonu). Structure & Environment, 8 (2). pp. 91-96. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna and Spychał, Edyta (2016) The influence of cellulose ethers on the chosen properties of cement mortar in the plastic state (Wpływ eterów celulozy na wybrane właściwości zaprawy cementowej w fazie plastycznej). Structure & Environment, 8 (3). pp. 153-159. ISSN 2081-1500

Kowal, Zbigniew (2011) Probabilistic optimisation of the bearing capacity of conventional hall coverings (Probabilistyczna optymalizacja nośności konstrukcji przekryć hal konwencjonalnych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 10-19. ISSN 2081-1500

Kozlowski, Tomasz and Walaszczyk, Łukasz (2017) The use of the fractal geometry to describe the pore space in wet source clays (Zastosowanie geometrii fraktalnej do opisu przestrzeni porowej w wilgotnych iłach). Structure & Environment, 9 (3). pp. 208-214. ISSN 2081-1500

Krasowski, Maciej and Buczyński, Przemysław and Mušuta, Juraj (2023) Influence of the binder on the properties of cold mixtures (Wpływ środka wiążącego na właściwości mieszanek na zimno). Structure & Environment, 15 (4). pp. 185-195. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Kravchenko, Iryna L. (2020) Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine (Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na Ukrainie). Structure & Environment, 12 (1). pp. 20-28. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Piasta, Zdzisław (2019) Preliminary test results of thermal comfort in a classroom (Wstępne wyniki badań komfortu cieplnego w sali lekcyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 281-286. ISSN 2081-1500

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula and Szaniec, Waldemar (2017) The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures (Wpływ warunków brzegowych na bezpieczeństwo stalowych kratownic poddanych działaniu wysokich temperatur). Structure & Environment, 9 (4). pp. 229-240. ISSN 2081-1500

Kuliczkowski, Andrzej and Kuliczkowska, Emilia and Parka, Anna (2010) The loadings due to traffic considered in design of trenchless rehabilitation of sewage pipes (Obciążenia użytkowe od taboru samochodowego w projektowaniu bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych). Structure & Environment, 2 (2). pp. 45-53. ISSN 2081-1500

Kuliczkowski, Andrzej and Zwierzchowska, Agata (2010) The optimization of trenchless pipe laying technologies and the specificty of pipe laying in urban conditions (Optymalizacja doboru bezwykopowych technologii budowy przewodów podziemnych a specyfika warunków miejskich). Structure & Environment, 2 (2). pp. 31-38. ISSN 2081-1500

Kupiński, Marcin and Stobieniecka, Karolina and Skowera, Karol (2020) Influence of lightweight fillers on the performance of cement-based skim coat (Wpływ lekkich wypełniaczy na parametry użytkowe gładzi cementowej). Structure & Environment, 12 (1). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta (2010) The aspect of waste management in Man Star Trucks&Buses Starachowice with implemented Environmental Management System (Gospodarka odpadami w Man Star Trucks&Buses Starachowice w aspekcie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego). Structure & Environment, 2 (1). pp. 53-58. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Lech, Maciej and Paluch, Anna and Galarczyk, Łukasz (2016) Effect of the addition of ash from the incineration of sewage sludge on the properties of cement slurries (Wpływ dodatku popiołu ze spalenia osadów ściekowych na właściwości zaczynów cementowych). Structure & Environment, 8 (4). pp. 253-259. ISSN 2081-1500

Lech, Maciej and Juszczak, Tomasz and Wawrzeńczyk, Jerzy (2022) A study on carbonation depth prediction for concrete made with GBFS cement and FA addition (Badanie dotyczące prognozowania głębokości karbonatyzacji betonu wykonanego z cementu GBFS z dodatkiem FA). Structure & Environment, 14 (1). pp. 1-10. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

M

Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen (Wpływ zastosowania modyfikacji polimerami EBA i ECB na właściwościponaftowego asfaltu drogowego 50/70). Structure & Environment, 5 (3). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Kadúchová, Katarína and Ďurčanský, Peter (2018) Accumulation of low-potential thermal energy (Magazynowanie niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 87-91. ISSN 2081-1500

Markiewicz, Ireneusz (2013) Badania własności konstrukcji zaprojektowanych metodą SADSF (Investigating the behaviour of structures designed with the SADSF method). Monografie, Studia, Rozprawy (M47). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Mazurek, Grzegorz (2016) Implementation of the generalized viscoelastic Huet-Sayegh and Burgers model to determine the stiffness modulus of asphalt concrete (Implementacja lepkosprężystego uogólnionego modelu Hueta-Sayegh oraz Burgersa do określenia modułu sztywności betonu asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 237-242. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz and Durlej, Małgorzata and Šrámek, Juraj (2023) Application of deep learning techniques in identification of the structure of selected road materials (Zastosowanie techniki głębokiego uczenia do identyfikacji struktury wybranych materiałów drogowych). Structure & Environment, 15 (3). pp. 159-167. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Mazurek, Grzegorz and Pszczoła, Marek and Szydłowski, Cezary (2019) Non-linear mastic characteristics based on the modified MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) test (Nieliniowa charakterystyka mastyksu na podstawie zmodyfikowanej metody MSCR). Structure & Environment, 11 (1). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

Melcer, Jozef (2009) Dynamic deflections of bridges due to moving load. Structure & Environment, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Application of the PHREEQC program to assess the chemical stability of tap water in Kielce (Zastosowanie programu PHREEQC do oceny stabilności chemicznej wody wodociągowej w Kielcach). Structure & Environment, 12 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

Mieczkowski, Paweł (2018) The effect of an organometallic catalyst on the properties of pen grade bitumens (Wpływ katalizatora metaloorganicznego na właściwości asfaltów drogowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 338-353. ISSN 2081-1500

Mičko, Pavol and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Vantúch, Martin and Hrnková, Bronislava (2021) Energy efficiency optimization of the operating room due to the dispositional location (Optymalizacja efektywności energetycznej w sali operacyjnej związana z lokalizacją systemu wentylacji). Structure & Environment, 13 (1). pp. 29-34. ISSN 2081-1500

Molendowska, Agnieszka and Wawrzeńczyk, Jerzy (2017) Freeze-thaw resistance of air-entrained high strength concrete (Mrozoodporność napowietrzonych betonów wysokiej wytrzymałości). Structure & Environment, 9 (1). pp. 25-33. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2011) Soil stabilization with foamed bitumen (Stabilizacja gruntu asfaltem spienionym). Structure & Environment, 3 (2). pp. 40-44. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta (2023) Groundwater contamination risk assessment in the first exploitable aquifer stratum within Bodzentyn municipality, Świętokrzyskie Voivodeship (Ocena ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych w pierwszej eksploatowanej warstwie wodonośnej na terenie gminy Bodzentyn, województwo świętokrzyskie). Structure & Environment, 15 (4). pp. 269-278. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) FID signal intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range (Intensywność sygnału (FID) w badaniach NMR gruntów spoistych w zakresie temperatur dodatnich). Structure & Environment, 8 (3). pp. 179-182. ISSN 2081-1500

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) The effect of the soil granulometric composition on the FID (free induction decay) signal intensity in NMR tests (Wpływ składu granulometrycznego gruntów na intensywność sygnału FID (Free Induction Decay) w badaniach NMR). Structure & Environment, 8 (2). pp. 111-115. ISSN 2081-1500

Nemchinov, M. V. and Men'shov, A. S. (2010) Road subgrade embankment deformation (Deformacje skarp nasypów drogowych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 32-37. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Ivanova, Anna G. (2018) Snowdrift extent on motorways with busy traffic (Zasięg pokrywy śnieżnej na autostradach o dużym natężeniu ruchu). Structure & Environment, 10 (2). pp. 122-128. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Vasilyeva, Anna G. (2016) Way to reduce subgrade in highway construction. Structure & Environment, 8 (3). pp. 147-152. ISSN 2081-1500

Nowak, Andrzej S. and Rakoczy, Anna M. (2011) Diagnostic procedures for assessment of structures. Structure & Environment, 3 (1). pp. 5-15. ISSN 2081-1500

Nowek, Milena (2014) Study of properties and internal structure of modified restoration plasters (Analiza właściwości i struktury wewnętrznej modyfikowanych tynków renowacyjnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 13-18. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina and Nowak, Ewa and Nowak, Katarzyna (2014) Influence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns (Wpływ sprężystości podparcia na wartości własne w słupach o skokowo zmiennej sztywności). Structure & Environment, 6 (3). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Oluseyi, Peter Olabisi and Ezike, Ifunanya Lilian (2021) Retrofitting existing office building for efficient energy management and performance (Modernizacja istniejącego budynku biurowego dla efektywnego zarządzania energią). Structure & Environment, 13 (1). pp. 16-28. ISSN 2081-1500

Orman, Łukasz J. (2010) Possibility of the application of microstructures in heating and ventilation systems (Możliwości zastosowania mikropowierzchni strukturalnych w ogrzewnictwie i wentylacji). Structure & Environment, 2 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

Orman, Łukasz J. and Kapjor, Andrej (2023) Experimental study on thermal comfort at university buildings in Slovakia (Eksperymentalne badanie komfortu cieplnego w budynkach uniwersyteckich na Słowacji). Structure & Environment, 15 (1). pp. 1-5. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Owsiak, Zdzisława (2010) Investigation of alkali-aggregate reaction in carbonate rocks (Badania relacji alkalia-kruszywo dla skał węglanowych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 25-31. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława (2015) Korozja wewnętrzna betonu (Internal corrosion of concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M66). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Owsiak, Zdzisława (2008) Wewnętrzna korozja siarczanowa betonu (The internal sulphate corrosion of concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M6). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław (2011) Methods of investigation of alkali-carbonate reaction in concrete based on the tests of aggregate reactivity (Metody badań reakcji alkalia-węglany w betonie na tle badań reaktywności kruszywa). Structure & Environment, 3 (2). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław and Zapała-Sławeta, Justyna (2022) Methods of mitigating alkali reactivity of gravel aggregate (Sposoby ograniczenia reaktywności kruszywa żwirowego). Structure & Environment, 14 (3). pp. 102-109. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Owsiak, Zdzisława and Mazur, Agnieszka and Zapała-Sławeta, Justyna (2018) The evaluation of the effect of chalcedony dust on the reaction of alkalis with reactive aggregate in cement mortars (Ocena wpływu mączki chalcedonitowej na przebieg reakcji alkaliów z kruszywem reaktywnym w zaprawach cementowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 19-27. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Sołtys, Anna (2013) Autoclaved cellular concrete as an environmentally friendly construction material (Autoklawizowany beton komórkowy jako materiał budowlany przyjazny środowisku). Structure & Environment, 5 (1). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Szymkiewicz, Paulina (2015) Action of chlorides on concrete elements of an indoor swimming pool (Oddziaływanie chlorków na elementy betonowe krytej pływalni). Structure & Environment, 7 (3). pp. 112-117. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Wójcik, Agnieszka (2014) The influence of co-combusted biomass-coal fly ash on limiting alkali-silica reaction (Wpływ popiołu lotnego pochodzącego ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na ograniczenie reakcji alkalia-krzemionka). Structure & Environment, 6 (2). pp. 26-32. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Zapała, Justyna (2011) Review of the laboratory methods applied to assess the reactivity of alkaline siliceous aggregates in concrete (Przegląd metod laboratoryjnych stosowanych do oceny reaktywności alkalicznej kruszyw krzemionkowych w betonie). Structure & Environment, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2081-1500

P

Pakholak, Roman and Plewa, Andrzej and Hatalski, Raman (2020) Evaluation of selected technical properties of bitumen binders modified with SBS copolymer and crumb rubber (Ocena wybranych właściwości technicznych lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kopolimerem SBS i miałem gumowym). Structure & Environment, 12 (1). pp. 12-19. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy (2015) The temperature distribution of the materials in the convective heat transfer. Structure & Environment, 7 (4). pp. 185-188. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna (2017) Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles. Structure & Environment, 9 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device. Structure & Environment, 8 (4). pp. 278-281. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy M. and Koshlak, Hanna V. (2018) Thermal insulation materials with porous structure (Materiały termoizolacyjne o strukturze porowatej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 258-265. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula (2017) Energy criterion in assessing the correctness of the stiffness matrix for non-standard finite elements (Energetyczne kryterium oceny poprawności macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 42-55. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula and Szczecina, Michał (2016) The eigenvalue problem in the dynamics of the steel industrial hall with internal handling system (Zagadnienie własne w dynamice stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 229-236. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula and Szczecina, Michał (2016) The eigenvalue problems in stability of industrial steel building with a handling system (Zagadnienie własne w stateczności stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym). Structure & Environment, 8 (3). pp. 160-167. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech (2018) Zewnętrzna korozja siarczanowa betonu (External sulphate attack on concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M108). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-43-0

Piasta, Wojciech and Jaworska, Monika and Bucik, Agnieszka (2013) Influence of high calcium and low calcium fly ashes oh strength and water absorption of mortars (Wpływ wapiennego i krzemionkowego popiołu lotnego na wytrzymałość i nasiąkliwość zapraw). Structure & Environment, 5 (3). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia (2013) The effect of air entraining admixtures and cement types on the properties of fresh mortar (Wpływ domieszki napowietrzającej i rodzaju cementu na właściwości świeżej zaprawy). Structure & Environment, 5 (1). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia and Jaworska, Monika (2014) Some aspects and mechanisms of sulphate attack (Wybrane aspekty i mechanizmy korozji siarczanowej). Structure & Environment, 6 (3). pp. 19-24. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Jerzy Z. and Stroj, Anatol F. (2011) Air heating at its movement along channels in systems with the individual air submission in premises (Ogrzewanie powietrza przepływającego w kanałach w systemach z indywidualnym dostarczaniem powietrza do pomieszczenia). Structure & Environment, 3 (2). pp. 35-39. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Rafał and Szychowski, Andrzej (2018) Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams (Wpływ żeber podporowych o przekroju zamkniętym na moment krytyczny zwichrzenia belek stalowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 5-18. ISSN 2081-1500

Piątek, Edyta (2019) Branża budowlana we wskaźnikach finansowych w dobie kryzysu gospodarczego (The construction industry in financial indicators during the economic crisis). Monografie, Studia, Rozprawy (M126). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-76-8

Plechawski, Stanisław and Fic, Stanisław B. (2018) Diagnostics of concrete elements after the fire (Diagnostyka elementów betonowych po pożarze). Structure & Environment, 10 (3). pp. 223-236. ISSN 2081-1500

Potrzeszcz-Sut, Beata (2014) Hybrid MES/SSN analysis of the elastic-plastic truss under cyclic loading (Analiza hybrydowa MES/SSN sprężysto-plastycznej konstrukcji kratowej poddanej obciążeniu cyklicznemu). Structure & Environment, 6 (4). pp. 12-16. ISSN 2081-1500

Proskuriakov, V. I. and Voronkova, I. S. (2013) Educational-research designing as a method of typology development of library buildings by architectural schools of Lviv and Kielce Polytechnics. Structure & Environment, 5 (1). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

R

Raczkiewicz, Wioletta (2019) Metodyka prowadzenia pomiarów służących ocenie stopnia skorodowania zbrojenia w betonie przy użyciu zestawu GP 5000-GalvaPulseTM. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI174). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-78-2

Raczkiewicz, Wioletta and Michałowska-Maziejuk, Dorota (2012) The use of non-destructive method to evaluate the process of electrochemical corrosion of reinforcement in concrete (Wykorzystanie nieniszczącej metody elektrochemicznej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie). Structure & Environment, 4 (4). pp. 21-27. ISSN 2081-1500

Raczkiewicz, Wioletta (red.) (2019) Diagnostyka budowlana : wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji (Building diagnostics : selected methods of materials as well as elements and structures test). Monografie, Studia, Rozprawy (M109). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-44-7

Radoń, Urszula (2012) Zastosowanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych podatnych na przeskok (Application method FORM in reliability analysis of node snapping truss structures). Monografie, Studia, Rozprawy (M27). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Robert, Ubong Williams and Ekong, Sylvester Andrew and Etuk, Sunday Edet and Inyang, Namdie Joseph and Akbasi, Okechukwu Ebuka (2023) Paper-sawdust composites: fabrication and comparison in terms of heat transfer and strength properties (Kompozyty papierowo-trocinowe: wytwarzanie i porównanie właściwości cieplnych i wytrzymałościowych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 38-49. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Rudziński, Lech and Wdowiak, Agnieszka (2016) Strength and structural properties of structural timber (Właściwości strukturalno-wytrzymałościowe drewna konstrukcyjnego). Structure & Environment, 8 (2). pp. 103-108. ISSN 2081-1500

S

Sadko, Karolina and Piotrowski, Jerzy Z. (2022) Numerical investigations of the thermal properties of window systems: a review (Przegląd numerycznych metod określania właściwości cieplnych okien). Structure & Environment, 14 (4). pp. 126-141. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Sidorov, Vladimir and Nowak, Katarzyna and Szczecina, Michał (2020) Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji : przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Cz. 1, Konstrukcje prętowe. Skrypty (473). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-87-4

Skawińska, Anna and Foszcz, Tomasz (2019) Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych). Structure & Environment, 11 (4). pp. 256-264. ISSN 2081-1500

Skawińska, Anna and Tkocz, Aleksandra and Laska-Józefczak, Pelagia and Foszcz, Tomasz (2018) The possibility of the use of secondary raw materials from energy and iron&steel industries for glass-ceramics production (Możliwość wykorzystania surowców wtórnych przemysłu energetycznego i hutniczego do wytwarzania szkła-ceramiki). Structure & Environment, 10 (2). pp. 114-121. ISSN 2081-1500

Skowera, Karol (2023) Fusion of differential analysis of volumetric strain method (dilatometric thermoporometry) and mercury intrusion porosimetry method for pore space characterization in carbonate rocks (Połączenie metody różnicowej analizy odkształceń oraz metody porozymetrii rtęciowej do określenia charakterystyki przestrzeni porowej w skałach węglanowych). Structure & Environment, 15 (2). pp. 90-98. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Sobura, Szymon Sylwester (2023) Assessment of the suitability of spectral indices for detecting areas of increased stress among plants - a case study of the botanical garden in Kielce (Ocena przydatności wskaźników spektralnych do wykrywania obszarów wzmożonego stresu wśród roślin - studium przypadku ogrodu botanicznego w Kielcach). Structure & Environment, 15 (4). pp. 253-268. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Spychał, Edyta (2017) The influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage of plastering mortars (Wpływ domieszki modyfikującej lepkość na skurcz zapraw tynkarskich). Structure & Environment, 9 (4). pp. 248-255. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta and Kotwa, Anna (2022) Assessment of the possibility of using chalcedonite powder as a component of mortars (Ocena możliwości zastosowania mączki chalcedonitowej jako składnika zapraw budowlanych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 119-125. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Spychał, Edyta and Vyšvařil, Martin (2023) Rheological properties of cement pastes modified with pumice, trass and chalcedonite powder (Właściwości reologiczne zaczynów cementowych modyfikowanych pumeksem, trasem i mączką chalcedonitową). Structure & Environment, 15 (4). pp. 217-226. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stańczak, Dominika and Jaworska, Beata (2020) Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites (Wpływ popiołu lotnego z biomasy rolniczej na karbonatyzację kompozytów cementowych i polimerowo-cementowych). Structure & Environment, 12 (2). pp. 66-71. ISSN 2081-1500

Stelmaszczyk, Grzegorz and Świercz, Przemysław (2009) Evaluation of calcareous aggregate usability for frost resistance concrets (Ocena przydatności kruszywa wapiennego do betonów mrozoodpornych). Structure & Environment, 1 (1). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Styś-Maniara, Marta and Nartowska, Edyta and Metryka-Telka, Monika and Porowski, Rafał (2022) Inorganic salt hydrates as Phase Change Materials (PCM) for thermal energy storage in solar installations (Nieorganiczne hydraty soli jako materiały zmiennofazowe (PCM) do magazynowania energii cieplnej w instalacjach słonecznych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 161-172. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stępień, Anna (2010) Impact of basalt aggregate on porosity and strenght of silicate products (Wpływ kruszywa bazaltowego na porowatość i wytrzymałość wyrobów silikatowych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 14-20. ISSN 2081-1500

Stępień, Justyna and Iwański, Mateusz M. and Remišová, Eva and Decký, Martin and Briliak, Dušan (2023) The comparative studies of the properties of joint sealants produced by manufacturers and in laboratory conditions with the use of highly modified bitumen (Badania porównawcze właściwości mas zalewowych wytwarzanych przez producentów i w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego). Structure & Environment, 15 (4). pp. 227-243. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Szafran, Jacek and Matusiak, Artur and Rzeszut, Katarzyna and Jankowiak, Iwona (2022) The impact of a polyurea layer on cracking and performance of reinforced concrete beams under breaking load (Wpływ warstwy polimocznika na zarysowanie i pracę pod obciążeniem niszczącym belek żelbetowych). Structure & Environment, 14 (3). pp. 76-82. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Szaniec, Waldemar and Biernacka, Klaudia (2013) Modal analysis of selected bar domes (Analiza modalna wybranych kopuł prętowych). Structure & Environment, 5 (4). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Szaniec, Waldemar and Radoń, Urszula and Bekő, Adrián (2023) Dynamic analysis of a steel-concrete railway bridges of Langer type under the influence of a moving load ( Analiza dynamiczna stalowo-betonowego mostu kolejowego typu Langera pod wpływem obciążenia ruchomego). Structure & Environment, 15 (3). pp. 147-158. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Szczecina, Michał (2023) Numerical analysis of stress and temperature in the friction stir welding (FSW) process of steel (Numeryczna analiza rozkładu naprężeń i temperatury w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem dla stali). Structure & Environment, 15 (4). pp. 196-207. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Szczecina, Michał and Tworzewski, Paweł and Uzarska, Izabela (2018) Numerical modeling of reinforced concrete beams, including the real position of reinforcing bars (Modelowanie numeryczne belek żelbetowych z uwzględnieniem rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia). Structure & Environment, 10 (1). pp. 28-38. ISSN 2081-1500

Szychowski, Andrzej (2023) Local buckling of one-side elastically restrained thin-walled cross-section wall under longitudinal stress variation (Wyboczenie lokalne jednostronnie sprężyście zamocowanej ścianki przekroju cienkościennego przy wzdłużnej zmienności naprężeń). Structure & Environment, 15 (4). pp. 244-252. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Słoń, Anna and Pawlak, Urszula (2015) The comparative analysis of computational methods FE and FD on the example of the membrane surface structure (Analiza porównawcza metod obliczeniowych ES i RS w zastosowaniu do konstrukcji powierzchniowej typu tarcza). Structure & Environment, 7 (4). pp. 178-182. ISSN 2081-1500

T

Telejko, Marek (2009) Additional air intakes as the element supporting natural ventilation (Dodatkowe otwory nawiewne wspomagające wentylację naturalną). Structure & Environment, 1 (1). pp. 47-52. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek (2010) Microclimate in a flat with additional air intakes (Warunki mikroklimatyczne w mieszkaniach z dodatkowymi nawiewnikami powietrza wentylacyjnego). Structure & Environment, 2 (1). pp. 46-52. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek and Zender-Świercz, Ewa (2016) Microclimate in rooms heated by tiled fireplace with the function of accumulation of heat (Mikroklimat w pomieszczeniach ogrzewanych piecem kominkowym z funkcją akumulacji ciepła). Structure & Environment, 8 (4). pp. 273-277. ISSN 2081-1500

Tkaczewska, Ewelina (2019) The influence of cement bypass dust on the properties of cement curing under normal and autoclave conditions (Wpływ pyłu z instalacji bypassa pieca cementowego na właściwości cementu dojrzewającego w warunkach normalnych i autoklawizacji). Structure & Environment, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 2081-1500

Turkiewicz, Tadeusz and Góra, Jacek and Piasta, Wojciech (2013) The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete (Wpływ kruszyw ze skał magmowych na wytrzymałość betonu na zginanie i ściskanie). Structure & Environment, 5 (2). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Tworzewski, Paweł and Goszczyńska, Barbara (2017) Relation between reliability and reinforcement manufacturing errors in reinforced concrete beams (Błędy w wykonawstwie zbrojenia belek żelbetowych a niezawodność elementu). Structure & Environment, 9 (1). pp. 16-24. ISSN 2081-1500

U

Urbańska-Galewska, Elżbieta and Deniziak, Patryk (2014) The influence of applying supplementary web plates on structural joint moment resistance and rotational stifness (Wpływ zastosowania nakładek wzmacniających środnik na nośność i sztywność doczołowego węzła śrubowego). Structure & Environment, 6 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

V

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Bánovčan, Roman and Kadúchová, Katarína (2018) Experimental measurements of gravity heat pipe with NH3 medium to obtain low-potential geothermal heat (Badania eksperymentalne rury cieplnej z czynnikiem NH3 do odzysku niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 82-86. ISSN 2081-1500

Vasylchenko, Daria (2020) Architectural periods of the Ukrainian non-formal education (Okresy architektoniczne ukraińskiej edukacji pozaformalnej). Structure & Environment, 12 (1). pp. 29-37. ISSN 2081-1500

W

Walraven, Joost (2010) Old bridges in new times. Searching for hidden quality. Structure & Environment, 2 (4). pp. 10-15. ISSN 2081-1500

Wawrzeńczyk, Jerzy (2017) Metody badania i prognozowania mrozoodporności betonu (The methods of testing and predicting of concrete freeze – thaw durability). Monografie, Studia, Rozprawy (M92). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-13-3

Wawrzeńczyk, Jerzy and Kozak, Wioletta and Kłak, Adam (2014) Possibility of pore size distribution application to the description of air-entrained concrete porosity structure (Możliwość stosowania rozkładu wielkości porów do opisu parametrów struktury porowatości betonów napowietrzonych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 5-12. ISSN 2081-1500

Wawrzeńczyk, Jerzy and Lech, Maciej (2015) Estimation, based on the maturity function, of the strength of early age concrete cured at elevated temperature (Szacowanie wczesnej wytrzymałości betonu dojrzewającego w podwyższonej temperaturze na podstawie funkcji dojrzałości). Structure & Environment, 7 (3). pp. 123-131. ISSN 2081-1500

Wawrzeńczyk, Jerzy and Molendowska, Agnieszka and Kłak, Adam (2012) Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges (Związek charakterystyk porowatości z mrozoodpornością betonu mostowego). Structure & Environment, 4 (4). pp. 28-34. ISSN 2081-1500

Wciślik, Wiktor (2010) Micromechanical models of ductile fracture of metals (Mikromechaniczne modele ciągliwego pękania metali). Structure & Environment, 2 (4). pp. 16-22. ISSN 2081-1500

Wciślik, Wiktor and Kossakowski, Paweł (2016) Carrying capacity assessment and strengthening of reinforced concrete structures operating in chemically aggressive environment (Ocena nośności i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych pracujących w środowisku agresywnym chemicznie). Structure & Environment, 8 (4). pp. 224-228. ISSN 2081-1500

Wciślik, Wiktor and Kossakowski, Paweł and Sokołowski, Piotr (2017) Stainless steel in building structures - advantages and examples of application (Stal nierdzewna w budownictwie - zalety i przykłady zastosowań). Structure & Environment, 9 (3). pp. 191-198. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2016) Analysis of bent timber beam reinforcement with the application of composite materials (Analiza wzmocnień zginanych belek drewnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 10-16. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka and Brol, Janusz (2019) Methods of strength grading of structural timber - comparative analysis of visual and machine grading on the example of Scots pine timber from four natural forest regions of Poland (Metody sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej - analiza porównawcza sortowania wizualnego i maszynowego na przykładzie polskiej tarcicy sosnowej z czterech krain przyrodniczo-leśnych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 210-224. ISSN 2081-1500

Wdowik, Sylwia (2016) The use of the foam index method in cement grouts for testing the compatibility of cement – superplasticizer – aerating admixture system (Wykorzystanie metody wskaźnika piany w zaczynach cementowych do badania kompatybilności układu cement – superplastyfikator – domieszka napowietrzająca). Structure & Environment, 8 (2). pp. 97-102. ISSN 2081-1500

Wierzbicki, Stanisław (2014) Monitoring of structure of industrial building on the example of the WiSeNeMONIT system (Monitoring konstrukcji budynku halowego na przykładzie systemu WiSeNeMONIT). Structure & Environment, 6 (4). pp. 17-23. ISSN 2081-1500

Wilk-Jakubowski, Jacek Łukasz (2018) Propagacja fal radiowych w łączności satelitarnej (Radiowaves Propagation in Satellite Communications Systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M99). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-29-4

Wolski, Bogdan and Toś, Cezary (2018) The statistical models for interpreting the results of parcels area verification in integrated administration and control system IACS (Statystyczne modele interpretacji wyników weryfikacji powierzchni działek w programie IACS). Structure & Environment, 10 (1). pp. 53-65. ISSN 2081-1500

Woyciechowski, Piotr and Kępniak, Maja and Pawłowski, Jędrzej (2022) Methodology for measuring the carbonation depth of concrete - standard and non-standard aspects (Metodyka pomiaru głębokości karbonatyzacji betonu - aspekty normowe i pozanormowe). Structure & Environment, 14 (3). pp. 88-95. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Wójcik, Tadeusz M. (2010) Energy saving using heat exchangers covered with porous coatings (Oszczędność energii przez zastosowanie wymienników ciepła z pokryciem porowatym). Structure & Environment, 2 (3). pp. 35-39. ISSN 2081-1500

Włodarczyk, Maria (2009) Cracking process of reinforced concrete beams in function of bending moment (Proces zarysowania belek żelbetowych w funkcji momentu zginającego). Structure & Environment, 1 (1). pp. 35-40. ISSN 2081-1500

Y

Yuemin, Hou and Linhong, Ji (2010) Stimulating design creativity by public places in academic buildings. Structure & Environment, 2 (3). pp. 5-13. ISSN 2081-1500

Z

Zapała, Justyna (2010) Negative aspects of the impact of bacteria on concrete (Negatywne aspekty oddziaływania bakterii na beton). Structure & Environment, 2 (2). pp. 14-19. ISSN 2081-1500

Zapała-Sławeta, Justyna (2019) Wybrane aspekty zapobiegania skutkom reakcji alkalia-krzemionka w betonie (Selected aspects of preventing deterioration from alkali-silica reaction in concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M117). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-58-4

Zender-Świercz, Ewa (2016) Calculations of individual air supply systems (Obliczenia indywidualnych systemów nawiewnych). Structure & Environment, 8 (2). pp. 125-130. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2010) Calculation of temperature in ventilating roof space (Obliczanie temperatury powietrza w przestrzeni dachów wentylowanych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2009) Elimination of the negative influence of tight buildings structure on ventilation (Wyeliminowanie negatywnego wpływu szczelnej konstrukcji budynków na wentylację pomieszczeń). Structure & Environment, 1 (1). pp. 43-46. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2013) Thermomodernization a building and its impacy on the indoor microclimate (Termomodernizacja budynku i jej wpływ na mikroklimat w pomieszczeniach). Structure & Environment, 5 (3). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Polański, Michał (2022) Influence of road traffic on indoor air quality (Wpływ ruchu drogowego na jakość powietrza wewnętrznego). Structure & Environment, 14 (4). pp. 142-152. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Ł

Łagoda, Marek and Kowal, Maciej (2014) CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel (Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi CFRP na obniżenie naprężeń w stali). Structure & Environment, 6 (4). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Ś

Ślusarczyk, Jacek (2009) Relationship M(k) on the basis of research on beams subjected to changing loads (Zależność M(k) na podstawie wyników badań belek poddanych obciążeniom zmiennym). Structure & Environment, 1 (1). pp. 22-34. ISSN 2081-1500

Świt, Grzegorz (2011) Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej (Predicting failure processes for bridge – type structures made of prestressed concrete beams using the acoustic emission method). Monografie, Studia, Rozprawy (M21). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Świt, Grzegorz (2008) Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych. Monografie, Studia, Rozprawy (M8). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Ż

Żygadło, Maria and Seweryn, Agnieszka and Woźniak, Magdalena (2010) Evaluation of the use of coal fly ash from municipal heat - power plant with regard to foreign experiences (Rozpoznanie możliwości użytkowych popiołów z elektrociepłowni miejskiej na tle doświadczeń zagranicznych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 2081-1500

This list was generated on Thu Apr 25 10:39:51 2024 CEST.