Analysis of the influence of factors increasing the characteristics of autoclaved products using the DEMATEL method (Analiza wpływu czynników kształtujących cechy tworzyw autoklawizowanych przy użyciu metody DEMATEL)

Dachowski, Ryszard and Komisarczyk, Katarzyna and Komisarczyk, Kamila (2018) Analysis of the influence of factors increasing the characteristics of autoclaved products using the DEMATEL method (Analiza wpływu czynników kształtujących cechy tworzyw autoklawizowanych przy użyciu metody DEMATEL). Structure & Environment, 10 (3). pp. 237-245. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Dachowski_Analysis_SaE_3_2018.pdf

Download (824kB) | Preview

Streszczenie

Sand-lime products are characterized by advantageous features: compressive strength, thermal accumulation and acoustic insulation. Product features are resultative choice of decisions made at individual stages of the production process: method of thickening the raw material mixture, time and temperature of autoclaving and the pressure of saturated steam. The above factors may affect on the characteristics of sand-lime products not only directly, but also through other factors. However, there is no suggestion in the literature about the relationship between these factors. The aim of this article is to find answers to the following questions: which stage of the technological process is the most important? What impact does the individual stages have on each other? Whether and to what extent modification of a given stage will affect the compressive strength of finished products? The authors carried out an analysis using the DEMATEL method to identify factors that have a key influence on autoclaved materials. The results show that using the right amount of water in the raw material mixture is the most important factor. To a slightly lesser extent, proper selection of amount of the quick lime is important. The least important factor is the method of forming silicate products. Although the time of autoclaving has a large contribution in the creation of the impact network, however it is caused by the influence of thermal and humidity conditions, the amount of lime, water and, in the low extent, the molding method. (Wyroby wapienno-piaskowe charakteryzują się korzystnymi cechami użytkowymi: wytrzymałością na ściskanie, akumulacją cieplną oraz izolacyjnością akustyczną. Cechy wyrobów stanowią pochodną wyboru decyzji podejmowanych na poszczególnych etapach procesu produkcji: sposobu zagęszczania mieszanki surowcowej, czasu i temperatury autoklawizacji oraz ciśnienia nasyconej pary wodnej. Powyższe czynniki mogą oddziaływać na cechy wyrobów wapienno-piaskowych nie tylko bezpośrednio, lecz także za pośrednictwem pozostałych czynników. Jednak w literaturze brak jest sugestii dotyczących zależności pomiędzy tymi czynnikami. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: który z etapów procesu technologicznego jest najważniejszy? Jaki wpływ poszczególne etapy wywierają na siebie? Czy i w jakim stopniu modyfikacja danego etapu wpłynie na wytrzymałość na ściskanie gotowych wyrobów? Autorzy przeprowadzili analizę z wykorzystaniem metody DEMATEL w celu wskazania czynników mających kluczowy wpływ na autoklawizowane materiały. Wyniki pokazują, że zastosowanie odpowiedniej ilości wody w mieszaninie surowcowej jest najistotniejszym czynnikiem. W niewiele mniejszym stopniu ważny jest właściwy dobór ilościowy wapna palonego. Najmniej ważnym czynnikiem jest sposób formowania wyrobów silikatowych. Wprawdzie czas autoklawizacji ma duży udział w tworzeniu sieci wpływu, jednak jest to spowodowane wpływem warunków cieplno-wilgotnościowych, ilością wapna, wody i w najmniejszym stopniu sposobem formowania.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: metoda DEMATEL, tworzywa autoklawizowane, technologia produkcji, DEMATEL method, autoclaved materials, production technology
Tematyka: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 22 Oct 2018 10:50
Last Modified: 22 Oct 2018 10:50
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/215

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd