Pozycje na temat "T Technology > TH Building construction"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | Ł | Ś
Liczba pozycji: 143.

A

Abyzov, Vadym (2018) Architecture-&-Building systems in civil construction (Systemy architektoniczne i budowlane w budownictwie cywilnym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 153-158. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym (2015) Multivariate architecture-&-constructive system on the basis of beamless framework. Structure & Environment, 7 (1). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym (2019) The main directions of prefabricated large-panel systems’ improving (Główne kierunki doskonalenia prefabrykowanych systemów wielkopłytowych). Structure & Environment, 11 (2). pp. 110-118. ISSN 2081-1500

Adamczewski, Grzegorz and Bednarek, Kamil and Świeca, Małgorzata and Zdybska, Amanda (2022) Maintenance problems of underground garages in residential and public utility buildings (Problemy eksploatacyjne garaży podziemnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej). Structure & Environment, 14 (3). pp. 96-101. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Ali, Ramjan and Anam, Iftekhar and Yoshida, Shigeo (2023) CFD and experimental investigation of the impact of dimensional modifications on wind pressure coefficient distribution (Analiza CFD oraz metody eksperymentalne w badaniach wpływu modyfikacji wymiarów na rozkład współczynnika parcia wiatru). Structure & Environment, 15 (4). pp. 208-216. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Antczak, Izabela and Banaś, Anita and Kapuścińska, Izabela (2011) The use of thermovision in the estimation of thermal energy losses of buildings (Wykorzystywanie termowizji w ocenie strat energii ciepinej budynków). Structure & Environment, 3 (4). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

B

Bacharz, Kamil and Goszczyńska, Barbara (2017) An influence of support width on the shear capacity of reinforced concrete beams (Wpływ szerokości podparcia na nośność na ścinanie belek żelbetowych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 5-15. ISSN 2081-1500

Bakalarz, Michał and Kossakowski, Paweł (2018) Load-bearing capacity of solid timber beams with small cross section height strengthened with composite sheets (Nośność na zginanie litych belek o niskim przekroju poprzecznym wzmocnionych matami kompozytowymi). Structure & Environment, 10 (4). pp. 301-308. ISSN 2081-1500

Banachowska, Edyta (2019) Second life of the 19th and 20th century buildings on the example of the revitalization of architecture buildings art galleries culture centres (Drugie życie budynków XIX i XX wieku na przykładzie rewitalizacji obiektów architektonicznych galerie sztuki centra kultury). Structure & Environment, 11 (1). pp. 35-53. ISSN 2081-1500

Baškova, Renata and Dachowski, Ryszard (2010) Progressive methodology for determination of concrete plants productivity (Deterministyczna metodologia określania wydajności betonowni). Structure & Environment, 2 (1). pp. 18-23. ISSN 2081-1500

Białek, Anita and Koltuk, Bade (2021) Thermal comfort measurements in the Energis building (Badania komfortu cieplnego w budynku Energis). Structure & Environment, 13 (1). pp. 10-15. ISSN 2081-1500

Biernacki, Karol and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Processes modelling in two-nave building with natural air exchange (Modelowanie procesów w budynkach dwunawowych z naturalną wymianą powietrza). Structure & Environment, 8 (1). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

Borowy, Andrzej and Wróblewski, Bogdan (2018) Application of the fire resisting suspended ceilings (Zastosowanie sufitów podwieszonych o określonej odporności ogniowej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 211-222. ISSN 2081-1500

Brelak, Sylwia and Dachowski, Ryszard (2017) Modification of autoclaved aerated concrete with recycled materials (Modyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego materiałami recyklingowymi). Structure & Environment, 9 (4). pp. 264-270. ISSN 2081-1500

Brodňan, Miroslav and Koteš, Peter (2020) Assessment of the current state of the concrete structure of the tribune (Ocena bieżącego stanu konstrukcji betonowej trybuny). Structure & Environment, 12 (2). pp. 72-76. ISSN 2081-1500

Brzezińska, Karolina and Kowal, Zbigniew (2016) Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls (Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal). Structure & Environment, 8 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Bysiec, Dominika (2011) The investigation of stability of double-layer octahedron-based geodesic domes (Badanie stateczności dwuwarstwowych kopuł geodezyjnych pochodzących z oktaedru). Structure & Environment, 3 (3). pp. 30-41. ISSN 2081-1500

C

Czapik, Przemysław and Cebulski, Mateusz (2018) The properties of cement mortar with natural zeolite and silica fume additions (Właściwości zaprawy cementowej z dodatkiem zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego). Structure & Environment, 10 (2). pp. 105-113. ISSN 2081-1500

Czapik, Przemysław and Czechowicz, Maciej (2017) Effects of natural zeolite particle size on the cement paste properties (Wpływ rozdrobnienia zeolitu naturalnego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 9 (3). pp. 180-190. ISSN 2081-1500

Czapik, Przemysław and Kuza, Dominik and Boroń, Michał (2021) Influence of the waste glass uses on the cement mortar properties (Wpływ stosowania szkła odpadowego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 13 (2). pp. 45-51. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Biegański, Tomasz (2010) Examination of silicate products in order to improve thermal insulation (Badania wyrobów silikatowych w kierunku poprawy izolacyjności termicznej). Structure & Environment, 2 (2). pp. 5-8. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Kapała, Sylwia and Kowal-Zawadzak, Agnieszka and Zawadzak, Marcin (2015) Application of bentonite suspension for diaphragm wall under ‘infill’ conditions (Zastosowanie zawiesiny bentonitowej przy realizacji ściany szczelinowej w warunkach „plombowych”). Structure & Environment, 7 (2). pp. 72-79. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Komisarczyk, Katarzyna and Komisarczyk, Kamila (2018) Analysis of the influence of factors increasing the characteristics of autoclaved products using the DEMATEL method (Analiza wpływu czynników kształtujących cechy tworzyw autoklawizowanych przy użyciu metody DEMATEL). Structure & Environment, 10 (3). pp. 237-245. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Kostrzewa, Paulina (2017) Realization of underground objects by the open caisson method in conditions of built-up areas (Realizacja obiektów podziemnych metodą studni opuszczanych w warunkach sąsiedztwa istniejących budowli). Structure & Environment, 9 (3). pp. 215-223. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Piotrowski, Jerzy Z. and Koruba, Dorota and Zender-Świercz, Ewa and Telejko, Marek and Starzomska, Mariola and Lucas, Xavier (2014) Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation (Właściwości akustyczne i cieplne izolacji refleksyjnej). Structure & Environment, 6 (1). pp. 38-42. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Stępień, Anna (2010) Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features (Badania wyrobów silikatowych pod kątem poprawy ich cech fizykomechanicznych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 5-8. ISSN 2081-1500

Doroz-Turek, Małgorzata (2023) Living traces of history - portuguese approach to conservation on the example of religious buildings in Lisbon (Żywe ślady historii - portugalskie podejście konserwatorskie na przykładzie obiektów sakralnych w Lizbonie). Structure & Environment, 15 (2). pp. 99-112. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Dudzik, Agnieszka and Radoń, Urszula (2015) Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations (Analiza niezawodności konstrukcji wsporczej poddanej działaniu drgań wymuszonych). Structure & Environment, 7 (3). pp. 118-122. ISSN 2081-1500

Dzukogi, Usman Abubakar and Yusuf Alapata, Ahmed (2023) Factors responsible for socio-spatial segregation in the housing neighbourhoods of Minna, Nigeria (Czynniki odpowiedzialne za segregację społeczno-przestrzenną w dzielnicach mieszkaniowych miasta Minna w Nigerii). Structure & Environment, 15 (2). pp. 82-89. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Dębska, Luiza and Krakowiak, Justyna and Kapjor, Andrej (2020) Modern Methods of Thermal Comfort Measurements (Nowoczesne metody badań komfortu cieplnego). Structure & Environment, 12 (4). pp. 161-165. ISSN 2081-1500

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2014) About the process of investment and realization of postwar sacred buildings (O procesie inwestycyjno-realizacyjnym powojennych przedsięwzięć sakralnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 19-29. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2013) Commonality of concrete in contemporary sacred architecture (Uniwersalizm betonu we współczesnej architekturze sakralnej). Structure & Environment, 5 (2). pp. 19-28. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Green architecture and natural-cultural teams – in the teaching process (Zielona architektura i zespoły przyrodniczo-kulturowe – ważne elementy w procesie dydaktycznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 243-250. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Group of sacral buildings Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców in Cracow, example of an innovative and the unique architectural creations in contemporary Polish art of sacred (Zespół Sakralny Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie – przykład nowatorskiej i unikatowej kreacji architektonicznej we współczesnej polskiej sztuce sakralnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna and Gardyńska-Kieliś, Ewelina (2023) Accessibility study of historic buildings and contemporary heritage - on the example of Kielce’s public utility buildings (Studium dostępności obiektów zabytkowych oraz dziedzictwa współczesności - na przykładzie obiektów użyteczności publicznej Kielc). Structure & Environment, 15 (3). pp. 133-146. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Giżejowski, Marian and Stachura, Zbigniew (2014) Partial factors for the member stability resistance of steel structures (Współczynniki częściowe w ocenie stateczności elementów konstrukcji stalowych). Structure & Environment, 6 (2). pp. 18-25. ISSN 2081-1500

Gordziej-Zagórowska, Małgorzata and Urbańska-Galewska, Elżbieta and Jankowski, Robert (2014) Modelling of truss with cold-formed sections and positive eccentricity in the nodes (Modelowanie kratownicy z kształtowników giętych na zimno z mimośrodami dodatnimi w węźle). Structure & Environment, 6 (4). pp. 24-34. ISSN 2081-1500

H

Hebda, Lesław and Owsiak, Zdzisława (2017) Ceiling damage due to swelling of slag aggregate in Teriva concrete filler blocks (Uszkodzenia stropu spowodowane pęcznieniem kruszywa żużlowego w pustakach Teriva). Structure & Environment, 9 (3). pp. 199-206. ISSN 2081-1500

Homon, Olha (2020) Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” (Wpływ nowoczesnych metod nauczania i nowych technologii edukacyjnych na tworzenie materiałów edukacyjnych i tworzenie kompleksów nauczania i edukacji „Przedszkole - Szkoła Podstawowa”). Structure & Environment, 12 (2). pp. 59-65. ISSN 2081-1500

Horszczaruk, Elżbieta (2019) Properties of cement mortars modified with commercial nanosilica (Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych nanokrzemionką komercyjną). Structure & Environment, 11 (4). pp. 247-255. ISSN 2081-1500

Hossain, Imam and Islam, Jahidul and Amin, Al (2023) Evaluation of wind effects on buildings using design codes and numerical wind tunnel tests (Ocena wpływu wiatru na budynki z wykorzystaniem norm projektowych i testów numerycznych w metodzie tunelu aerodynamicznego). Structure & Environment, 15 (2). pp. 73-81. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Hoła, Jerzy and Runkiewicz, Leonard (2018) Methods and diagnostic techniques used to analyse the technical state of reinforced concrete structures (Metody i techniki diagnostyczne stosowane w ocenie stanu technicznego konstrukcji żelbetowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 309-337. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Laminar field optimization in connection with the current pandemic situation caused by COVID-19 (Optymalizacja z wykorzystaniem pola laminarnego w odniesieniu do obecnej sytuacji pandemicznej spowodowanej przez COVID-19). Structure & Environment, 13 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Requirement of pressure relief dampers for clean rooms (Potrzeba stosowania klap nadciśnieniowych do pomieszczeń czystych). Structure & Environment, 13 (2). pp. 55-58. ISSN 2081-1500

J

Jasińska, Iga (2013) The properties of silicate products modified by LDPE granules (Właściwości użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych granulatem LDPE). Structure & Environment, 5 (3). pp. 11-14. ISSN 2081-1500

K

Kaleta, Ilona and Liwocha, Anna and Tyburczyk, Anna (2015) The use of passive shield to reduce the gains of irradiation (Zastosowanie osłony pasywnej do redukcji zysków od napromieniowania). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan (2017) Energy aspect in sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evaluation (Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym na przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków). Structure & Environment, 9 (2). pp. 77-88. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan W. (2019) Sustainable design - new standards in space creation - a review of the selected student works (Projektowanie zrównoważone - nowe standardy kształtowania przestrzeni na przykładzie wybranych prac studenckich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 54-64. ISSN 2081-1500

Kapjor, Andrej and Smatanová, Helena and Hužvár, Jozef and Greššak, Tomáš and Jandačka, Jozef (2013) Optimization of heat transfer oriented surfaces by thermovision and using CFD method. Structure & Environment, 5 (4). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Koper, Artur and Prałat, Karol and Ciemnicka, Justyna and Brych-Dobrowolska, Małgorzata and Buczkowska, Katarzyna (2022) Tests of selected properties of construction mortars modified with waste gypsum binder obtained in the flue gas desulphurization process (Badania wybranych właściwości zapraw budowlanych, w aspekcie ich trwałości, z odpadowym spoiwem gipsowym otrzymanym w procesie odsiarczania spalin). Structure & Environment, 14 (3). pp. 83-88. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Kossakowski, Paweł (2011) Application of programs based on Building Information Modelling (BIM) system to design objects of steel-reinforced concrete construction (Zastosowanie programów BIM w projektowaniu obiektów konstrukcji stalowo-żelbetowej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 20-29. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2015) Autodesk AutoCad Structural Detailing 2015 : moduł żelbet : przykłady praktyczne. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI170). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kossakowski, Paweł (2011) Load-bearing capacity of wooden beams reinforced with composite sheets (Nośność belek drewnianych wzmocnionych matami kompozytowymi). Structure & Environment, 3 (4). pp. 14-22. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2015) Modelowanie żelbetowych struktur prętowych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2015. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI169). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kossakowski, Paweł and Wciślik, Wiktor and Bakalarz, Michał (2017) Selected aspects of application of aluminium alloys in building structures (Wybrane aspekty zastosowania stopów aluminium w konstrukcjach budowlanych). Structure & Environment, 9 (4). pp. 256-263. ISSN 2081-1500

Kostrzewa, Paulina and Stępień, Anna and Dziadek, Katarzyna and Szmidt, Artur (2018) Technological aspect of brick production using the method of autoclaving (Technologiczne aspekty produkcji cegieł metodą autoklawizacji). Structure & Environment, 10 (3). pp. 249-257. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna (2017) Impact of added chalcedonite powder on selected concrete properties (Wpływ dodatku pyłu chalcedonitowego na wybrane właściwości betonu). Structure & Environment, 9 (4). pp. 241-247. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna and Spychał, Edyta (2016) The influence of cellulose ethers on the chosen properties of cement mortar in the plastic state (Wpływ eterów celulozy na wybrane właściwości zaprawy cementowej w fazie plastycznej). Structure & Environment, 8 (3). pp. 153-159. ISSN 2081-1500

Kowal, Zbigniew (2011) Probabilistic optimisation of the bearing capacity of conventional hall coverings (Probabilistyczna optymalizacja nośności konstrukcji przekryć hal konwencjonalnych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 10-19. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Piasta, Zdzisław (2019) Preliminary test results of thermal comfort in a classroom (Wstępne wyniki badań komfortu cieplnego w sali lekcyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 281-286. ISSN 2081-1500

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula (2015) The assessment of fire safety of steel structural roof (Ocena trwałości pożarowej stalowego przekrycia strukturalnego). Structure & Environment, 7 (4). pp. 155-158. ISSN 2081-1500

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula and Szaniec, Waldemar (2017) The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures (Wpływ warunków brzegowych na bezpieczeństwo stalowych kratownic poddanych działaniu wysokich temperatur). Structure & Environment, 9 (4). pp. 229-240. ISSN 2081-1500

Kupiński, Marcin and Stobieniecka, Karolina and Skowera, Karol (2020) Influence of lightweight fillers on the performance of cement-based skim coat (Wpływ lekkich wypełniaczy na parametry użytkowe gładzi cementowej). Structure & Environment, 12 (1). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

L

Lech, Maciej and Juszczak, Tomasz and Wawrzeńczyk, Jerzy (2022) A study on carbonation depth prediction for concrete made with GBFS cement and FA addition (Badanie dotyczące prognozowania głębokości karbonatyzacji betonu wykonanego z cementu GBFS z dodatkiem FA). Structure & Environment, 14 (1). pp. 1-10. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

M

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek (2016) Thermal comfort in intelligent buildings (Komfort cieplny w budynkach inteligentnych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek and Krawczyk, Natalia and Dębska, Luiza and Orman, Łukasz J. (2021) Questionnaire survey of thermal sensations in the large lecture room (Badania ankietowe wrażeń cieplnych w dużej sali wykładowej). Structure & Environment, 13 (4). pp. 113-117. ISSN 2081-1500

Markiewicz, Ireneusz (2013) Badania własności konstrukcji zaprojektowanych metodą SADSF (Investigating the behaviour of structures designed with the SADSF method). Monografie, Studia, Rozprawy (M47). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Mičko, Pavol and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Vantúch, Martin and Hrnková, Bronislava (2021) Energy efficiency optimization of the operating room due to the dispositional location (Optymalizacja efektywności energetycznej w sali operacyjnej związana z lokalizacją systemu wentylacji). Structure & Environment, 13 (1). pp. 29-34. ISSN 2081-1500

Molendowska, Agnieszka and Wawrzeńczyk, Jerzy (2017) Freeze-thaw resistance of air-entrained high strength concrete (Mrozoodporność napowietrzonych betonów wysokiej wytrzymałości). Structure & Environment, 9 (1). pp. 25-33. ISSN 2081-1500

N

Nowek, Milena (2014) Study of properties and internal structure of modified restoration plasters (Analiza właściwości i struktury wewnętrznej modyfikowanych tynków renowacyjnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 13-18. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina and Nowak, Ewa and Nowak, Katarzyna (2014) Influence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns (Wpływ sprężystości podparcia na wartości własne w słupach o skokowo zmiennej sztywności). Structure & Environment, 6 (3). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Oluseyi, Peter Olabisi and Ezike, Ifunanya Lilian (2021) Retrofitting existing office building for efficient energy management and performance (Modernizacja istniejącego budynku biurowego dla efektywnego zarządzania energią). Structure & Environment, 13 (1). pp. 16-28. ISSN 2081-1500

Orman, Łukasz J. (2010) Possibility of the application of microstructures in heating and ventilation systems (Możliwości zastosowania mikropowierzchni strukturalnych w ogrzewnictwie i wentylacji). Structure & Environment, 2 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

Orman, Łukasz J. and Kapjor, Andrej (2023) Experimental study on thermal comfort at university buildings in Slovakia (Eksperymentalne badanie komfortu cieplnego w budynkach uniwersyteckich na Słowacji). Structure & Environment, 15 (1). pp. 1-5. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Orman, Łukasz J. and Wojtkowiak, Janusz (2022) Case study of thermal comfort, lighting conditions and productivity at two classrooms of Poznań University of Technology (Studium przypadku komfortu cieplnego, oświetlenia i produktywności w dwóch salach dydaktycznych Politechniki Poznańskiej). Structure & Environment, 14 (2). pp. 39-43. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Owsiak, Zdzisława (2015) Korozja wewnętrzna betonu (Internal corrosion of concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M66). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław and Zapała-Sławeta, Justyna (2022) Methods of mitigating alkali reactivity of gravel aggregate (Sposoby ograniczenia reaktywności kruszywa żwirowego). Structure & Environment, 14 (3). pp. 102-109. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Owsiak, Zdzisława and Sobczyński, Paweł (2020) The Microstructure and Phase Composition of Mortars from the 17th Century Sacred Buildings (Mikrostruktura i skład fazowy zapraw z XVII-wiecznych budowli sakralnych). Structure & Environment, 12 (4). pp. 153-158. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Sołtys, Anna (2013) Autoclaved cellular concrete as an environmentally friendly construction material (Autoklawizowany beton komórkowy jako materiał budowlany przyjazny środowisku). Structure & Environment, 5 (1). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Szymkiewicz, Paulina (2015) Action of chlorides on concrete elements of an indoor swimming pool (Oddziaływanie chlorków na elementy betonowe krytej pływalni). Structure & Environment, 7 (3). pp. 112-117. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Wójcik, Agnieszka (2014) The influence of co-combusted biomass-coal fly ash on limiting alkali-silica reaction (Wpływ popiołu lotnego pochodzącego ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na ograniczenie reakcji alkalia-krzemionka). Structure & Environment, 6 (2). pp. 26-32. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy M. and Koshlak, Hanna V. (2018) Thermal insulation materials with porous structure (Materiały termoizolacyjne o strukturze porowatej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 258-265. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula and Szczecina, Michał (2016) The eigenvalue problem in the dynamics of the steel industrial hall with internal handling system (Zagadnienie własne w dynamice stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 229-236. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula and Szczecina, Michał (2016) The eigenvalue problems in stability of industrial steel building with a handling system (Zagadnienie własne w stateczności stalowej hali przemysłowej z transportem wewnętrznym). Structure & Environment, 8 (3). pp. 160-167. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Jaworska, Monika and Bucik, Agnieszka (2013) Influence of high calcium and low calcium fly ashes oh strength and water absorption of mortars (Wpływ wapiennego i krzemionkowego popiołu lotnego na wytrzymałość i nasiąkliwość zapraw). Structure & Environment, 5 (3). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia (2013) The effect of air entraining admixtures and cement types on the properties of fresh mortar (Wpływ domieszki napowietrzającej i rodzaju cementu na właściwości świeżej zaprawy). Structure & Environment, 5 (1). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Piotrowicz, Dariusz (2021) Determinants of the Location and Architecture of the Provincial Office in Kielce (Uwarunkowania lokalizacji i architektury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach). Structure & Environment, 13 (3). pp. 71-82. ISSN 2081-1500

Piotrowicz, Elżbieta (2015) Reinforcing of historical ceiling beams in the shear zone (Wzmacnianie zabytkowych belek stropowych w strefie przypodporowej). Structure & Environment, 7 (4). pp. 173-177. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Jerzy Z. and Olenets, Marianna and Starzomska, Mariola and Zaborek, Radosław (2012) Method of calculation of air temperature in the open air layer (Metoda obliczania temperatury powietrza w otwartej warstwie powietrznej). Structure & Environment, 4 (4). pp. 43-48. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Jerzy Z. and Stroj, Anatol F. (2011) Air heating at its movement along channels in systems with the individual air submission in premises (Ogrzewanie powietrza przepływającego w kanałach w systemach z indywidualnym dostarczaniem powietrza do pomieszczenia). Structure & Environment, 3 (2). pp. 35-39. ISSN 2081-1500

Plechawski, Stanisław (2021) Assessment of the possibility of using the existing foundations for the construction of a steel silos (Ocena możliwości wykorzystania istniejących fundamentów do budowy silosów stalowych). Structure & Environment, 13 (4). pp. 104-112. ISSN 2081-1500

Plechawski, Stanisław and Fic, Stanisław B. (2018) Diagnostics of concrete elements after the fire (Diagnostyka elementów betonowych po pożarze). Structure & Environment, 10 (3). pp. 223-236. ISSN 2081-1500

Proskuryakov, Viktor (2019) Architecture of the city of Kielce of the future in the projects of Lviv Architecture School students (Architektura Kielc w przyszłości w projektach studentów lwowskiej szkoły architektury). Structure & Environment, 11 (2). pp. 103-109. ISSN 2081-1500

R

Raczkiewicz, Wioletta (2019) Metodyka prowadzenia pomiarów służących ocenie stopnia skorodowania zbrojenia w betonie przy użyciu zestawu GP 5000-GalvaPulseTM. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI174). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-78-2

Raczkiewicz, Wioletta and Michałowska-Maziejuk, Dorota (2012) The use of non-destructive method to evaluate the process of electrochemical corrosion of reinforcement in concrete (Wykorzystanie nieniszczącej metody elektrochemicznej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie). Structure & Environment, 4 (4). pp. 21-27. ISSN 2081-1500

Raczkiewicz, Wioletta (red.) (2019) Diagnostyka budowlana : wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji (Building diagnostics : selected methods of materials as well as elements and structures test). Monografie, Studia, Rozprawy (M109). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-44-7

Radoń, Urszula (2012) Zastosowanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych podatnych na przeskok (Application method FORM in reliability analysis of node snapping truss structures). Monografie, Studia, Rozprawy (M27). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Rajca, Paweł (2015) The influence of regionalism on the shaping of solid structure of The Shrine of St. Joseph - the Patron Saint Family in Kielce (Wpływ regionalizmu na kształtowanie bryły obiektów sakralnych na przykładzie Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach). Structure & Environment, 7 (4). pp. 165-172. ISSN 2081-1500

S

Sadko, Karolina and Piotrowski, Jerzy Z. (2022) Numerical investigations of the thermal properties of window systems: a review (Przegląd numerycznych metod określania właściwości cieplnych okien). Structure & Environment, 14 (4). pp. 126-141. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Sidorov, Vladimir N. (2012) Structure numerical model updating on the results of experimental dynamic tests. Structure & Environment, 4 (3). pp. 5-7. ISSN 2081-1500

Skawińska, Anna and Foszcz, Tomasz (2019) Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych). Structure & Environment, 11 (4). pp. 256-264. ISSN 2081-1500

Skowera, Karol and Foksa, Anna (2021) Technical Aspects of Measurements Using the Pull-Off Method (Techniczne aspekty pomiarów metodą pull-off). Structure & Environment, 13 (3). pp. 83-89. ISSN 2081-1500

Skowroński, Wojciech and Włóka, Agata and Chmiel, Rafał (2014) Modelling of strength processes of S235JR steel at increased temperature (Modelowanie procesów wytrzymałościowych stali S235JR w podwyższonej temperaturze). Structure & Environment, 6 (3). pp. 32-37. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta (2017) The influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage of plastering mortars (Wpływ domieszki modyfikującej lepkość na skurcz zapraw tynkarskich). Structure & Environment, 9 (4). pp. 248-255. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta and Kotwa, Anna (2022) Assessment of the possibility of using chalcedonite powder as a component of mortars (Ocena możliwości zastosowania mączki chalcedonitowej jako składnika zapraw budowlanych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 119-125. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stańczak, Dominika and Jaworska, Beata (2020) Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites (Wpływ popiołu lotnego z biomasy rolniczej na karbonatyzację kompozytów cementowych i polimerowo-cementowych). Structure & Environment, 12 (2). pp. 66-71. ISSN 2081-1500

Stępień, Anna (2010) Impact of basalt aggregate on porosity and strenght of silicate products (Wpływ kruszywa bazaltowego na porowatość i wytrzymałość wyrobów silikatowych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 14-20. ISSN 2081-1500

Stępień, Anna (2012) Microstructural and funcional properties of silicate products modified with basalt aggregate (Właściwości mikrostrukturalne i użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych kruszywem bazaltowym). Structure & Environment, 4 (1). pp. 10-17. ISSN 2081-1500

Stępień, Ewa (2015) Research problems that occur during the analysis of the work of FRP-strengthned timber beams under sustained loads (Problemy badawcze występujące podczas analizy pracy belek drewnianych wzmocnionych materiałami kompozytowymi z tworzyw sztucznych zbrojonych różnego rodzaju włóknami w zakresie obciążeń długotrwałych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 159-164. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek (2015) Analytical determination of aerodynamic resistance of the skeletal telecommunication towers (Analityczne określenie oporu aerodynamicznego kratowych wież telekomunikacyjnych). Structure & Environment, 7 (1). pp. 5-14. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek (2015) Application of the Generalized Stochastic Perturbation Method in cable structures analysis (Zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej w analizie konstrukcji cięgnowych). Structure & Environment, 7 (2). pp. 61-71. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek and Matusiak, Artur and Rzeszut, Katarzyna and Jankowiak, Iwona (2022) The impact of a polyurea layer on cracking and performance of reinforced concrete beams under breaking load (Wpływ warstwy polimocznika na zarysowanie i pracę pod obciążeniem niszczącym belek żelbetowych). Structure & Environment, 14 (3). pp. 76-82. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Szaniec, Waldemar and Biernacka, Klaudia (2013) Modal analysis of selected bar domes (Analiza modalna wybranych kopuł prętowych). Structure & Environment, 5 (4). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Szczecina, Michał and Tworzewski, Paweł and Uzarska, Izabela (2018) Numerical modeling of reinforced concrete beams, including the real position of reinforcing bars (Modelowanie numeryczne belek żelbetowych z uwzględnieniem rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia). Structure & Environment, 10 (1). pp. 28-38. ISSN 2081-1500

Szychowski, Andrzej (2023) Local buckling of one-side elastically restrained thin-walled cross-section wall under longitudinal stress variation (Wyboczenie lokalne jednostronnie sprężyście zamocowanej ścianki przekroju cienkościennego przy wzdłużnej zmienności naprężeń). Structure & Environment, 15 (4). pp. 244-252. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

T

Telejko, Marek (2009) Additional air intakes as the element supporting natural ventilation (Dodatkowe otwory nawiewne wspomagające wentylację naturalną). Structure & Environment, 1 (1). pp. 47-52. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek (2015) Indoor air quality in computer labs (Jakość powietrza wewnętrznego w pracowniach komputerowych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 194-198. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek (2010) Microclimate in a flat with additional air intakes (Warunki mikroklimatyczne w mieszkaniach z dodatkowymi nawiewnikami powietrza wentylacyjnego). Structure & Environment, 2 (1). pp. 46-52. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek and Stachera, Aleksandra (2018) Thermal comfort in university computer laboratories (Komfort cieplny w pracowniach komputerowych uczelni wyższej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 201-210. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek and Zender-Świercz, Ewa (2016) Microclimate in rooms heated by tiled fireplace with the function of accumulation of heat (Mikroklimat w pomieszczeniach ogrzewanych piecem kominkowym z funkcją akumulacji ciepła). Structure & Environment, 8 (4). pp. 273-277. ISSN 2081-1500

Tkaczewska, Ewelina (2019) The influence of cement bypass dust on the properties of cement curing under normal and autoclave conditions (Wpływ pyłu z instalacji bypassa pieca cementowego na właściwości cementu dojrzewającego w warunkach normalnych i autoklawizacji). Structure & Environment, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 2081-1500

Turkiewicz, Tadeusz and Góra, Jacek and Piasta, Wojciech (2013) The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete (Wpływ kruszyw ze skał magmowych na wytrzymałość betonu na zginanie i ściskanie). Structure & Environment, 5 (2). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Tworzewski, Paweł and Goszczyńska, Barbara (2017) Relation between reliability and reinforcement manufacturing errors in reinforced concrete beams (Błędy w wykonawstwie zbrojenia belek żelbetowych a niezawodność elementu). Structure & Environment, 9 (1). pp. 16-24. ISSN 2081-1500

U

Urbańska-Galewska, Elżbieta and Deniziak, Patryk (2014) The influence of applying supplementary web plates on structural joint moment resistance and rotational stifness (Wpływ zastosowania nakładek wzmacniających środnik na nośność i sztywność doczołowego węzła śrubowego). Structure & Environment, 6 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

W

Wawrzeńczyk, Jerzy and Kozak, Wioletta and Kłak, Adam (2014) Possibility of pore size distribution application to the description of air-entrained concrete porosity structure (Możliwość stosowania rozkładu wielkości porów do opisu parametrów struktury porowatości betonów napowietrzonych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 5-12. ISSN 2081-1500

Wawrzeńczyk, Jerzy and Lech, Maciej (2015) Estimation, based on the maturity function, of the strength of early age concrete cured at elevated temperature (Szacowanie wczesnej wytrzymałości betonu dojrzewającego w podwyższonej temperaturze na podstawie funkcji dojrzałości). Structure & Environment, 7 (3). pp. 123-131. ISSN 2081-1500

Wciślik, Wiktor (2010) Micromechanical models of ductile fracture of metals (Mikromechaniczne modele ciągliwego pękania metali). Structure & Environment, 2 (4). pp. 16-22. ISSN 2081-1500

Wciślik, Wiktor and Kossakowski, Paweł (2016) Carrying capacity assessment and strengthening of reinforced concrete structures operating in chemically aggressive environment (Ocena nośności i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych pracujących w środowisku agresywnym chemicznie). Structure & Environment, 8 (4). pp. 224-228. ISSN 2081-1500

Wciślik, Wiktor and Kossakowski, Paweł and Sokołowski, Piotr (2017) Stainless steel in building structures - advantages and examples of application (Stal nierdzewna w budownictwie - zalety i przykłady zastosowań). Structure & Environment, 9 (3). pp. 191-198. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2016) Analysis of bent timber beam reinforcement with the application of composite materials (Analiza wzmocnień zginanych belek drewnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 10-16. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2017) Defects in structural timber (Wady drewna konstrukcyjnego). Structure & Environment, 9 (2). pp. 112-122. ISSN 2081-1500

Wierzbicki, Stanisław (2014) Monitoring of structure of industrial building on the example of the WiSeNeMONIT system (Monitoring konstrukcji budynku halowego na przykładzie systemu WiSeNeMONIT). Structure & Environment, 6 (4). pp. 17-23. ISSN 2081-1500

Woyciechowski, Piotr and Kępniak, Maja and Pawłowski, Jędrzej (2022) Methodology for measuring the carbonation depth of concrete - standard and non-standard aspects (Metodyka pomiaru głębokości karbonatyzacji betonu - aspekty normowe i pozanormowe). Structure & Environment, 14 (3). pp. 88-95. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Włodarczyk, Maria (2009) Cracking process of reinforced concrete beams in function of bending moment (Proces zarysowania belek żelbetowych w funkcji momentu zginającego). Structure & Environment, 1 (1). pp. 35-40. ISSN 2081-1500

Y

Yuemin, Hou and Linhong, Ji (2010) Stimulating design creativity by public places in academic buildings. Structure & Environment, 2 (3). pp. 5-13. ISSN 2081-1500

Z

Zender-Świercz, Ewa (2016) Calculations of individual air supply systems (Obliczenia indywidualnych systemów nawiewnych). Structure & Environment, 8 (2). pp. 125-130. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Jędrzejczyk, Olga and Kaczorowska, Karolina (2018) The analysis of thermal comfort in the school and the wedding house (Analiza komfortu cieplnego w szkole i domu weselnym). Structure & Environment, 10 (1). pp. 75-81. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2010) Calculation of temperature in ventilating roof space (Obliczanie temperatury powietrza w przestrzeni dachów wentylowanych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2009) Elimination of the negative influence of tight buildings structure on ventilation (Wyeliminowanie negatywnego wpływu szczelnej konstrukcji budynków na wentylację pomieszczeń). Structure & Environment, 1 (1). pp. 43-46. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2013) Thermomodernization a building and its impacy on the indoor microclimate (Termomodernizacja budynku i jej wpływ na mikroklimat w pomieszczeniach). Structure & Environment, 5 (3). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Ł

Łagoda, Marek and Kowal, Maciej (2014) CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel (Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi CFRP na obniżenie naprężeń w stali). Structure & Environment, 6 (4). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Ś

Ślusarczyk, Jacek (2009) Relationship M(k) on the basis of research on beams subjected to changing loads (Zależność M(k) na podstawie wyników badań belek poddanych obciążeniom zmiennym). Structure & Environment, 1 (1). pp. 22-34. ISSN 2081-1500

Świt, Grzegorz (2008) Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych. Monografie, Studia, Rozprawy (M8). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

This list was generated on Thu Apr 25 09:25:58 2024 CEST.