Diagnostyka budowlana : wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji (Building diagnostics : selected methods of materials as well as elements and structures test)

Raczkiewicz, Wioletta (red.) (2019)
Diagnostyka budowlana : wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji (Building diagnostics : selected methods of materials as well as elements and structures test).
Monografie, Studia, Rozprawy (M109).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-44-7
stron: 185

[img]
Preview
Tekst
Diagnostyka_budowlana_M109.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

Monografia składa się z dwunastu rozdziałów, w których zawarto opisy wybranych metod diagnozowania materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji oraz przykłady ich wykorzystania. Rozdział 1 zawiera wykaz metod najczęściej stosowanych w diagnostyce konstrukcji betonowych, z podziałem na metody niszczące, seminieniszczące i nieniszczące oraz z syntetycznym opisem każdej z nich. Kolejne trzy rozdziały dotyczą metod pozwalających na lokalizację i określenie parametrów prętów zbrojeniowych w żelbetowych elementach konstrukcji, przy czym rozdział 2 obejmuje przegląd najczęściej stosowanych metod i urządzeń pomiarowych, natomiast rozdziały 3 i I4 to odpowiednio opisy praktycznego wykorzystania w pomiarach dwóch wybranych urządzeń pozwalających diagnozować zbrojenie w betonie za pomocą metody elektromagnetycznej. Rozdziały 5 i 6 podejmują temat zarysowania w betonie, przyczyn powstawania rys, metod lokalizacji, inwentaryzacji i sposobów naprawy. Następne dwa rozdziały dotyczą ważnego problemu oceny trwałości elementów i konstrukcji żelbetowych na podstawie badania stopnia skorodowania zbrojenia wykonywanego nieniszczącą metodą elektrochemiczną – rozdział 7, oraz oceny głębokości karbonatyzacji w betonowych elementach konstrukcji – rozdział 8. W rozdziale 9 z kolei zamieszczono opis podstawowych metod pozwalających na wyznaczenie wytrzymałości betonu i oszacowanie jego klasy, przy czym szczegółowo opisana została metoda niszcząca. Rozdziały 10 i 11 podejmują temat oceny izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, w tym rozdział 10 stanowi przegląd wybranych metod do określenia właściwości termicznych materiałów budowlanych na podstawie wyznaczenia współczynnika przewodzenia ciepła, natomiast rozdział 11 zawiera przykład wykorzystania symulacji przed planowaną termomodernizacją obiektu. Ostatni, 12 rozdział, to opis zastosowania podstawowych pomiarów diagnostycznych do oceny zgodności wykonanego obiektu – wolnostojącego domu jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, z projektem. (The monograph contains twelve of chapters with the descriptions of selected building materials, elements and structures diagnostic methods as well as the examples of their use. Chapter 1 contains a list of methods most commonly used in the diagnostics of concrete structures, with the division by destructive, semi nondestructive and non-destructive methods, and a synthetic description of each of them. The next three chapters are devoted a methods of reinforcement location evaluation in reinforced concrete structures, where the chapter 2 includes a review of the most often use methods and metering equipment, whereas the chapters 3 and 4 there are an examples of use two selected apparatus. Chapters 5 and 6 relate to the cracking in concrete: the reasons of the cracks formation as well as location methods, size determination and repair methods. The next two chapters concern an important topic of reinforced concrete elements and structures durability assessment on the basis on the evaluation of reinforcement corrosion by the use of elektrochemical method (chapter 7) and the concrete carbonation deep (chapter 8). Chapter 9 contains a description of the compressive strength of concrete determination methods as well as its class designations. The destructive method was described in details. Chapters 10 and 11 include an assessment of thermal insulation of building walls, where the chapter 10 is a review of selected methods to determine the thermal properties of building materials based on the designation thermal conduction coefficient, whereas the chapters 11 is an example of the use of simulation before the planned thermal modernization of the building. The last, 12 chapter is an example of the use of basic diagnostic measurements to assess the conformity of the built object - a detached family house with a design.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 14:43
Last Modified: 20 Apr 2020 14:43
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/355

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd