Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny (Sustainable architecture and its standards on the basis of selected assessments methods)

Kamionka, Lucjan W. (2012) Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny (Sustainable architecture and its standards on the basis of selected assessments methods). Monografie, Studia, Rozprawy (M30). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
Kamionka_Architektura_M30.pdf

Download (48MB) | Preview

Streszczenie

Praca dotyczy problematyki wyłaniającej się na styku nauk przyrodniczych, społecznych, a także ekonomicznych. Obejmuje zagadnienia dotyczące zdefiniowania pojęcia, procesu projektowania i oceny architektury zrównoważonej. Publikacja ma charakter teoretyczno-poznawczy. Jej podstawowy warsztat metodologiczny stanowią: badanie literatury, badanie i analiza projektów oraz realizacji architektonicznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju w ramach osobistych doświadczeń autora w działalności naukowo-badawczej, jak również projektowej, konstruowanie wzorów i schematów ideowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych funkcjonujących zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz konstruowanie modeli projektowania i oceny obiektów architektury zrównoważonej. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów: wstępu, sześciu zasadniczych części (rozdziałów) oraz zakończenia. We wstępie określono cel pracy, zakres i metodę badań. W rozdziale drugim scharakteryzowano pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono problem tworzenia architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając uwarunkowania ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W rozdziale trzecim przedstawiono próbę skodyfikowania standardów projektowania i realizacji architektury zrównoważonej w wybranych metodach oceny budowli: „LEED”, „BREEAM”, „Green Building” oraz parametrów „budynku pasywnego”. W rozdziale czwartym zaprezentowano katalog wybranych projektów i realizacji, które otrzymały certyfikaty analizowanych metod. W rozdziale piątym zarysowano problem estetyki i przedstawiono skonstruowany model obiektu architektury zrównoważonej. W rozdziale szóstym określono strukturę modelu projektowania i oceny architektury zrównoważonej oraz zaprezentowano model zintegrowanego projektowania z pokazaniem w nim roli architekta. W rozdziale siódmym autor podjął próbę opracowania modelu oceny obiektu architektury zrównoważonej oraz poddał go weryfikacji na czterech wybranych przykładach, w tym dwóch z własnej działalności projektowej. Rozdział ósmy stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań i analiz, w którym zestawiono wnioski dotyczące projektowania oraz wskazano postulaty i kierunki dalszych badań w zakresie uwarunkowań przyznawania certyfikatów i ich znaczenia w kreowaniu architektury zrównoważonej. Standardy architektury zrównoważonej stawiają przed architektem – jako projektantem i koordynatorem procesu projektowego – nowe zadania i otwierają nowe perspektywy. W pracy starano się określić strategię rozwiązywania problemów projektowania architektury w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W tym celu usystematyzowano specjalistyczną wiedzę o projektowaniu architektury zrównoważonej w świetle prób skodyfikowania i ustalenia standardów jej oceny na przykładzie wybranych metod. Proces kodyfikowania i ustalenia standardów pokazano jako dynamiczny i otwarty, podkreślając aspekt humanistyczny w podejmowanych próbach skodyfikowania i ustalenia standardów oceny architektury zrównoważonej (komfort użytkowania, estetyka). Ukazano także wpływ skodyfikowanych standardów na powstałe rozwiązania architektoniczne. Niniejsza publikacja prezentuje – opracowane przez autora – modele: obiektu architektury zrównoważonej w świetle standardów analizowanych metod, zintegrowanego projektowania oraz model oceny obiektu architektury zrównoważonej. Modele te ukazują w sposób syntetyczny strategie rozwiązywania problemów projektowania w architekturze zrównoważonej oraz ułatwiają we wstępnej fazie projektowania wybór odpowiedniej metody, programu certyfikującego i standardów im przynależnych. Znajomość pracy i jej wyników powinna przyczynić się do uwzględniania, w każdym procesie projektowania architektonicznego, w tym również bez zamierzeń certyfikacyjnych, elementów i działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Próby skodyfikowania standardów projektowania w architekturze zrównoważonej powinny być kontynuowane i doskonalone przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Interdyscyplinarne działania powinny przynieść zadowalające rezultaty. Dzisiaj możemy przewidywać, że rozwój metod projektowania w architekturze zrównoważonej, rozwój programów i wytycznych będzie koncentrował się na obszarach badawczych związanych z zagadnieniami: energooszczędności, technologii proekologicznych, niskiej inwazyjności budowy i integracji obiektów z otoczeniem w sensie przyrodniczym i kulturowym, racjonalnej gospodarki surowcami i materiałami, racjonalnej gospodarki wodą i ściekami, czystości atmosfery, komunikacji przyjaznej dla środowiska, komfortu użytkowania i wzrostu znaczenia czynników społecznych. Dalsze badania powinny koncentrować się na uwarunkowaniach regionalnych oraz na wykorzystaniu ich w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a także na poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych. Rola architekta w procesie interdyscyplinarnego projektowania budowli (zgodnie ze standardami architektury zrównoważonej) jest wiodąca jako koordynatora i kreatora, a dbałość o wartości humanistyczne, estetyczne należy do zadań istotnych.

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: N Fine Arts > NA Architecture
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 04 Jul 2017 09:27
Last Modified: 04 Jul 2017 09:27
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/155

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd