Przetwarzanie sygnałów w elektroterapii (Signal processing in electrotherapy)

Płaza, Mirosław and Szcześniak, Zbigniew (2018)
Przetwarzanie sygnałów w elektroterapii (Signal processing in electrotherapy).
Monografie, Studia, Rozprawy (M101).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-31-7
stron: 139

[img]
Preview
Tekst
Plaza_Przetwarzanie_M101.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

W monografii usystematyzowano wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć medycyny fizykalnej oraz stanu techniki generatorów wykorzystywanych w zastosowaniach elektroterapeutycznych. Przeprowadzono analizę rozwiązań komercyjnych w istniejących aparatach elektroterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń terapii energotonowej. Przedstawiono metody analizy opracowanych modeli układów generatorów drgań harmonicznych sterowanych analogowo oraz cyfrowo, z uwzględnieniem konieczności jednoczesnej modulacji wartości częstotliwości oraz wartości amplitudy wytwarzanych drgań. Na podstawie wykonanych analiz, symulacji, jak również rzeczywistych badań wybranych modeli układów generatorów drgań harmonicznych rozwinięto znane teoretyczne i praktyczne zasady przetwarzania sygnałów, mające ważne znaczenie naukowo-badawcze, polegające na stworzeniu nowych modeli, algorytmów i urządzeń w celu podwyższenia jakości elektroterapii. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczną realizację i weryfikację opracowanej metody dla wybranego modelu generatora drgań harmonicznych sterowanego cyfrowo. W publikacji przedstawiono autorskie rozwiązanie systemu przetwarzania sygnałów, który może być potencjalnie wykorzystywany w zastosowaniach elektroterapeutycznych. W prezentowanych badaniach szczególną uwagę zwrócono na układ elektroniczny oraz algorytmy sterowania bloku generacyjnego występującego w strukturze proponowanego systemu. Omawiane w monografii rozwiązanie, wykorzystujące programowalne układy, poprawia dokładność kształtowania nieliniowej krzywej wrażliwości pacjenta na prąd terapeutyczny, umożliwiając uzyskanie lepszych właściwości fizykoterapeutycznych. (The monograph systematizes knowledge of the latest developments in physical medicine and the technical state of generators used in electrotherapeutic applications. An analysis of commercial solutions in existing electrotherapeutic devices was carried out, with particular emphasis on the energy-tone therapy devices. The monograph presents analysis of developed models of harmonic generators controlled analogously and digitally, accounting for the necessity of simultaneous modulation of the frequency and amplitude value of vibrations generated. Based on the analysis performed, simulations as well as experimental tests of selected models of harmonic generator systems were conducted, well-known theoretical and practical principles of signal processing have been developed, which have significance in scientific research and consisted of creating new models, algorithms and devices to increase the quality of electrotherapy. Particular attention was paid to the practical implementation and verification of the developed method for a selected model of a digitally controlled harmonic generator. The monograph presents author's solution of the signal processing system, with a potential application in electrotherapy. In the presented research particular attention was paid to the electronic system and control algorithms of the generating block present in the structure of the proposed system. The solution utilizes programmable systems discussed in the monograph improves the accuracy of shaping the non-linear curve of the patient's sensitivity to the therapeutic current, enabling better physical and therapeutic properties.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: R Medicine > R Medicine (General)
T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 13:26
Last Modified: 20 Apr 2020 13:26
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/348

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd