Materiały eksploatacyjne w rolnictwie (Engine consumables and fuel products in agriculture)

Łagowski, Piotr and Chomik, Zdzisław (2019)
Materiały eksploatacyjne w rolnictwie (Engine consumables and fuel products in agriculture).
Monografie, Studia, Rozprawy (M123).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-73-7
stron: 197

[img]
Preview
Tekst
Lagowski_Materialy_M123.pdf

Download (2MB) | Preview

Streszczenie

Monografia pt. Materiały eksploatacyjne w rolnictwie została opracowana na podstawie bogatego materiału źródłowego z przebiegów eksploatacyjnych pojazdów rolniczych. Zasadnicza część publikacji składa się z 11 rozdziałów oraz załącznika. W początkowych rozdziałach przybliżono tematykę związaną z paliwami kopalnymi oraz alternatywnymi paliwami silnikowymi, a także z zagadnieniem tworzenia i spalania mieszanki w silniku z zapłonem samoczynnym. W rozdziale czwartym dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych układów zasilania silników ZS. W rozdziale piątym omówiono przykłady zużycia elementów silnika pod wpływem różnych czynników, a całość została opatrzona wieloma zdjęciami. Rozdział szósty przedstawia charakterystykę materiałów eksploatacyjnych stosowanych w serwisowaniu maszyn rolniczych. W rozdziale siódmym omówione zostały oleje silnikowe, rodzaje i parametry stosowanych produktów, ich klasyfikacja, skład chemiczny, modyfikatory i dodatki poprawiające właściwości, a także parametry wpływające na jakość danego produktu. Ponadto podano porady i wskazówki właściwego użytkowania pojazdów rolniczych, przedstawiając przykłady oraz zdjęcia usterek spowodowanych stosowaniem produktów naftowych niewłaściwej jakości. Dokonano również prezentacji i analizy badań własnych lepkości oleju w aspektach zastosowanych produktów (marek) olejów w funkcji czasu przebiegu. Rozdział ósmy zawiera przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów smarowania, obiegów oleju, określono awaryjność układu smarowania na podstawie badań własnych. W rozdziale dziewiątym scharakteryzowano oleje przekładniowe i hydrauliczne w aspekcie zastosowań. W rozdziale dziesiątym omówiono rozwiązania konstrukcyjne układów chłodzenia, niesprawności oraz scharakteryzowano asortyment płynów chłodniczych. W jedenastym rozdziale omówiono zagadnienia ekologii na etapie użytkowania i po zakończeniu okresu eksploatacji pojazdów rolniczych. W załączniku zaprezentowano tabele, w których przedstawiono charakterystykę zalecanych płynów eksploatacyjnych i smarów używanych w ciągnikach. Monografia przeznaczona jest dla użytkowników pojazdów pozadrogowych, personelu technicznego i studentów o kierunkach transport oraz budowa i eksploatacja maszyn. (The monograph, entitled Engine consumables and fuel products in agriculture, was developed based on extensive source data from service life of agricultural vehicles. Basically, the body of the study comprised eleven chapters and an annex. The initial chapters dealt with issues related to fossil fuels and alternative engine fuels. Additionally, formation and combustion of engine fuel mix in compression ignition engines was discussed. Chapter 4 provided a review of the design solutions for the fuelling systems of CI engines. In Chapter 5, examples of the wear of engine components caused by various factors were discussed and richly illustrated with graphic material. Characteristics of different consumables used in the servicing of agricultural machines were reported in Chapter 6. Chapter 7 focused on engine oils, and on types and parameters of the products used in servicing. Also, engine oil classification, chemical composition, modifiers, as well as properties-improving additives were discussed. Parameters that affect the quality of products were identified. Additionally, guidelines and recommendations for the proper use of agricultural machines were produced. They were put forward based on survey of examples, accompanied by photographs, of faults resulting from the use of petroleum products of inadequate quality. The analysis of the results of research into engine oil viscosity was given for a range of oil brands. Oil viscosity was examined as a function of time of a given product in service. Chapter 8 provided a survey of the design solutions for the lubrication system and engine oil circulation. Based on the author’s investigations, the lubrication system fault rate was given. The characteristics of gear and hydraulic oils with respect to their use were reported in Chapter 9. Chapter 10 was devoted to a discussion of cooling systems. The design solutions were presented and the system failures were examined. The product range of radiator fluids was characterised. Environmental protection was the subject matter of Chapter 11. Environmental issues concerned the in-use and post-use stages of the agricultural vehicle operation. The appendix comprised tables listing the characteristics of recommended service fluids and lubricants used in tractors. This monograph is intended for users of off-highway vehicles, technical staff, students in the field of transport, and also machine design and operation.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: S Agriculture > S Agriculture (General)
T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 17:11
Last Modified: 20 Apr 2020 17:11
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/369

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd