Relacje międzyorganizacyjne w wybranych obszarach (Inter‐organizational relationships in the selected areas)

Krechowicz, Maria and Kiliańska, Katarzyna (2019)
Relacje międzyorganizacyjne w wybranych obszarach (Inter‐organizational relationships in the selected areas).
Monografie, Studia, Rozprawy (M125).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-75-1
stron: 125

[img]
Preview
Tekst
Krechowicz_Relacje_M125.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

W monografii przedstawiono, jak wyglądają relacje międzyorganizacyjne w różnych kontekstach tematycznych i praktycznych. Skoncentrowano się na analizie relacji międzyorganizacyjnych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) oraz procesów inwestycyjnych. Celem głównym monografii jest zaprezentowanie autorskiej metodyki oceny ryzyka nieosiągnięcia zamierzonego efektu współpracy międzyorganizacyjnej opartej na analizie spełnienia determinantów podejmowanej współpracy. W monografii opisano wybrane aspekty współpracy międzyorganizacyjnej i zaprezentowano jej podstawy teoretyczne. Przedstawiono również relacje międzyorganizacyjne z perspektywy SOP. Wskazano konkretne przykłady działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych w ramach współpracy międzyorganizacyjnej. Zaprezentowano także problematykę relacji międzyorganizacyjnych w procesach inwestycyjnych. Przedstawiono różne formuły realizacji inwestycji, takie jak system tradycyjny, alternatywny, zintegrowany oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Określono wpływ sposobu ukształtowania, poziomu i jakości relacji międzyorganizacyjnych oraz systemu realizacji przedsięwzięcia na poziom ryzyka inwestycji i możliwości zarządzania nim. Omówiono kwestię zarządzania jakością relacji międzyorganizacyjnych w procesie inwestycyjnym. Przedstawiono determinanty relacji międzyorganizacyjnych wraz z pozytywnymi i negatywnymi atrybutami jakości relacji. Zaprezentowano również autorski model oceny ryzyka nieuzyskania zamierzonego efektu współpracy międzyorganizacyjnej wraz z czterema przykładowymi symulacjami jego zastosowania. W modelu tym do jakościowej i ilościowej analizy ryzyka wykorzystano analizę drzewa niezdatności i elementy teorii zbiorów rozmytych. (This monograph presents how inter-organizational relationships look in various thematic and practical contexts. The focus was on the analysis of inter-organizational relationships in the area of corporate social responsibility (CSR) and investment processes. The main scope of the monograph is to present the author’s methodology for assessing the risk of not achieving the intended effect of inter-organizational cooperation based on the analysis of the fulfilment of cooperation determinants. The monograph describes selected aspects of inter-organizational cooperation and presents its theoretical foundations. Inter-organizational relationships from the CSR perspective were also presented. Some examples of socially responsible activities undertaken as part of inter-organizational cooperation were indicated. The issues of inter-organizational relationships in investment processes were also presented. Various project delivery methods were presented, such as the traditional, alternative, integrated systems and public-private partnerships. The influence of the way of shaping, level and quality of inter-organizational relationships as well as the project delivery system on the level of investment risk and possibilities of its management were determined. The issue of managing the quality of inter-organizational relationships in the investment process was discussed. The determinants of inter-organizational relationships were presented along with positive and negative attributes of relationship quality. Author’s model of risk assessment of not achieving the intended effect of inter-organizational cooperation was also presented along with four sample simulations of its application. In this model, fault tree analysis and elements of fuzzy sets theory were used for qualitative and quantitative risk analysis.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HG Finance
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 17:37
Last Modified: 20 Apr 2020 18:25
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/371

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd