Metody analizy i syntezy niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN oraz optymalizacja ich poawaryjnych połączeń z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych (Methods of reliability analysis and synthesis of power electric medium voltage distribution networks and optimization of their post-fault connections with the use of evolutionary algorithms)

Filipiak, Sylwester (2010) Metody analizy i syntezy niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN oraz optymalizacja ich poawaryjnych połączeń z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych (Methods of reliability analysis and synthesis of power electric medium voltage distribution networks and optimization of their post-fault connections with the use of evolutionary algorithms). Monografie, Studia, Rozprawy (M14). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
Filipiak_M14.pdf

Download (11MB) | Preview

Streszczenie

W pracy przedstawiono rezultaty badań autora dotyczące porównania możliwości i ograniczeń analitycznych i symulacyjnych metod oceny niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN. Dobrą alternatywą dla metod analitycznych stają się metody symulacyjne opierające się na modelowaniu statystycznym, a także metoda oparta na sieciach Petriego, które umożliwiają dokonanie analizy i oceny niezawodności układów elektroenergetycznych w przypadkach niemożności (ze względu na skomplikowany opis matematyczny i brak danych) wykorzystania klasycznych metod analitycznych. Przedstawiono możliwości zastosowania metod symulowanej ewolucji do oceny niezawodności sieci dystrybucyjnych oraz optymalnego zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem stanów awarii) infrastrukturą złożonych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej. W pracy wykorzystano metody naukowe należące do klasy metod sztucznej inteligencji (algorytmy genetyczne i ewolucyjne oraz system klasyfikujący) i zaproponowano rozwiązanie problemu optymalizacji poawaryjnych konfiguracji złożonych układów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Zastosowane podejście obliczeniowe charakteryzuje się stosunkowo szybkim uzyskiwaniem rozwiązań (optymalnych lub supoptymalnych) przy mniejszym nakładzie pracy (przygotowanie danych obliczeniowych, złożone i czasochłonne algorytmy obliczeniowe) niż w klasycznych metodach programowania matematycznego. Uzyskane w ramach wykonanych badań rezultaty, w postaci opracowanych procedur wyznaczania najefektywniejszych konfiguracji pracy urządzeń sieciowych, można wykorzystać jako element dużo bardziej złożonych systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu pracą elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. (Results of author research on comparison of possibilities and limitations of analytic and simulation methods of reliability evaluation of medium voltage power electric distribution networks have been presented in the paper. Simulation methods based on statistical modelling and Petri networks create a good alternative for analytic methods. Simulation methods enable to analyse and evaluate the reliability of power electric networks in case of impossibility of using the classical methods (because of complicated mathematical description and lack of data). Possibilities ofusing the evolutionary approach in distribution networks reliability evaluation and optimum management of infrastructure of complex electrical energy distributionsystems (with faulty states taken into particular consideration) have been presented. Scientific methods belonging to the class of artificial intelligence methods (genetic and evolutionary algorithms and classifier system) have been used in the paper. A solution of the optimisation problem of complex power electric networks post-fault configuration has been proposed. The applied calculation approach is characterised by obtaining a relatively fast solution (optimum and suboptimum) at less amount of labour (preparing the calculation data, complex and time-consumingcalculation algorithms) than classical mathematical programming methods. The results obtained within the range of the research carried out, in the form of elaborated procedures of determining the most effective network appliances configuration, can be used as a part of much more complex computer systems used in power electric distribution network operation management.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 14 Oct 2021 11:20
Last Modified: 14 Oct 2021 11:20
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/437

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd