Pozycje wydane w roku 2013

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: B | C | G | H | I | J | K | M | O | P | R | S | T | V | Z | Ż
Ilość pozycji: 37.

B

Bolanowski, Kazimierz (2013) Właściwości wytrzymałościowe oraz zmiany morfologii mikrostruktury stali mikroskopowej w warunkach pełzania (The strength properties and changes in the morphology of the microstructure of microalloyed steel under creep conditions). Monografie, Studia, Rozprawy (M39). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

C

Chatys, Rafał (2013) Analiza statystyczna parametrów wytrzymałościowych w procesie zniszczenia kompozytów włóknistych z wykorzystaniem procesu Markowa (A statistical analysis of strength parameters of fibrous composites at failure using the Markov process). Monografie, Studia, Rozprawy (M52). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Chojnacki, Andrzej Łukasz (2013) Analiza 520 niezawodności eksploatacyjnej elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Analysis of the operational reliability of power distribution networks). Monografie, Studia, Rozprawy (M36). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

G

Gawdzik, Jarosław (2013) Mobilność wybranych metali ciężkich w osadach ściekowych (Mobility of selected heavy metals in sewage sludge). Monografie, Studia, Rozprawy (M44). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2013) Commonality of concrete in contemporary sacred architecture (Uniwersalizm betonu we współczesnej architekturze sakralnej). Structure & Environment, 5 (2). pp. 19-28. ISSN 2081-1500

H

Hrabovský, Peter and Nemec, Patrik and Malcho, Milan and Jandačka, Jozef (2013) Experimental determination of the working fluid volume for optimal function of the loop heat pipe. Structure & Environment, 5 (4). pp. 29-31. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Marek and Chomicz-Kowalska, Anna and Iwański, Mateusz M. (2013) Influence of hydrated lime on durability of SMA asphalt pavement with quartzite aggregate (Wpływ wapna hydratyzowanego na trwałość nawierzchni SMA z kruszywem z piaskowca kwarcytowego). Structure & Environment, 5 (4). pp. 5-14. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Goreczna, Aleksandra (2013) Influence of synthetic wax F-T on aging of road bitumen 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego F-T na starzenie asfaltu drogowego 35/50). Structure & Environment, 5 (4). pp. 21-26. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) Influence of synthetic fibres on the properties of asphalt concrete produced at reduced temperature (Wpływ włókien syntetycznych na właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w obniżonej temperaturze). Structure & Environment, 5 (3). pp. 21-29. ISSN 2081-1500

J

Jandačka, Jozef and Kapjor, Andrej and Malcho, Milan and Orman, Łukasz J. (2013) Selected scientific and engineering applications of infrared technology (Wybrane naukowe i inżynierskie zastosowania techniki termowizyjnej). Structure & Environment, 5 (2). pp. 31-39. ISSN 2081-1500

Jasińska, Iga (2013) The properties of silicate products modified by LDPE granules (Właściwości użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych granulatem LDPE). Structure & Environment, 5 (3). pp. 11-14. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2013) The temperature distribution around the single vertical ground heat exchanger calculated by the usage of the method of elementary balances (Rozkład temperatury wokół pojedynczego pionowego wymiennika gruntowego obliczony metodą bilansów elementarnych). Structure & Environment, 5 (1). pp. 46-50. ISSN 2081-1500

K

Kapjor, Andrej and Smatanová, Helena and Hužvár, Jozef and Greššak, Tomáš and Jandačka, Jozef (2013) Optimization of heat transfer oriented surfaces by thermovision and using CFD method. Structure & Environment, 5 (4). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Kolková, Zuzana and Malcho, Milan (2013) Effect of filling ratio on thermal performance and thermal parameters of closed loop pulsating heat pipes. Structure & Environment, 5 (4). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Konieczny, Marek (2013) Kształtowanie właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych o osnowie metalowej z udziałem faz międzymetalicznych (Designing the mechanical properties of laminated metal-intermetallics composites). Monografie, Studia, Rozprawy (M41). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kossakowski, Paweł (2013) First in Poland half-tunnel noise barriers (Pierwsze w Polsce półtunelowe ekrany akustyczne). Structure & Environment, 5 (1). pp. 27-33. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2013) Legal regulations for protection of the environment from the noise and the current requirements for permissible noise level in Poland (Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed hałasem oraz aktualne wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu obowiązujące w Polsce). Structure & Environment, 5 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

M

Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen (Wpływ zastosowania modyfikacji polimerami EBA i ECB na właściwościponaftowego asfaltu drogowego 50/70). Structure & Environment, 5 (3). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Markiewicz, Ireneusz (2013) Badania własności konstrukcji zaprojektowanych metodą SADSF (Investigating the behaviour of structures designed with the SADSF method). Monografie, Studia, Rozprawy (M47). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

O

Owsiak, Zdzisława and Sołtys, Anna (2013) Autoclaved cellular concrete as an environmentally friendly construction material (Autoklawizowany beton komórkowy jako materiał budowlany przyjazny środowisku). Structure & Environment, 5 (1). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

P

Pešek, Martin (2013) The infrared measurement method in the air in small closed areas. Structure & Environment, 5 (3). pp. 33-36. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Jaworska, Monika and Bucik, Agnieszka (2013) Influence of high calcium and low calcium fly ashes oh strength and water absorption of mortars (Wpływ wapiennego i krzemionkowego popiołu lotnego na wytrzymałość i nasiąkliwość zapraw). Structure & Environment, 5 (3). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia (2013) The effect of air entraining admixtures and cement types on the properties of fresh mortar (Wpływ domieszki napowietrzającej i rodzaju cementu na właściwości świeżej zaprawy). Structure & Environment, 5 (1). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Piórczyk, Judyta and Jasionowski, Bartosz and Stańczyk, Ewa (2013) A brief overview of the applicability of FISH methods in environmental engineering (Krótki przegląd zastosowań metod FISH w inżynierii środowiska). Structure & Environment, 5 (1). pp. 42-45. ISSN 2081-1500

Proskuriakov, V. I. and Voronkova, I. S. (2013) Educational-research designing as a method of typology development of library buildings by architectural schools of Lviv and Kielce Polytechnics. Structure & Environment, 5 (1). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

R

Radek, Norbert (2013) Welding technologies in surface engineering. Monografie, Studia, Rozprawy (M37). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-20-6

Radomski, Grzegorz (2013) Modulacja wektorowa w przekształtnikach AC/DC zasilanych z sieci prądu przemiennego (Voltage space vector pulse width modulation of voltage source AC/DC converters supplied from AC power grid). Monografie, Studia, Rozprawy (M54). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Róg, Agnieszka (2013) The influence of the synthetic zeolite on the properties of asphalt binder 35/50 (Wpływ syntetycznego zeolitu na właściwości asfaltu 35/50). Structure & Environment, 5 (2). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

S

Stawczyk, Paweł (2013) Harmonic reduction techniques using multi-pulse rectifiers (Metody redukcji wyższych harmonicznych z wykorzystaniem prostowników multipulsowych). Structure & Environment, 5 (2). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

Stawczyk, Paweł (2013) The influence of the interphase reactor on the operation of 12-pulse AC/DC thyristor rectifier (Wpływ dławika kojarzącego na pracę tyrystorowego prostownika 12-pulsowego). Structure & Environment, 5 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Szaniec, Waldemar and Biernacka, Klaudia (2013) Modal analysis of selected bar domes (Analiza modalna wybranych kopuł prętowych). Structure & Environment, 5 (4). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Słoń, Grzegorz (2013) Relacyjne rozmyte mapy kognitywne w modelowaniu złożonych systemów (Relational fuzzy cognitive maps in complex systems modeling). Monografie, Studia, Rozprawy (M56). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

T

Telejko, Marek (2013) Assessment of the internal microclimate using the questionnaires survey (Badania nad jakością mikroklimatu wewnętrznego z zastosowaniem kwestionariuszy ankietowych). Structure & Environment, 5 (4). pp. 32-36. ISSN 2081-1500

Turkiewicz, Tadeusz and Góra, Jacek and Piasta, Wojciech (2013) The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete (Wpływ kruszyw ze skał magmowych na wytrzymałość betonu na zginanie i ściskanie). Structure & Environment, 5 (2). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

V

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Malcho, Milan and Hužvár, Jozef and Papučik, Štefan (2013) Operational measurement of ground/water heat pump in cold weather. Structure & Environment, 5 (2). pp. 40-42. ISSN 2081-1500

Z

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2013) Thermomodernization a building and its impacy on the indoor microclimate (Termomodernizacja budynku i jej wpływ na mikroklimat w pomieszczeniach). Structure & Environment, 5 (3). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Ż

Żórawski, Wojciech (2013) Tribological properties of composite coatings sprayed with a high velocity stream. Monografie, Studia, Rozprawy (M45). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

This list was generated on Tue Apr 23 19:10:44 2024 CEST.