Niezawodność elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Reliability of power distribution networks)

Chojnacki, Andrzej Łukasz and Chojnacka, Katarzyna Joanna (2018)
Niezawodność elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Reliability of power distribution networks).
Monografie, Studia, Rozprawy (M100).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-28-7
stron: 467

[img]
Preview
Tekst
Chojnacki_Niezawodnosc_M100.pdf

Download (705kB) | Preview

Streszczenie

Materiał zawarty w niniejszej publikacji obejmuje zagadnienia dotyczące badania niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Został on podzielony na dwie odrębne części. W pierwszej zaprezentowano podstawy teoretyczne badań niezawodnościowych. W drugiej zamieszczono wyniki wieloletnich badań niezawodnościowych Autorów, dotyczących niezawodności krajowych sieci dystrybucyjnych 110 kV, SN oraz nN. W części teoretycznej przedstawiono ogólną charakterystykę krajowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej. Omówiono podstawy teorii niezawodności. Zdefiniowano najważniejsze wskaźniki oraz funkcje niezawodnościowe urządzeń i obiektów elektroenergetycznych. Osobny rozdział poświęcono metodom analizy niezawodnościowej złożonych układów elektroenergetycznych. W części praktycznej zaprezentowane zostały aktualne wskaźniki, funkcje oraz cechy niezawodnościowe urządzeń oraz obiektów eksploatowanych w sieciach dystrybucyjnych. Ważną część pracy stanowią także zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze. Analiza przedstawiona w pracy jest bardzo obszerna. Obejmuje bowiem zagadnienia niezawodności napowietrznych linii dystrybucyjnych 110 kV, stacji 110 kV/SN, stacji SN/nN, a także sieci SN i nN. Wszystkie badania zostały przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Dane te charakteryzują się bardzo wysokim stopniem wiarygodności. Wyniki przeprowadzonych badań niezawodnościowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, a zwłaszcza wyznaczone funkcje niezawodnościowe, mogą zostać wykorzystane do dalszych badań naukowych dotyczących systemu elektroenergetycznego, a także w praktyce jako dane do projektowania nowych sieci dystrybucyjnych. Mogą znaleźć także zastosowanie w analizach gospodarczo-ekonomicznych dotyczących zarówno sieci nowo projektowanych, jak i już eksploatowanych. Ze względu na fakt, iż wyznaczone zostały one na podstawie danych ze spółek dystrybucyjnych obejmujących swym zasięgiem działania tereny o zróżnicowanej specyfice, zarówno pod względem geograficznym, jak i urbanistycznym, mają one charakter ogólny i mogą zostać wykorzystane do analizy pracy dowolnych sieci dystrybucyjnych na terenie Polski. (The material contained in this publication covers issues concerning the problems of reliability of power distribution networks. It is divided into two parts, the first deals with theoretical basics of reliability studies and the second presents the results of our multi-year studies concerning reliability of national 110 kV, MV and LV distribution networks. The general description of national electricity distribution networks is presented in the theoretical section. The fundamentals of reliability theory are discussed. The most important indicators and reliability functions of electrical appliances and facilities are defined. A separate chapter is devoted to the methods of reliability analysis of complex power systems. In the practical part, current indicators, functions and reliability features of the equipment and objects exploited in these networks are presented. The economic and business issues constitute an important part of the thesis. The analysis presented in the thesis is extensive. This includes issues of reliability for the overhead 110 kV distribution lines, 110 kV/MV and MV/LV substations, MV, as well as LV networks. The research was based on the data obtained from the national electricity distribution companies. The data show high degree of reliability. The results of the reliability research of electricity distribution networks and especially the determined reliability functions can be used for further research into the power system, as well as in practice, as the data for the design of new distribution networks. They can also be applied in the cost analysis of newly designed networks and those already in operation. Due to the fact that they have been determined on the basis of the data acquired from the distribution companies whose operation covers areas of different characteristic, both in terms of geography and urban planning, they have general character and can be used to analyze the work of any distribution network in Poland.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 17 Apr 2020 10:15
Last Modified: 17 Apr 2020 10:15
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/340

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd