Liniowa i nieliniowa lepkosprężysta charakterystyka mastyksu asfaltowego w zakresie wysokich temperatur eksploatacyjnych nawierzchni (Linear and non‐linear characteristic of the asphalt mastic in range of high pavement operational temperatures)

Mazurek, Grzegorz (2019)
Liniowa i nieliniowa lepkosprężysta charakterystyka mastyksu asfaltowego w zakresie wysokich temperatur eksploatacyjnych nawierzchni (Linear and non‐linear characteristic of the asphalt mastic in range of high pavement operational temperatures).
Monografie, Studia, Rozprawy (M118).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-60-7
stron: 231

[img]
Preview
Tekst
Mazurek_Liniowa_M118.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

Niniejsza praca obejmowała badania i analizy nieliniowego stanu naprężenia i odkształcenia mastyksu z wykorzystaniem różnych wypełniaczy mineralnych w zakresie wysokich temperatur eksploatacyjnych. W pracy skoncentrowano się na identyfikacji parametrów nieliniowego modelu ośrodka lepkosprężystego opartego na teorii Schapery’ego. Zastosowanie modelu nieliniowej lepkosprężystości pozwala na ewaluację stanu odkształcenia mastyksu w zakresie takich czynników jak: temperatura, czas obciążenia, i co najważniejsze – poziomu wysokiego naprężenia. Z faktu, że odkształcenia w mastyksie są wielokrotnie wyższe niż w mma, to aplikacja niniejszego modelu jest najbardziej racjonalnym podejściem do analizy fenomenologicznej mastyksu jako efektywnego lepiszcza w mma. Do realizacji zamierzonego celu zaproponowano zmodyfikowany program pomiaru odkształcenia w trybie kontrolowanego naprężenia oznaczony jako procedura MMSCR. Opracowano algorytm numeryczny mający na celu prognozę stanu odkształcenia mastyksu w zależności od rodzaju wypełniacza. W następstwie tych działań wykazano związki korelacyjne pomiędzy funkcją wiążącą parametry nieliniowej funkcji lepkosprężystości a właściwościami wypełniacza. W pracy przedstawiono dokładność oraz stabilność uzyskanych wyników. Jako dopełnienie całego procesu analitycznego zaproponowano model pozwalający na szybkie i miarodajne określenie maksymalnej ilości wypełniacza w mastyksie. (This dissertation included analysis and test results on non-linear state of stress and strain of the mastic using various mineral fillers in the range of high operating temperatures. In this work was focused on identifying parameters of a non-linear model of a viscoelastic medium on the basis of non-linear Schapery’s theory. The use of the non-linear viscoelasticity model allows evaluation of the mastic strain state in terms of: temperature, loading time and the most important – high stress level. Due to the fact that the deformation in the asphalt mastic is many times higher than in the MMA, the application of this model is the most rational approach to the phenomenological analysis of the mastics being an effective binder in MMA. To achieve the intended purpose, a modified loading procedure was proposed carried out under controlled stress mode designated as an MMSCR procedure. A numerical algorithm has been developed to predict the deformation state of asphalt mastic depending on the type of filler. As a result, correlation relationships between the linked function of the nonlinear viscoelastic function parameters and filler properties have been demonstrated. The work presents the accuracy and stability of the obtained results as well. As a complement to the entire analytical process, additional model was proposed that allows a quick and reliable determination of the critical amount of filler in the mastic.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 16:15
Last Modified: 20 Apr 2020 16:15
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/364

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd