Pozycje na temat "T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Z | Ś
Liczba pozycji: 52.

A

Aka, Mfoniso U. and Effiong, Christopher I. and Akbasi, Okechukwu E. and Akpan, Dianabasi N. (2022) Geotechnical investigation of borrow pit as a subgrade material for road construction at Victor Attah International Airport, Uyo, Nigeria (Badanie geotechniczne materiału z wykopu jako podłoża do budowy dróg na międzynarodowym lotnisku Victor Attah, Uyo, Nigeria). Structure & Environment, 14 (2). pp. 44-54. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Antolik, Aneta (2022) Influence of sodium and potassium formate on the ASR reactivity of granite aggregate (Wpływ mrówczanu sodu i potasu na podatność kruszywa granitowego na reakcję alkaliczną). Structure & Environment, 14 (3). pp. 69-75. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

B

Buczyński, Przemysław (2016) Fatigue life comparison of recycled cold mixes with different type of bitumen binder (Porównanie trwałości zmęczeniowej recyklowanej mieszanki na zimno z różnym rodzajem lepiszcza asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 217-223. ISSN 2081-1500

Buczyński, Przemysław (2010) The influence of the basic properties of mineral dust on the pavement properties in the recycling technology with foamed bitumen (Wpływ właściwości pyłów mineralnych na podbudowy z asfaltem spienionym). Structure & Environment, 2 (4). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek and Świetlik, Paweł and Dekýš, Vladimir (2018) Comparative analysis of measurement data recorded by two traffic monitoring stations (Analiza porównawcza wyników pomiarów zarejestrowanych przez dwie stacje monitorujące ruch pojazdów drogowych). Structure & Environment, 10 (2). pp. 170-179. ISSN 2081-1500

C

Cholewińska, Małgorzata and Iwański, Marek (2011) Modification of petroleum road bitumen 50/70 with natural asphalt Gilsonite (Modyfikacja ponaftowego asfaltu drogowego 50/70 asfaltem naturalnym Gilsonit). Structure & Environment, 3 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Chomicz-Kowalska, Anna and Bartos, Joanna and Maciejewski, Krzysztof and Remisova, Eva and Komacka, Jozef and Holy, Michal (2019) The effect of WMA additive on basic properties of 35/50 and 50/70 foamed road bitumen (Wpływ dodatku WMA na podstawowe właściwości spienionych asfaltów drogowych 35/50 i 50/70). Structure & Environment, 11 (2). pp. 126-138. ISSN 2081-1500

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna and Mochocka, Sylwia and Wijas, Małgorzata (2023) Traffic zones accessible for all users. Design solutions and material recommendations for outdoor traffic zone pavements (Przestrzeń komunikacji dostępna dla wszystkich. Rozwiązania projektowe i wytyczne materiałowe nawierzchni ciągów komunikacyjnych zewnętrznych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 6-16. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

I

Iwański, Marek and Cholewińska, Małgorzata and Goreczna, Aleksandra (2017) Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen (Wpływ starzenia na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych woskiem syntetycznym F-T). Structure & Environment, 9 (2). pp. 89-101. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Chomicz-Kowalska, Anna (2010) Resistance of the pavement to water and frost in the cold recycling technology (Odporność na oddziaływanie wody i mrozu podbudowy w technologii recyklingu na zimno). Structure & Environment, 2 (1). pp. 9-17. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Chomicz-Kowalska, Anna and Iwański, Mateusz M. (2013) Influence of hydrated lime on durability of SMA asphalt pavement with quartzite aggregate (Wpływ wapna hydratyzowanego na trwałość nawierzchni SMA z kruszywem z piaskowca kwarcytowego). Structure & Environment, 5 (4). pp. 5-14. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Goreczna, Aleksandra (2013) Influence of synthetic wax F-T on aging of road bitumen 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego F-T na starzenie asfaltu drogowego 35/50). Structure & Environment, 5 (4). pp. 21-26. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Mazurek, Grzegorz (2010) The impact of aging on water and frost resistance of asphalt concrete with low-temperature bitumen (Wpływ starzenia na wodo- i mrozoodporność betonu asfaltowego z asfaltem niskotemperaturowym). Structure & Environment, 2 (1). pp. 24-31. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Orzechowski, Ryszard (2015) Effects of RTFOT aging on selected properties of bitumen 50/70 modified with rubber and synthetic wax (Wpływ starzenia technologicznego RTFOT na wybrane właściwości asfaltu 50/70 modyfikowanego gumą i woskiem syntetycznym). Structure & Environment, 7 (3). pp. 105-111. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Orzechowski, Ryszard (2014) The effect of rubber and synthetic wax on the selected properties of bitumen 50/70 (Wpływ gumy i syntetycznego wosku na wybrane właściwości asfaltu 50/70). Structure & Environment, 6 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Stępień, Monika (2014) The traffic noise in the vicinity of the traffic calming measures (Hałas drogowy w pobliżu środków uspokojenia ruchu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 25-31. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) Influence of synthetic fibres on the properties of asphalt concrete produced at reduced temperature (Wpływ włókien syntetycznych na właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w obniżonej temperaturze). Structure & Environment, 5 (3). pp. 21-29. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr (2015) Influence of hydrated lime on the properties of filler-bitumen composite (Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości kompozytu mineralno-asfaltowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 55-60. ISSN 2081-1500

K

Kosno, Łukasz (2014) Work analysis of soil-steel structure in the construction phase illustrated with SuperCor SC-57S (Analiza pracy konstrukcji gruntowo-powłokowej w fazie wykonywania na przykładzie konstrukcji SuperCor SC-57S). Structure & Environment, 6 (3). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2013) First in Poland half-tunnel noise barriers (Pierwsze w Polsce półtunelowe ekrany akustyczne). Structure & Environment, 5 (1). pp. 27-33. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2013) Legal regulations for protection of the environment from the noise and the current requirements for permissible noise level in Poland (Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed hałasem oraz aktualne wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu obowiązujące w Polsce). Structure & Environment, 5 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Bakalarz, Michał (2017) Timber noise barriers (Drewniane ekrany akustyczne). Structure & Environment, 9 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna (2011) Influence of sub-zero temperature and initial set time on the properties of hardened concrete (Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu). Structure & Environment, 3 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Krasowski, Maciej and Buczyński, Przemysław and Mušuta, Juraj (2023) Influence of the binder on the properties of cold mixtures (Wpływ środka wiążącego na właściwości mieszanek na zimno). Structure & Environment, 15 (4). pp. 185-195. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

L

Linek, Małgorzata and Wesołowski, Mariusz (2019) Selected aspects of evaluating the technical condition of concrete airport pavements in terms of service life (Wybrane aspekty oceny stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w ujęciu trwałości eksploatacyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 265-277. ISSN 2081-1500

M

Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen (Wpływ zastosowania modyfikacji polimerami EBA i ECB na właściwościponaftowego asfaltu drogowego 50/70). Structure & Environment, 5 (3). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz (2016) Implementation of the generalized viscoelastic Huet-Sayegh and Burgers model to determine the stiffness modulus of asphalt concrete (Implementacja lepkosprężystego uogólnionego modelu Hueta-Sayegh oraz Burgersa do określenia modułu sztywności betonu asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 237-242. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz (2019) Liniowa i nieliniowa lepkosprężysta charakterystyka mastyksu asfaltowego w zakresie wysokich temperatur eksploatacyjnych nawierzchni (Linear and non‐linear characteristic of the asphalt mastic in range of high pavement operational temperatures). Monografie, Studia, Rozprawy (M118). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-60-7

Mazurek, Grzegorz and Durlej, Małgorzata and Iwański, Marek (2021) Numerical modelling of interlayer adhesion in the layer of recycled material with the use of the Leutner apparatus and computed tomography scanning (Numeryczne modelowanie sczepności międzywarstwowej w warstwie recyklowanej z wykorzystaniem badań w aparacie Leutnera oraz tomografii komputerowej). Structure & Environment, 13 (4). pp. 95-103. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz and Durlej, Małgorzata and Šrámek, Juraj (2023) Application of deep learning techniques in identification of the structure of selected road materials (Zastosowanie techniki głębokiego uczenia do identyfikacji struktury wybranych materiałów drogowych). Structure & Environment, 15 (3). pp. 159-167. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Mazurek, Grzegorz and Pszczoła, Marek and Szydłowski, Cezary (2019) Non-linear mastic characteristics based on the modified MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) test (Nieliniowa charakterystyka mastyksu na podstawie zmodyfikowanej metody MSCR). Structure & Environment, 11 (1). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

Melcer, Jozef and Lajčakova, Gabriela (2012) Numerical simulation of moving truck effect on concrete pavements. Structure & Environment, 4 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Mieczkowski, Paweł (2018) The effect of an organometallic catalyst on the properties of pen grade bitumens (Wpływ katalizatora metaloorganicznego na właściwości asfaltów drogowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 338-353. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2012) Impact of synthetic wax on foaming characteristics of asphalt 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego na parametry spieniania asfaltu 35/50). Structure & Environment, 4 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2011) Soil stabilization with foamed bitumen (Stabilizacja gruntu asfaltem spienionym). Structure & Environment, 3 (2). pp. 40-44. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) FID signal intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range (Intensywność sygnału (FID) w badaniach NMR gruntów spoistych w zakresie temperatur dodatnich). Structure & Environment, 8 (3). pp. 179-182. ISSN 2081-1500

Nemchinov, M. V. and Men'shov, A. S. (2010) Road subgrade embankment deformation (Deformacje skarp nasypów drogowych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 32-37. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Ivanova, Anna G. (2018) Snowdrift extent on motorways with busy traffic (Zasięg pokrywy śnieżnej na autostradach o dużym natężeniu ruchu). Structure & Environment, 10 (2). pp. 122-128. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Vasilyeva, Anna G. (2016) Way to reduce subgrade in highway construction. Structure & Environment, 8 (3). pp. 147-152. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail Vasilevich and Ivanova, Anna Gennadievna (2019) Decreasing the height of motor road embankments by changing the principle of water flow and snow protection in these conditions (Zmniejszenie wysokości nasypów samochodowych poprzez zmianę zasady przepływu wody i ochrony przed śniegiem). Structure & Environment, 11 (3). pp. 201-209. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail Vasilievich and Aktanov, Serik Kasimbekovich (2015) Forces and stresses at tires area contact with road pavements for cars and light trucks. Structure & Environment, 7 (2). pp. 80-84. ISSN 2081-1500

Nowakowski, Karol (2012) The influence of the liquid low-viscosity additive (THPP) on the selected properties of the modified bitumen PMB 45/80-55 (Oznaczenie wpływu dodatku (THPP) na wybrane parametry asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55). Structure & Environment, 4 (3). pp. 8-14. ISSN 2081-1500

O

Osinovskaya, V. A. (2012) Vibrating destruction of flexible pavement and a ways of increase of their durability. Structure & Environment, 4 (4). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

P

Pakholak, Roman and Plewa, Andrzej and Hatalski, Raman (2020) Evaluation of selected technical properties of bitumen binders modified with SBS copolymer and crumb rubber (Ocena wybranych właściwości technicznych lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kopolimerem SBS i miałem gumowym). Structure & Environment, 12 (1). pp. 12-19. ISSN 2081-1500

R

Róg, Agnieszka (2015) Moisture susceptibility of warm mix asphalt concrete containing synthetic zeolite (Mrozoodporność betonu asfaltowego w technologii na ciepło z dodatkiem syntetycznego zeolitu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 20-25. ISSN 2081-1500

Róg, Agnieszka (2013) The influence of the synthetic zeolite on the properties of asphalt binder 35/50 (Wpływ syntetycznego zeolitu na właściwości asfaltu 35/50). Structure & Environment, 5 (2). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

S

Skawińska, Anna and Foszcz, Tomasz (2019) Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych). Structure & Environment, 11 (4). pp. 256-264. ISSN 2081-1500

Stępień, Justyna and Iwański, Mateusz M. and Remišová, Eva and Decký, Martin and Briliak, Dušan (2023) The comparative studies of the properties of joint sealants produced by manufacturers and in laboratory conditions with the use of highly modified bitumen (Badania porównawcze właściwości mas zalewowych wytwarzanych przez producentów i w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego). Structure & Environment, 15 (4). pp. 227-243. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stępień, Monika (2016) Analysis of the results of short-term traffic noise measurements on the example of Sandomierska Street in Kielce (Analiza wyników krótkoterminowych pomiarów hałasu drogowego na przykładzie przekroju ulicy Sandomierskiej w Kielcach). Structure & Environment, 8 (2). pp. 81-90. ISSN 2081-1500

Stępień, Monika (2011) Traffic conditions assessment for crossing: Sandomierska - Źródłowa streets in Kielce (Ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic: Sandomierska - Źródłowa w Kielcach. Structure & Environment, 3 (3). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Z

Zender-Świercz, Ewa and Polański, Michał (2022) Influence of road traffic on indoor air quality (Wpływ ruchu drogowego na jakość powietrza wewnętrznego). Structure & Environment, 14 (4). pp. 142-152. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Ś

Świerzewski, Bartosz (2020) Reconstructing airport pavements using the technology of prefabricated concrete slab (Naprawa nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem technologii betonowej płyty prefabrykowanej). Structure & Environment, 12 (3). pp. 111-123. ISSN 2081-1500

This list was generated on Thu Apr 25 05:36:05 2024 CEST.