Frakcjonowanie fosforu w matrycach środowiskowych i jego zastosowanie w inżynierii środowiska (Phosphorus fractionation in environmental matrices and its application in environmental engineering)

Bezak-Mazur, Elżbieta (2019)
Frakcjonowanie fosforu w matrycach środowiskowych i jego zastosowanie w inżynierii środowiska (Phosphorus fractionation in environmental matrices and its application in environmental engineering).
Monografie, Studia, Rozprawy (M124).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-74-4
stron: 121

[img]
Preview
Tekst
Bezak-Mazur_Frakcjonowanie_M124.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

Monografia dotyczy fosforu – pierwiastka niezbędnego do życia i funkcjonowania organizmów. Monografia rozpoczyna się rozdziałem prezentującym występowanie i obieg fosforu w środowisku, z uwzględnieniem różnych jego form i ich znaczenia w obiegu i migracji. Występowanie różnych form fosforu jest skomentowane z punktu widzenia specjacji i frakcjonowania, czyli klasyfikowania analitu w próbie według jego fizycznych czy chemicznych własności. W pracy zaprezentowano sposoby frakcjonowania fosforu w różnych matrycach środowiskowych, takich jak: gleby, osady rzeczne, osady morskie, osady ściekowe, a także powstałe na bazie osadów ściekowych komposty. Podano schematy postępowania z zastosowaniem zarówno ekstrakcji sekwencyjnej, jak i pojedynczej. Dokonano prezentacji problematyki metodologicznej związanej z ekstrakcją fosforu z matryc środowiskowych oraz możliwości modelowania frakcji biodostępnego fosforu. Praktyczne zastosowania frakcjonowania fosforu zaprezentowano na przykładach dotyczących wykorzystania wyników frakcjonowania do skutecznego usuwania fosforu ze ścieków, do odzysku fosforu z osadów ściekowych, które należy traktować jako najpoważniejsze źródło alternatywne tego pierwiastka, oraz do odzysku fosforu z popiołów powstałych po termicznej utylizacji osadów ściekowych. Pokazano również wykorzystanie frakcjonowania do ograniczania uwalniania fosforu z osadów , co stwarza praktyczne możliwości zmniejszania eutrofizacji środowiska wodnego. (The monograph concerns phosphorus – an element necessary for the life and functioning of organisms. The monograph begins with a chapter presenting the occurrence and circulation of phosphorus in the environment, taking into account its various forms and their importance in circulation and migration. The occurrence of various forms of phosphorus is commented from the point of view of speciation and fractionation, i.e. the classification of the analyte in the sample according to its physical or chemical properties. The paper presents phosphorus fractionation methods in various environmental matrices, such as soils, river sediments, marine sediments, sewage sludge, as well as composts based on sewage sludge. Schemes are given for both sequential and single extraction. This chapter is supplemented by the presentation of methodological issues related to the extraction of phosphorus from environmental matrices and the possibility of modeling the bioavailable phosphorus fraction. Practical applications of phosphorus fractionation are presented on examples of the use of fractionation results for the effective removal of phosphorus from wastewater, for the recovery of phosphorus from sewage sludge, which should be considered as the most important alternative source of this element, and for the recovery of phosphorus from ashes generated after thermal utilization of sewage sludge. The use of fractionation to limit the release of phosphorus from sediments was also shown, which creates practical possibilities to reduce eutrophication of the aquatic environment.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 17:29
Last Modified: 20 Apr 2020 17:29
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/370

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd