Pozycje na temat "T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Č | Ď | Ż
Liczba pozycji: 111.

A

Aliyu, A. A. and Mohhamed, J. K. and Bello, M. Z. and Kasim, Z. (2020) Assessment of Inequality in the Distribution of Water Facilities in Lapai, Nigeria (Ocena nierównomierności dystrybucji urządzeń wodnych w Lapai w Nigerii). Structure & Environment, 12 (4). pp. 166-176. ISSN 2081-1500

B

Bezak-Mazur, Elżbieta (2019) Frakcjonowanie fosforu w matrycach środowiskowych i jego zastosowanie w inżynierii środowiska (Phosphorus fractionation in environmental matrices and its application in environmental engineering). Monografie, Studia, Rozprawy (M124). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-74-4

Białek, Anita and Koltuk, Bade (2021) Thermal comfort measurements in the Energis building (Badania komfortu cieplnego w budynku Energis). Structure & Environment, 13 (1). pp. 10-15. ISSN 2081-1500

Bąk, Łukasz (2017) Zamulanie i osady małych zbiorników retencyjnych na Wyżynie Kieleckiej. Monografie, Studia, Rozprawy (M96). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-21-8

Bąk, Łukasz and Gawdzik, Jarosław and Muszyńska, Joanna and Bryk, Marta (2016) Effect of sewage sludge digestion on the mobility of heavy metals on the example of the wastewater treatment plant in Sitkówka-Nowiny (Wpływ fermentacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich w oczyszczalni ścieków w miejscowości Sitkówka-Nowiny). Structure & Environment, 8 (3). pp. 189-196. ISSN 2081-1500

C

Chinh, Luong Minh (2023) Using satellite images to retrieve the river turbidity and water flow velocity for monitoring their influences on bridge substructures (Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do określenia mętności wody oraz prędkości przepływu wody rzeki w celu monitorowania ich wpływu na podpory mostów). Structure & Environment, 15 (2). pp. 63-72. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Ciopińska, Joanna and Bezak-Mazur, Elżbieta (2018) Phosphorus solubilizing bacteria - review article (Bakterie solubilizujące fosfor - przegląd). Structure & Environment, 10 (3). pp. 266-277. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Piotrowski, Jerzy Z. and Koruba, Dorota and Zender-Świercz, Ewa and Telejko, Marek and Starzomska, Mariola and Lucas, Xavier (2014) Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation (Właściwości akustyczne i cieplne izolacji refleksyjnej). Structure & Environment, 6 (1). pp. 38-42. ISSN 2081-1500

Deyassa, Kassaye Gudeta (2019) The effectiveness of ISO 14001 and environmental management system - the case of Norwegian firms (Efektywność ISO 14001 i systemu zarządzania środowiskiem - przypadek firm norweskich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 77-89. ISSN 2081-1500

Dzukogi, Usman Abubakar and Yusuf Alapata, Ahmed (2023) Factors responsible for socio-spatial segregation in the housing neighbourhoods of Minna, Nigeria (Czynniki odpowiedzialne za segregację społeczno-przestrzenną w dzielnicach mieszkaniowych miasta Minna w Nigerii). Structure & Environment, 15 (2). pp. 82-89. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Dąbek, Lidia and Ozimina, Ewa and Picheta-Oleś, Anna (2011) Assessing the effect of iron ions adsorbed on activated carbon and the efficiency of decomposition of organic impurities using selected oxidizing agents (Ocena wpływu zaadsorbowanych na węglu aktywnym jonów żelaza na skuteczność degradacji zanieczyszczeń organicznych wybranymi czynnikami utleniającymi). Structure & Environment, 3 (1). pp. 29-35. ISSN 2081-1500

Dębicka, Marlena and Żygadło, Maria (2018) Analysis of respiratory quotient RQ in process of biomass decomposition in the lab technics (Analiza współczynnika oddechowego RQ w procesie rozkładu biomasy techniką laboratoryjną). Structure & Environment, 10 (4). pp. 376-385. ISSN 2081-1500

F

Farhaj, Hasan and Nazmul, Alam and Al, Amin and Mahadi, Hasan (2022) Behavior of mat foundation for a ten-story building: fixed base vs three-dimensional soil model (Zachowanie się podłoża z matą dla budynku dziesięciopiętrowego: stała baza a trójwymiarowy model gruntu). Structure & Environment, 14 (4). pp. 153-160. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

G

Gawdzik, Jarosław (2013) Mobilność wybranych metali ciężkich w osadach ściekowych (Mobility of selected heavy metals in sewage sludge). Monografie, Studia, Rozprawy (M44). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Gawdzik, Jarosław and Latosińska, Jolanta (2010) Speciation of heavy metals in municipal sewage sludge from the three sewage treatment plants (Specjacja metali ciężkich z osadów ściekowych pochodzących z trzech oczyszczalni ścieków). Structure & Environment, 2 (2). pp. 39-44. ISSN 2081-1500

Goreczny, Tomasz (2012) Design of mechanical ventilation systems - efficient use of energy (Projektowanie systemów wentylacji mechanicznej - efektywne wykorzystanie energii). Structure & Environment, 4 (1). pp. 31-36. ISSN 2081-1500

Grdulska, Agnieszka and Kowalik, Robert (2020) Estrogen removal from wastewater (Usuwanie estrogenu ze ścieków). Structure & Environment, 12 (3). pp. 133-141. ISSN 2081-1500

Grdulska, Agnieszka and Kowalik, Robert (2020) Pharmaceuticals in water and wastewater - overview (Farmaceutyki w wodach i ściekach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 79-84. ISSN 2081-1500

Grobelska, Edyta (2011) The impact of moisture and cyclic freezing on the non-freezing water of mono-ionic bentonites (Wpływ wilgotności i cyklicznego zamrażania na wodę niezamarzającą monojonowych bentonitów). Structure & Environment, 3 (1). pp. 36-46. ISSN 2081-1500

Grobelska, Edyta and Ludynia, Agata (2010) The influence of sample preparation by the laser diffraction method on the particle size distribution of bentonite (Wpływ preparatyki próbek na rozkład granulometryczny cząstek bentonitu metodą dyfrakcji laserowej). Structure & Environment, 2 (4). pp. 41-47. ISSN 2081-1500

H

Hossain, Imam and Islam, Jahidul and Amin, Al (2023) Evaluation of wind effects on buildings using design codes and numerical wind tunnel tests (Ocena wpływu wiatru na budynki z wykorzystaniem norm projektowych i testów numerycznych w metodzie tunelu aerodynamicznego). Structure & Environment, 15 (2). pp. 73-81. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Hrabovský, Peter and Nemec, Patrik and Malcho, Milan and Jandačka, Jozef (2013) Experimental determination of the working fluid volume for optimal function of the loop heat pipe. Structure & Environment, 5 (4). pp. 29-31. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Analysis of the conversion of primary energy into heat focused on a heat pump with a working substance (refrigerant) CO2 (Analiza konwersji energii pierwotnej w ciepło przy zastosowaniu pompy ciepła z CO2 jako czynnikiem roboczym (chłodniczym)). Structure & Environment, 13 (2). pp. 59-64. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Laminar field optimization in connection with the current pandemic situation caused by COVID-19 (Optymalizacja z wykorzystaniem pola laminarnego w odniesieniu do obecnej sytuacji pandemicznej spowodowanej przez COVID-19). Structure & Environment, 13 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

I

Ishchenko, Vitalii and Styskal, Oksana and Vasylkivsky, Igor and Kvaterniuk, Sergiy (2014) Air pollution with heavy metals compounds in Vinnytsia region, Ukraine. Structure & Environment, 6 (1). pp. 33-37. ISSN 2081-1500

J

Janaszek, Agata and Kowalik, Robert (2023) Assessing the financial benefits of using a shower drain heat recovery system - a case study (Ocena korzyści finansowych z wykorzystania instalacji odzyskiwania ciepła z odpływu spod prysznica - studium przypadku). Structure & Environment, 15 (3). pp. 168-172. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Jobb, Marián and Nemec, Patrik and Kosa, Ľuboš and Malcho, Milan (2014) Measuring thermal performance of gravitational heat pipes depending on the amount of working fluid. Structure & Environment, 6 (1). pp. 43-45. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2014) The influence of grout used in borehole vertical ground heat exchangers on heat flux from the ground (Wpływ stosowanych materiałów wypełniających do odwiertów pionowych wymienników gruntowych na strumień ciepła pobierany z gruntu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 45-50. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2013) The temperature distribution around the single vertical ground heat exchanger calculated by the usage of the method of elementary balances (Rozkład temperatury wokół pojedynczego pionowego wymiennika gruntowego obliczony metodą bilansów elementarnych). Structure & Environment, 5 (1). pp. 46-50. ISSN 2081-1500

Jędrzejowski, Paweł and Latosińska, Jolanta and Masternak, Paulina and Michno, Piotr (2018) Comparison of energy efficiency of the municipal waste treatment plant in Krakow and Bialystok (Porównanie efektywności energetycznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie i Białymstoku). Structure & Environment, 10 (4). pp. 357-366. ISSN 2081-1500

K

Kaczmarska, Bożena and Gierulski, Wacław (2014) Designing innovative products in terms of LCA (Projektowanie innowacyjnych wyrobów w aspekcie LCA). Structure & Environment, 6 (2). pp. 48-55. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan (2017) Energy aspect in sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evaluation (Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym na przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków). Structure & Environment, 9 (2). pp. 77-88. ISSN 2081-1500

Kapjor, Andrej and Daniel, Lubos and Farbak, Matus and Gottwald, Michal (2014) The accumulation and heat transfer in soils. Structure & Environment, 6 (4). pp. 43-46. ISSN 2081-1500

Kapjor, Andrej and Smatanová, Helena and Hužvár, Jozef and Greššak, Tomáš and Jandačka, Jozef (2013) Optimization of heat transfer oriented surfaces by thermovision and using CFD method. Structure & Environment, 5 (4). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Kolková, Zuzana and Malcho, Milan (2013) Effect of filling ratio on thermal performance and thermal parameters of closed loop pulsating heat pipes. Structure & Environment, 5 (4). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Koruba, Dorota and Piotrowski, Jerzy Z. (2012) Assessment of the funghi contamination degree in selected public buildings in the city of Kielce (Ocena stopnia skażenia grzybami pleśniowymi wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce). Structure & Environment, 4 (2). pp. 41-51. ISSN 2081-1500

Kosa, Ľuboš and Jobb, Marián and Nemec, Patrik and Malcho, Milan (2014) Influence of working position for thermal performance of the capillary heat pipe. Structure & Environment, 6 (1). pp. 46-48. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Protection against noise in the European Union - general requirements, applied noise indicators and assessment methods (Ochrona przed hałasem w Unii Europejskiej - wymagania ogólne, stosowane wskaźniki hałasu oraz metody ich oceny). Structure & Environment, 3 (4). pp. 38-45. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Bartkiewicz, Lidia (2018) Overview of modern anaerobic wastewater treatment methods (Przegląd nowoczesnych metod beztlenowego oczyszczania ścieków). Structure & Environment, 10 (3). pp. 266-277. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Bąk-Patyna, Paulina (2021) Analysis of Heat Recovery from Wastewater Using a Heat Pump on the Example of a Wastewater Treatment Plant in the Świętokrzyskie Voivodeship in Polish (Analiza odzysku ciepła ze ścieków przy wykorzystaniu pompy ciepła na przykładzie oczyszczalni ścieków województwa świętokrzyskiego). Structure & Environment, 13 (3). pp. 90-95. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Alicja and Gawdzik, Barbara (2019) Innovative sequential batch reactor solutions for wastewater treatment (Innowacyjne rozwiązania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków). Structure & Environment, 11 (2). pp. 141-152. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara (2019) Risk analysis of accumulation of heavy metals from sewage sludge in soil from the sewage treatment plant in Starachowice (Analiza ryzyka kumulacji metali ciężkich z osadów ściekowych w glebie pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starachowicach). Structure & Environment, 11 (4). pp. 287-295. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Analysis of the mobility of heavy metals in sludge for the sewage treatment plant in Daleszyce (Analiza mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Daleszycach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 85-92. ISSN 2081-1500

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile (Obliczanie termicznych właściwości gruntu na potrzeby numerycznej symulacji przepływu ciepła w wielowarstwowym profilu podłoża gruntowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 87-94. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Kapjor, Andrej (2020) A study of thermal comfort at Kielce University of Technology (Badanie komfortu cieplnego na Politechnice Świętokrzyskiej). Structure & Environment, 12 (3). pp. 127-132. ISSN 2081-1500

Kuliczkowska, Emilia (2008) Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych. Monografie, Studia, Rozprawy (M3). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kuliczkowski, Andrzej and Kuliczkowska, Emilia and Parka, Anna (2010) The loadings due to traffic considered in design of trenchless rehabilitation of sewage pipes (Obciążenia użytkowe od taboru samochodowego w projektowaniu bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych). Structure & Environment, 2 (2). pp. 45-53. ISSN 2081-1500

Kuliczkowski, Andrzej and Mogielski, Kamil (2012) Results of laboratory tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP liners (Wyniki badań laboratoryjnych przewodów kanalizacyjnych betonowych, kamionkowych i z PVC z powłokami CIPP). Structure & Environment, 4 (3). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

Kuliczkowski, Andrzej and Zwierzchowska, Agata (2010) The optimization of trenchless pipe laying technologies and the specificty of pipe laying in urban conditions (Optymalizacja doboru bezwykopowych technologii budowy przewodów podziemnych a specyfika warunków miejskich). Structure & Environment, 2 (2). pp. 31-38. ISSN 2081-1500

Kulikova, Nataliia and Redko, Andrey (2014) Simulating heat-transfer processes in two-phase heat-utilizer at heat pipes. Structure & Environment, 6 (2). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

Kwiatkowski, Tomasz and Żygadło, Maria (2012) Modelling a landfill energy potential based on the monitoring investigation results (Modelowanie potencjału energetycznego składowiska na podstawie wyników badań monitoringowych). Structure & Environment, 4 (1). pp. 43-51. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta (2019) Modyfikacja popiołu z komunalnych osadów ściekowych poprzez zeolityzację : wybrane zagadnienia (Modification of municipal sewage sludge ash by zeolitization : selected issues). Monografie, Studia, Rozprawy (M111). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-49-2

Latosińska, Jolanta (2010) The aspect of waste management in Man Star Trucks&Buses Starachowice with implemented Environmental Management System (Gospodarka odpadami w Man Star Trucks&Buses Starachowice w aspekcie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego). Structure & Environment, 2 (1). pp. 53-58. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta (2016) The transfer coefficient of heavy metals from the input sewage sludge to the ash (Współczynnik transferu metali ciężkich z osadów ściekowych do popiołu). Structure & Environment, 8 (3). pp. 183-188. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Anasiewicz, Monika (2015) The evaluation of sorption properties of sewage sludge ash from wastewater treatment plant in Łódź (Ocena właściwości sorpcyjnych popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łodzi). Structure & Environment, 7 (2). pp. 95-98. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Orman, Łukasz J. and Radek, Norbert (2011) Waste materials for the production of ceramics (Odpady jako substrat do produkcji spieków ceramicznych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 49-53. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Turdakow, Alicja (2011) Thermal utilization of municipal sewage sludge - examples of Polish solutions (Termiczne unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych - przykłady polskich rozwiązań). Structure & Environment, 3 (4). pp. 31-37. ISSN 2081-1500

Lesiak, Paweł (2018) Passive energy reduction technologies in environmental engineering (Technologie pasywnego ograniczania zużycia energii w inżynierii środowiska). Structure & Environment, 10 (2). pp. 161-169. ISSN 2081-1500

Lubczyńska, Urszula (2017) Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska. Skrypty (470). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-12-6

M

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek (2016) Thermal comfort in intelligent buildings (Komfort cieplny w budynkach inteligentnych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Kadúchová, Katarína and Ďurčanský, Peter (2018) Accumulation of low-potential thermal energy (Magazynowanie niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 87-91. ISSN 2081-1500

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Vantúch, Martin and Kadúchová, Katarína and Puchor, Tomáš (2018) Working parameters of gas heat pump in use with low-potential geothermal energy (Parametry pracy gazowej pompy ciepła wykorzystującej geotermalną niskiej entalpii). Structure & Environment, 10 (2). pp. 180-183. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Application of the PHREEQC program to assess the chemical stability of tap water in Kielce (Zastosowanie programu PHREEQC do oceny stabilności chemicznej wody wodociągowej w Kielcach). Structure & Environment, 12 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Jurišević, Nebojša and Nešović, Aleksandar (2022) Analysis of air quality assessment in Kielce in relation to the Covid-19 pandemic (Analiza oceny jakości powietrza w Kielcach w związku z pandemią Covid-19). Structure & Environment, 14 (1). pp. 24-32. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Metryka-Telka, Monika and Styś-Maniara, Marta and Dołhańczuk-Śródka, Agnieszka (2022) Activity of 222Rn in tap water in Kielce county (Aktywność 222Rn w wodach wodociągowych w powiecie kieleckim). Structure & Environment, 14 (2). pp. 55-62. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Mičko, Pavol and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Vantúch, Martin and Hrnková, Bronislava (2021) Energy efficiency optimization of the operating room due to the dispositional location (Optymalizacja efektywności energetycznej w sali operacyjnej związana z lokalizacją systemu wentylacji). Structure & Environment, 13 (1). pp. 29-34. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2012) Impact of synthetic wax on foaming characteristics of asphalt 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego na parametry spieniania asfaltu 35/50). Structure & Environment, 4 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta (2023) Groundwater contamination risk assessment in the first exploitable aquifer stratum within Bodzentyn municipality, Świętokrzyskie Voivodeship (Ocena ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych w pierwszej eksploatowanej warstwie wodonośnej na terenie gminy Bodzentyn, województwo świętokrzyskie). Structure & Environment, 15 (4). pp. 269-278. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2015) Application of 1H-NMR relaxometry to the determination of the water content in clay soils (Zastosowanie metody NMR do określenia wilgotności w gruntach spoistych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 189-193. ISSN 2081-1500

Nartowska, Edyta and Styś-Maniara, Marta and Porowski, Rafał and Emersleben, Ansgar (2022) Management of salt hydrates in photovoltaic installations in light of existing environmental legislation (Zarządzanie hydratami soli wykorzystanymi w instalacjach fotowoltaicznych w świetle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska). Structure & Environment, 14 (1). pp. 11-17. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

O

Oluseyi, Peter Olabisi and Ezike, Ifunanya Lilian (2021) Retrofitting existing office building for efficient energy management and performance (Modernizacja istniejącego budynku biurowego dla efektywnego zarządzania energią). Structure & Environment, 13 (1). pp. 16-28. ISSN 2081-1500

Orman, Katarzyna (2022) Thermovision in medical and environmental applications (Termowizja w zastosowaniach medycznych i inżynierii środowiska). Structure & Environment, 14 (1). pp. 18-23. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Orman, Łukasz J. and Kapjor, Andrej (2023) Experimental study on thermal comfort at university buildings in Slovakia (Eksperymentalne badanie komfortu cieplnego w budynkach uniwersyteckich na Słowacji). Structure & Environment, 15 (1). pp. 1-5. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

P

Pavlenko, Anatoliy and Basok, Borys and Davydenko, Borys (2021) Energy conversion in local volumes of dispersed media. Monografie, Studia, Rozprawy (M138). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-01-9

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2020) Efficiency of using energy in the housing sector. Monografie, Studia, Rozprawy (M136). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-97-3

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2017) Energy and environment. Monografie, Studia, Rozprawy (M95). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-19-5

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2019) Management of technological processes in energy technologies. Monografie, Studia, Rozprawy (M120). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-63-8

Picheta-Oleś, Anna (2010) The application of selected activated carbons to dye wastewater treatment (Wykorzystanie wybranych węgli aktywnych do oczyszczania ścieków farbiarskich). Structure & Environment, 2 (3). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

R

Robert, Ubong Williams and Ekong, Sylvester Andrew and Etuk, Sunday Edet and Inyang, Namdie Joseph and Akbasi, Okechukwu Ebuka (2023) Paper-sawdust composites: fabrication and comparison in terms of heat transfer and strength properties (Kompozyty papierowo-trocinowe: wytwarzanie i porównanie właściwości cieplnych i wytrzymałościowych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 38-49. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena (2019) Eco-innovation and eco-efficiency in the frame of life cycle assessment. Monografie, Studia, Rozprawy (M114). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-55-3

S

Sałata, Aleksandra and Lidia, Dąbek (2010) Elemental analysis of sediments from the urban storm water drainage depending on granulometric fractions (Analiza elementarna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej w zależności od frakcji granulometrycznych). Structure & Environment, 2 (4). pp. 25-28. ISSN 2081-1500

Seweryn, Agnieszka (2012) The identification of the sorption properties of ash from arboreal biomass used to remove biogenic compounds and heavy metal ions from polluted water (Właściwości sorpcyjne popiołów z biomasy drzewnej wobec związków biogennych i jonów metali ciężkich z wód zanieczyszczonych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 13-26. ISSN 2081-1500

Spurek, Grzegorz (2010) Waste management plants with process lines for production of substitute fuels for cement industry as a solution to waste problem in the Świętokrzyskie region (Zakłady zagospodarowania odpadów z liniami technologicznymi do produkcji paliw zastępczych dla przemysłu cementowego sposobem na rozwiązanie problemu odpadowego w województwie świętokrzyskim). Structure & Environment, 2 (4). pp. 29-40. ISSN 2081-1500

Starzomska, Mariola (2012) A set of wheel water turbine with the current steering - a mathematical torqu model (Zestaw turbiny wodnej z kierownicą nurtu - model matematyczny momentu napędowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 36-40. ISSN 2081-1500

Starzomska, Mariola and Piotrowski, Jerzy Z. (2011) Testing a prototype for an innovative water turbine (Badania innowacyjnej turbiny wodnej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 45-48. ISSN 2081-1500

Strzelczyk, Franciszek (2017) Energetyka geotermalna i pompy ciepła. Skrypty (471). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-18-8

Styś-Maniara, Marta and Nartowska, Edyta and Metryka-Telka, Monika and Porowski, Rafał (2022) Inorganic salt hydrates as Phase Change Materials (PCM) for thermal energy storage in solar installations (Nieorganiczne hydraty soli jako materiały zmiennofazowe (PCM) do magazynowania energii cieplnej w instalacjach słonecznych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 161-172. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Sulovcová, Katarína and Papučík, Štefan and Patsch, Marek and Kapjor, Andrej and Medvecký, Štefan (2014) PIV method as a means of optimization and validation of fluid flow in flue gas path. Structure & Environment, 6 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Szeląg, Bartosz (2017) Komputerowe wspomaganie modelowania sieci kanalizacji deszczowej. Skrypty (469). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-03-4

Szkarowski, Aleksander and Janta-Lipińska, Sylwia (2018) Improving of boiler efficiency by controlling the harmful substances concentration in the combustion products (Poprawa sprawności kotła poprzez sterowanie stężeniem szkodliwych substancji w produktach spalania). Structure & Environment, 10 (4). pp. 367-375. ISSN 2081-1500

T

Telejko, Marek (2013) Assessment of the internal microclimate using the questionnaires survey (Badania nad jakością mikroklimatu wewnętrznego z zastosowaniem kwestionariuszy ankietowych). Structure & Environment, 5 (4). pp. 32-36. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek (2015) Indoor air quality in computer labs (Jakość powietrza wewnętrznego w pracowniach komputerowych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 194-198. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek and Stachera, Aleksandra (2018) Thermal comfort in university computer laboratories (Komfort cieplny w pracowniach komputerowych uczelni wyższej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 201-210. ISSN 2081-1500

Trębacz, Hubert and Michno, Piotr (2017) Occurrence of platinum group metals in the environment and their use (Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie). Structure & Environment, 9 (4). pp. 283-298. ISSN 2081-1500

V

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Bánovčan, Roman and Kadúchová, Katarína (2018) Experimental measurements of gravity heat pipe with NH3 medium to obtain low-potential geothermal heat (Badania eksperymentalne rury cieplnej z czynnikiem NH3 do odzysku niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 82-86. ISSN 2081-1500

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Holubčík, Michal (2018) Alternative methods of obtaining geothermal heat from the earth (Alternatywne metody pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi). Structure & Environment, 10 (2). pp. 184-188. ISSN 2081-1500

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Malcho, Milan and Hužvár, Jozef and Papučik, Štefan (2013) Operational measurement of ground/water heat pump in cold weather. Structure & Environment, 5 (2). pp. 40-42. ISSN 2081-1500

W

Widłak, Małgorzata and Stoińska, Renata and Dańczuk, Magdalena and Widłak, Agata (2017) Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 (Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I). Structure & Environment, 9 (4). pp. 273-282. ISSN 2081-1500

Wojnowska-Heciak, Magdalena and Janus, Anna (2016) Landscape solutions for small retention (Rozwiązania krajobrazowe w małej retencji). Structure & Environment, 8 (2). pp. 116-124. ISSN 2081-1500

Wolski, Bogdan and Cienciała, Agnieszka and Hajdukiewicz, Maciej and Romanyszyn, Ihor and Krawczyk, Karol and Gapys, Edyta and Warchoł, Artur and Lęcznar, Jakub and Kapusta, Łukasz and Granek, Grzegorz and Sobura, Szymon and Kulesza, Łukasz and Zięba, Weronika and Borek, Kamil and Nawrot, Aleksandra and Mączyńska, Aneta and Cisek, Sylwia (2022) Pozyskiwanie danych geodezyjnych dla potrzeb gospodarowania przestrzenią regionu świętokrzyskiego. Monografie, Studia, Rozprawy (M155). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-32-3

Wolski, Bogdan (red.) (2018) Nowoczesne systemy pomiarowe w geomatyce i inżynierii środowiska. Monografie, Studia, Rozprawy (M107). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-47-8

Wójcik, Tadeusz M. (2010) Energy saving using heat exchangers covered with porous coatings (Oszczędność energii przez zastosowanie wymienników ciepła z pokryciem porowatym). Structure & Environment, 2 (3). pp. 35-39. ISSN 2081-1500

Z

Zender-Świercz, Ewa (2016) Calculations of individual air supply systems (Obliczenia indywidualnych systemów nawiewnych). Structure & Environment, 8 (2). pp. 125-130. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa (2018) Zdecentralizowana wentylacja fasadowa sposobem na poprawę jakości powietrza wewnętrznego : diagnoza, analiza, poprawa (Decentralized façade ventilation as a way to improve the indoor air quality : diagnosis, analysis, improves). Monografie, Studia, Rozprawy (M106). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-41-6

Zender-Świercz, Ewa and Polański, Michał (2022) Influence of road traffic on indoor air quality (Wpływ ruchu drogowego na jakość powietrza wewnętrznego). Structure & Environment, 14 (4). pp. 142-152. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Zwierzchowska, Agata (2009) Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Skrypty (441). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Č

Čaja, Alexander and Nemec, Patrik and Mančikova, Veronika and Malcho, Milan (2014) Impact of the manufacturing conditions and operating position on heat transport ability of the heat pipe filled with Fluorinert FC-72. Structure & Environment, 6 (2). pp. 44-47. ISSN 2081-1500

Ď

Ďurčanský, Peter and Nosek, Radovan (2018) Modelling and application of Stirling engine with renewable sources in electricity production (Modelowanie i zastosowanie silnika Stirlinga napędzanego odnawialnymi źródłami energii do produkcji energii elektrycznej). Structure & Environment, 10 (4). pp. 386-389. ISSN 2081-1500

Ďurčanský, Peter and Pilát, Peter and Nosek, Radovan and Jandačka, Jozef (2015) New ways of renewable sources utilization for electricity production. Structure & Environment, 7 (1). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

Ż

Żygadło, Maria and Dębicka, Marlena (2014) The mechanical-biological treatment (MBT) of waste under Polish law (Mechaniczno-biologiczna przeróbka odpadów (MBP) w świetle polskiego prawa). Structure & Environment, 6 (4). pp. 37-42. ISSN 2081-1500

Żygadło, Maria and Seweryn, Agnieszka and Woźniak, Magdalena (2010) Evaluation of the use of coal fly ash from municipal heat - power plant with regard to foreign experiences (Rozpoznanie możliwości użytkowych popiołów z elektrociepłowni miejskiej na tle doświadczeń zagranicznych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 18:30:33 2024 CEST.