Pozycje na temat "G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ż
Liczba pozycji: 65.

A

Aliyu, A. A. and Mohhamed, J. K. and Bello, M. Z. and Kasim, Z. (2020) Assessment of Inequality in the Distribution of Water Facilities in Lapai, Nigeria (Ocena nierównomierności dystrybucji urządzeń wodnych w Lapai w Nigerii). Structure & Environment, 12 (4). pp. 166-176. ISSN 2081-1500

B

Bazan-Krzywoszańska, Anna (2018) GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning (Technologia GIS narzędziem ochrony krajobrazu i wartości kulturowych w planowaniu przestrzennym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 129-137. ISSN 2081-1500

Bezak-Mazur, Elżbieta (2019) Frakcjonowanie fosforu w matrycach środowiskowych i jego zastosowanie w inżynierii środowiska (Phosphorus fractionation in environmental matrices and its application in environmental engineering). Monografie, Studia, Rozprawy (M124). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-74-4

Bąk, Łukasz (2017) Zamulanie i osady małych zbiorników retencyjnych na Wyżynie Kieleckiej. Monografie, Studia, Rozprawy (M96). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-21-8

Bąk, Łukasz and Gawdzik, Jarosław and Muszyńska, Joanna and Bryk, Marta (2016) Effect of sewage sludge digestion on the mobility of heavy metals on the example of the wastewater treatment plant in Sitkówka-Nowiny (Wpływ fermentacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich w oczyszczalni ścieków w miejscowości Sitkówka-Nowiny). Structure & Environment, 8 (3). pp. 189-196. ISSN 2081-1500

C

Ciopińska, Joanna and Bezak-Mazur, Elżbieta (2018) Phosphorus solubilizing bacteria - review article (Bakterie solubilizujące fosfor - przegląd). Structure & Environment, 10 (3). pp. 266-277. ISSN 2081-1500

D

Deyassa, Kassaye Gudeta (2019) The effectiveness of ISO 14001 and environmental management system - the case of Norwegian firms (Efektywność ISO 14001 i systemu zarządzania środowiskiem - przypadek firm norweskich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 77-89. ISSN 2081-1500

Duma, Paweł and Gajos, Karol and Gil, Marcin and Godzisz, Bartosz and Kaleta, Diana and Krawczyk, Karol and Salamon, Marcin and Siwiec, Krystian and Szewczyk, Jacek and Woś, Józef (2016) Study of the condition of the selected landslides in the area of Kadzielnia (Badania stanu wybranych osuwisk na terenie Kadzielni). Structure & Environment, 8 (1). pp. 64-73. ISSN 2081-1500

Dąbek, Lidia (2007) Regeneracja zużytych węgli aktywnych. Monografie, Studia, Rozprawy (M1). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dąbek, Lidia and Ozimina, Ewa and Picheta-Oleś, Anna (2011) Assessing the effect of iron ions adsorbed on activated carbon and the efficiency of decomposition of organic impurities using selected oxidizing agents (Ocena wpływu zaadsorbowanych na węglu aktywnym jonów żelaza na skuteczność degradacji zanieczyszczeń organicznych wybranymi czynnikami utleniającymi). Structure & Environment, 3 (1). pp. 29-35. ISSN 2081-1500

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Green architecture and natural-cultural teams – in the teaching process (Zielona architektura i zespoły przyrodniczo-kulturowe – ważne elementy w procesie dydaktycznym). Structure & Environment, 8 (4). pp. 243-250. ISSN 2081-1500

Goreczny, Tomasz (2012) Design of mechanical ventilation systems - efficient use of energy (Projektowanie systemów wentylacji mechanicznej - efektywne wykorzystanie energii). Structure & Environment, 4 (1). pp. 31-36. ISSN 2081-1500

Grobelska, Edyta and Ludynia, Agata (2010) The influence of sample preparation by the laser diffraction method on the particle size distribution of bentonite (Wpływ preparatyki próbek na rozkład granulometryczny cząstek bentonitu metodą dyfrakcji laserowej). Structure & Environment, 2 (4). pp. 41-47. ISSN 2081-1500

I

Ishchenko, Vitalii and Styskal, Oksana and Vasylkivsky, Igor and Kvaterniuk, Sergiy (2014) Air pollution with heavy metals compounds in Vinnytsia region, Ukraine. Structure & Environment, 6 (1). pp. 33-37. ISSN 2081-1500

J

Janaszek, Agata and Kowalik, Robert (2023) Assessing the financial benefits of using a shower drain heat recovery system - a case study (Ocena korzyści finansowych z wykorzystania instalacji odzyskiwania ciepła z odpływu spod prysznica - studium przypadku). Structure & Environment, 15 (3). pp. 168-172. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Jurek, Anna (2014) The influence of grout used in borehole vertical ground heat exchangers on heat flux from the ground (Wpływ stosowanych materiałów wypełniających do odwiertów pionowych wymienników gruntowych na strumień ciepła pobierany z gruntu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 45-50. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2013) The temperature distribution around the single vertical ground heat exchanger calculated by the usage of the method of elementary balances (Rozkład temperatury wokół pojedynczego pionowego wymiennika gruntowego obliczony metodą bilansów elementarnych). Structure & Environment, 5 (1). pp. 46-50. ISSN 2081-1500

K

Kaleta, Ilona and Liwocha, Anna and Tyburczyk, Anna (2015) The use of passive shield to reduce the gains of irradiation (Zastosowanie osłony pasywnej do redukcji zysków od napromieniowania). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2013) First in Poland half-tunnel noise barriers (Pierwsze w Polsce półtunelowe ekrany akustyczne). Structure & Environment, 5 (1). pp. 27-33. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2013) Legal regulations for protection of the environment from the noise and the current requirements for permissible noise level in Poland (Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed hałasem oraz aktualne wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu obowiązujące w Polsce). Structure & Environment, 5 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Strategic noise map (Strategiczne mapy hałasu). Structure & Environment, 4 (3). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

Kowalczyk, Lidia and Krawczyk, Karol and Makuch, Agnieszka and Mosiołek, Jakub and Piśkiewicz, Bartosz and Pluta, Michał and Proboszcz, Agata and Szewczyk, Jacek and Świdzicka, Karolina and Wirecka, Anna (2016) Study of the condition of the selected underground caves in Kadzielnia area, Kielce (Badania stanu wybranych jaskiń podziemnych na terenie Kadzielni w Kielcach). Structure & Environment, 8 (3). pp. 197-205. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Bartkiewicz, Lidia (2018) Overview of modern anaerobic wastewater treatment methods (Przegląd nowoczesnych metod beztlenowego oczyszczania ścieków). Structure & Environment, 10 (3). pp. 266-277. ISSN 2081-1500

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile (Obliczanie termicznych właściwości gruntu na potrzeby numerycznej symulacji przepływu ciepła w wielowarstwowym profilu podłoża gruntowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 87-94. ISSN 2081-1500

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) A finite difference scheme to solve one-dimensional problems associated with soil freezing and thawing (Metoda różnic skończonych do rozwiązywania jednowymiarowych problemów związanych z zamarzaniem i rozmarzaniem gruntu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 34-42. ISSN 2081-1500

Kwiatkowski, Tomasz and Żygadło, Maria (2012) Modelling a landfill energy potential based on the monitoring investigation results (Modelowanie potencjału energetycznego składowiska na podstawie wyników badań monitoringowych). Structure & Environment, 4 (1). pp. 43-51. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta (2019) Modyfikacja popiołu z komunalnych osadów ściekowych poprzez zeolityzację : wybrane zagadnienia (Modification of municipal sewage sludge ash by zeolitization : selected issues). Monografie, Studia, Rozprawy (M111). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-49-2

Latosińska, Jolanta (2016) The transfer coefficient of heavy metals from the input sewage sludge to the ash (Współczynnik transferu metali ciężkich z osadów ściekowych do popiołu). Structure & Environment, 8 (3). pp. 183-188. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Anasiewicz, Monika (2015) The evaluation of sorption properties of sewage sludge ash from wastewater treatment plant in Łódź (Ocena właściwości sorpcyjnych popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łodzi). Structure & Environment, 7 (2). pp. 95-98. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Lech, Maciej and Paluch, Anna and Galarczyk, Łukasz (2016) Effect of the addition of ash from the incineration of sewage sludge on the properties of cement slurries (Wpływ dodatku popiołu ze spalenia osadów ściekowych na właściwości zaczynów cementowych). Structure & Environment, 8 (4). pp. 253-259. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Orman, Łukasz J. and Radek, Norbert (2011) Waste materials for the production of ceramics (Odpady jako substrat do produkcji spieków ceramicznych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 49-53. ISSN 2081-1500

Lesiak, Paweł (2018) Passive energy reduction technologies in environmental engineering (Technologie pasywnego ograniczania zużycia energii w inżynierii środowiska). Structure & Environment, 10 (2). pp. 161-169. ISSN 2081-1500

Lubczyńska, Urszula (2017) Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska. Skrypty (470). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-12-6

M

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Kadúchová, Katarína and Ďurčanský, Peter (2018) Accumulation of low-potential thermal energy (Magazynowanie niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 87-91. ISSN 2081-1500

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Vantúch, Martin and Kadúchová, Katarína and Puchor, Tomáš (2018) Working parameters of gas heat pump in use with low-potential geothermal energy (Parametry pracy gazowej pompy ciepła wykorzystującej geotermalną niskiej entalpii). Structure & Environment, 10 (2). pp. 180-183. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Application of the PHREEQC program to assess the chemical stability of tap water in Kielce (Zastosowanie programu PHREEQC do oceny stabilności chemicznej wody wodociągowej w Kielcach). Structure & Environment, 12 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Jurišević, Nebojša and Nešović, Aleksandar (2022) Analysis of air quality assessment in Kielce in relation to the Covid-19 pandemic (Analiza oceny jakości powietrza w Kielcach w związku z pandemią Covid-19). Structure & Environment, 14 (1). pp. 24-32. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Mrugała, Justyna (2012) Impact of synthetic wax on foaming characteristics of asphalt 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego na parametry spieniania asfaltu 35/50). Structure & Environment, 4 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta (2023) Groundwater contamination risk assessment in the first exploitable aquifer stratum within Bodzentyn municipality, Świętokrzyskie Voivodeship (Ocena ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych w pierwszej eksploatowanej warstwie wodonośnej na terenie gminy Bodzentyn, województwo świętokrzyskie). Structure & Environment, 15 (4). pp. 269-278. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2015) Application of 1H-NMR relaxometry to the determination of the water content in clay soils (Zastosowanie metody NMR do określenia wilgotności w gruntach spoistych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 189-193. ISSN 2081-1500

O

Owsiak, Zdzisława and Sołtys, Anna (2013) Autoclaved cellular concrete as an environmentally friendly construction material (Autoklawizowany beton komórkowy jako materiał budowlany przyjazny środowisku). Structure & Environment, 5 (1). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2017) Energy and environment. Monografie, Studia, Rozprawy (M95). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-19-5

Piórczyk, Judyta and Jasionowski, Bartosz and Stańczyk, Ewa (2013) A brief overview of the applicability of FISH methods in environmental engineering (Krótki przegląd zastosowań metod FISH w inżynierii środowiska). Structure & Environment, 5 (1). pp. 42-45. ISSN 2081-1500

Purgał, Paweł and Pasternak, Joanna (2016) Mixed biomass as an alternative energy fuel (Mieszanki biomasowe jako alternatywne paliwo energetyczne). Structure & Environment, 8 (4). pp. 266-272. ISSN 2081-1500

R

Robert, Ubong Williams and Ekong, Sylvester Andrew and Etuk, Sunday Edet and Inyang, Namdie Joseph and Akbasi, Okechukwu Ebuka (2023) Paper-sawdust composites: fabrication and comparison in terms of heat transfer and strength properties (Kompozyty papierowo-trocinowe: wytwarzanie i porównanie właściwości cieplnych i wytrzymałościowych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 38-49. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena (2019) Eco-innovation and eco-efficiency in the frame of life cycle assessment. Monografie, Studia, Rozprawy (M114). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-55-3

S

Sałata, Aleksandra and Lidia, Dąbek (2010) Elemental analysis of sediments from the urban storm water drainage depending on granulometric fractions (Analiza elementarna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej w zależności od frakcji granulometrycznych). Structure & Environment, 2 (4). pp. 25-28. ISSN 2081-1500

Seweryn, Agnieszka (2012) The identification of the sorption properties of ash from arboreal biomass used to remove biogenic compounds and heavy metal ions from polluted water (Właściwości sorpcyjne popiołów z biomasy drzewnej wobec związków biogennych i jonów metali ciężkich z wód zanieczyszczonych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 13-26. ISSN 2081-1500

Skowera, Karol (2016) Analysis of frost resistance and physical properties of Devonian compact limestones deriving from one deposit (Analiza mrozoodporności i właściwości fizycznych dewońskich wapieni zbitych pochodzących z jednego złoża). Structure & Environment, 8 (1). pp. 31-36. ISSN 2081-1500

Skowera, Karol (2023) Fusion of differential analysis of volumetric strain method (dilatometric thermoporometry) and mercury intrusion porosimetry method for pore space characterization in carbonate rocks (Połączenie metody różnicowej analizy odkształceń oraz metody porozymetrii rtęciowej do określenia charakterystyki przestrzeni porowej w skałach węglanowych). Structure & Environment, 15 (2). pp. 90-98. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Sobura, Szymon Sylwester (2023) Assessment of the suitability of spectral indices for detecting areas of increased stress among plants - a case study of the botanical garden in Kielce (Ocena przydatności wskaźników spektralnych do wykrywania obszarów wzmożonego stresu wśród roślin - studium przypadku ogrodu botanicznego w Kielcach). Structure & Environment, 15 (4). pp. 253-268. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Spurek, Grzegorz (2010) Waste management plants with process lines for production of substitute fuels for cement industry as a solution to waste problem in the Świętokrzyskie region (Zakłady zagospodarowania odpadów z liniami technologicznymi do produkcji paliw zastępczych dla przemysłu cementowego sposobem na rozwiązanie problemu odpadowego w województwie świętokrzyskim). Structure & Environment, 2 (4). pp. 29-40. ISSN 2081-1500

Spurek, Grzegorz (2012) The classification of solid recovered fuels for the needs of Polish cement industry (Klasyfikacja stałych paliw wtórnych na potrzeby przemysłu cementowego w Polsce). Structure & Environment, 4 (1). pp. 37-42. ISSN 2081-1500

Strzelczyk, Franciszek (2017) Energetyka geotermalna i pompy ciepła. Skrypty (471). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-18-8

Sulovcová, Katarína and Papučík, Štefan and Patsch, Marek and Kapjor, Andrej and Medvecký, Štefan (2014) PIV method as a means of optimization and validation of fluid flow in flue gas path. Structure & Environment, 6 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Szeląg, Bartosz (2017) Komputerowe wspomaganie modelowania sieci kanalizacji deszczowej. Skrypty (469). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-03-4

T

Telejko, Marek and Stachera, Aleksandra (2018) Thermal comfort in university computer laboratories (Komfort cieplny w pracowniach komputerowych uczelni wyższej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 201-210. ISSN 2081-1500

V

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Bánovčan, Roman and Kadúchová, Katarína (2018) Experimental measurements of gravity heat pipe with NH3 medium to obtain low-potential geothermal heat (Badania eksperymentalne rury cieplnej z czynnikiem NH3 do odzysku niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 82-86. ISSN 2081-1500

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Holubčík, Michal (2018) Alternative methods of obtaining geothermal heat from the earth (Alternatywne metody pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi). Structure & Environment, 10 (2). pp. 184-188. ISSN 2081-1500

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Malcho, Milan and Hužvár, Jozef and Papučik, Štefan (2013) Operational measurement of ground/water heat pump in cold weather. Structure & Environment, 5 (2). pp. 40-42. ISSN 2081-1500

W

Widłak, Małgorzata and Stoińska, Renata and Dańczuk, Magdalena and Widłak, Agata (2017) Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 (Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I). Structure & Environment, 9 (4). pp. 273-282. ISSN 2081-1500

Wojnowska-Heciak, Magdalena (2015) The significance of environmental factors in urban design (Znaczenie czynników środowiska naturalnego w projektowaniu przestrzeni miejskich). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Wolski, Bogdan and Cienciała, Agnieszka and Hajdukiewicz, Maciej and Romanyszyn, Ihor and Krawczyk, Karol and Gapys, Edyta and Warchoł, Artur and Lęcznar, Jakub and Kapusta, Łukasz and Granek, Grzegorz and Sobura, Szymon and Kulesza, Łukasz and Zięba, Weronika and Borek, Kamil and Nawrot, Aleksandra and Mączyńska, Aneta and Cisek, Sylwia (2022) Pozyskiwanie danych geodezyjnych dla potrzeb gospodarowania przestrzenią regionu świętokrzyskiego. Monografie, Studia, Rozprawy (M155). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-32-3

Woźniak, Magdalena (2012) Analysis of sorption properties of carbon fly ash subjected to pressure influence of climatic factor (Analiza właściwości sorpcyjnych popiołów lotnych powęglowych poddanych presji warunków klimatu). Structure & Environment, 4 (1). pp. 21-30. ISSN 2081-1500

Ż

Żygadło, Maria and Dębicka, Marlena (2016) The environmental assessment of mechanical-biological waste treatment by LCA method (Ocena oddziaływania mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) metodą LCA). Structure & Environment, 8 (4). pp. 260-265. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 14:55:07 2024 CEST.