Pozycje na temat "T Technology > TP Chemical technology"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: B | C | D | G | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Ż
Liczba pozycji: 40.

B

Bracka, Anna and Rusin, Zbigniew (2012) Comparison of pore characteristics and water absorption in ceramic materials with frost resistance factor, Fc (Porównanie wskaźnika mrozoodporności ceramiki Fc z charakterystyką porów i nasiąkliwością). Structure & Environment, 4 (3). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

C

Chatys, Rafał (2013) Analiza statystyczna parametrów wytrzymałościowych w procesie zniszczenia kompozytów włóknistych z wykorzystaniem procesu Markowa (A statistical analysis of strength parameters of fibrous composites at failure using the Markov process). Monografie, Studia, Rozprawy (M52). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Cholewińska, Małgorzata and Iwański, Marek (2011) Modification of petroleum road bitumen 50/70 with natural asphalt Gilsonite (Modyfikacja ponaftowego asfaltu drogowego 50/70 asfaltem naturalnym Gilsonit). Structure & Environment, 3 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Czapik, Przemysław and Czechowicz, Maciej (2017) Effects of natural zeolite particle size on the cement paste properties (Wpływ rozdrobnienia zeolitu naturalnego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 9 (3). pp. 180-190. ISSN 2081-1500

D

Dąbek, Lidia and Ozimina, Ewa and Picheta-Oleś, Anna (2011) Assessing the effect of iron ions adsorbed on activated carbon and the efficiency of decomposition of organic impurities using selected oxidizing agents (Ocena wpływu zaadsorbowanych na węglu aktywnym jonów żelaza na skuteczność degradacji zanieczyszczeń organicznych wybranymi czynnikami utleniającymi). Structure & Environment, 3 (1). pp. 29-35. ISSN 2081-1500

Dębicka, Marlena and Żygadło, Maria (2018) Analysis of respiratory quotient RQ in process of biomass decomposition in the lab technics (Analiza współczynnika oddechowego RQ w procesie rozkładu biomasy techniką laboratoryjną). Structure & Environment, 10 (4). pp. 376-385. ISSN 2081-1500

G

Grobelska, Edyta (2011) The impact of moisture and cyclic freezing on the non-freezing water of mono-ionic bentonites (Wpływ wilgotności i cyklicznego zamrażania na wodę niezamarzającą monojonowych bentonitów). Structure & Environment, 3 (1). pp. 36-46. ISSN 2081-1500

Grobelska, Edyta and Ludynia, Agata (2010) The influence of sample preparation by the laser diffraction method on the particle size distribution of bentonite (Wpływ preparatyki próbek na rozkład granulometryczny cząstek bentonitu metodą dyfrakcji laserowej). Structure & Environment, 2 (4). pp. 41-47. ISSN 2081-1500

K

Konieczny, Marek (2013) Kształtowanie właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych o osnowie metalowej z udziałem faz międzymetalicznych (Designing the mechanical properties of laminated metal-intermetallics composites). Monografie, Studia, Rozprawy (M41). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kotwa, Anna (2011) Influence of sub-zero temperature and initial set time on the properties of hardened concrete (Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu). Structure & Environment, 3 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Analysis of the mobility of heavy metals in sludge for the sewage treatment plant in Daleszyce (Analiza mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Daleszycach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 85-92. ISSN 2081-1500

Kozlowski, Tomasz and Walaszczyk, Łukasz (2017) The use of the fractal geometry to describe the pore space in wet source clays (Zastosowanie geometrii fraktalnej do opisu przestrzeni porowej w wilgotnych iłach). Structure & Environment, 9 (3). pp. 208-214. ISSN 2081-1500

Kuliczkowski, Andrzej and Mogielski, Kamil (2012) Results of laboratory tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP liners (Wyniki badań laboratoryjnych przewodów kanalizacyjnych betonowych, kamionkowych i z PVC z powłokami CIPP). Structure & Environment, 4 (3). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta and Orman, Łukasz J. and Radek, Norbert (2011) Waste materials for the production of ceramics (Odpady jako substrat do produkcji spieków ceramicznych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 49-53. ISSN 2081-1500

M

Mazurek, Grzegorz (2011) The assessment of the resilient modulus of elasticity of asphalt concrete with low-viscosity modifier (Badania modułu sztywności sprężystej betonu asfaltowego z asfaltem niskowiskozowym). Structure & Environment, 3 (1). pp. 16-20. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Application of the PHREEQC program to assess the chemical stability of tap water in Kielce (Zastosowanie programu PHREEQC do oceny stabilności chemicznej wody wodociągowej w Kielcach). Structure & Environment, 12 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

Mieczkowski, Paweł (2018) The effect of an organometallic catalyst on the properties of pen grade bitumens (Wpływ katalizatora metaloorganicznego na właściwości asfaltów drogowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 338-353. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) FID signal intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range (Intensywność sygnału (FID) w badaniach NMR gruntów spoistych w zakresie temperatur dodatnich). Structure & Environment, 8 (3). pp. 179-182. ISSN 2081-1500

Nocuń-Wczelik, Wiesława and Nowak, Maciej and Kapeluszna, Ewa (2017) Lightweight mortars with expanded perlite modified by admixtures (Lekkie zaprawy cementowe z dodatkiem perlitu ekspandowanego, modyfikowane domieszkami). Structure & Environment, 9 (2). pp. 102-111. ISSN 2081-1500

Nowakowski, Karol (2012) The influence of the liquid low-viscosity additive (THPP) on the selected properties of the modified bitumen PMB 45/80-55 (Oznaczenie wpływu dodatku (THPP) na wybrane parametry asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55). Structure & Environment, 4 (3). pp. 8-14. ISSN 2081-1500

O

Orman, Łukasz J. (2011) Measurement of boiling heat transfer on a single fin (Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na pojedynczym żebrze). Structure & Environment, 3 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława (2015) Korozja wewnętrzna betonu (Internal corrosion of concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M66). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław (2011) Methods of investigation of alkali-carbonate reaction in concrete based on the tests of aggregate reactivity (Metody badań reakcji alkalia-węglany w betonie na tle badań reaktywności kruszywa). Structure & Environment, 3 (2). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Mazur, Agnieszka and Zapała-Sławeta, Justyna (2018) The evaluation of the effect of chalcedony dust on the reaction of alkalis with reactive aggregate in cement mortars (Ocena wpływu mączki chalcedonitowej na przebieg reakcji alkaliów z kruszywem reaktywnym w zaprawach cementowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 19-27. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Zapała, Justyna (2011) Review of the laboratory methods applied to assess the reactivity of alkaline siliceous aggregates in concrete (Przegląd metod laboratoryjnych stosowanych do oceny reaktywności alkalicznej kruszyw krzemionkowych w betonie). Structure & Environment, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy (2016) Energy and resource saving technologies of formation of massive amorphous structure. Structure & Environment, 8 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

Picheta-Oleś, Anna (2010) The application of selected activated carbons to dye wastewater treatment (Wykorzystanie wybranych węgli aktywnych do oczyszczania ścieków farbiarskich). Structure & Environment, 2 (3). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

S

Sałata, Aleksandra and Lidia, Dąbek (2010) Elemental analysis of sediments from the urban storm water drainage depending on granulometric fractions (Analiza elementarna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej w zależności od frakcji granulometrycznych). Structure & Environment, 2 (4). pp. 25-28. ISSN 2081-1500

Spadło, Sławomir and Młynarczyk, Piotr (2012) Investigation of the surface quality alloying with the electrodes of chromium-nickel steel (Badania stanu warstwy wierzchniej stopowanej elektrodami ze stali chromowo-niklowych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 52-59. ISSN 2081-1500

Spurek, Grzegorz (2010) Waste management plants with process lines for production of substitute fuels for cement industry as a solution to waste problem in the Świętokrzyskie region (Zakłady zagospodarowania odpadów z liniami technologicznymi do produkcji paliw zastępczych dla przemysłu cementowego sposobem na rozwiązanie problemu odpadowego w województwie świętokrzyskim). Structure & Environment, 2 (4). pp. 29-40. ISSN 2081-1500

Spurek, Grzegorz (2012) The classification of solid recovered fuels for the needs of Polish cement industry (Klasyfikacja stałych paliw wtórnych na potrzeby przemysłu cementowego w Polsce). Structure & Environment, 4 (1). pp. 37-42. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta and Vyšvařil, Martin (2023) Rheological properties of cement pastes modified with pumice, trass and chalcedonite powder (Właściwości reologiczne zaczynów cementowych modyfikowanych pumeksem, trasem i mączką chalcedonitową). Structure & Environment, 15 (4). pp. 217-226. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stańczak, Dominika and Jaworska, Beata (2020) Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites (Wpływ popiołu lotnego z biomasy rolniczej na karbonatyzację kompozytów cementowych i polimerowo-cementowych). Structure & Environment, 12 (2). pp. 66-71. ISSN 2081-1500

Stępień, Anna (2012) Microstructural and funcional properties of silicate products modified with basalt aggregate (Właściwości mikrostrukturalne i użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych kruszywem bazaltowym). Structure & Environment, 4 (1). pp. 10-17. ISSN 2081-1500

Stępień, Justyna and Iwański, Mateusz M. and Remišová, Eva and Decký, Martin and Briliak, Dušan (2023) The comparative studies of the properties of joint sealants produced by manufacturers and in laboratory conditions with the use of highly modified bitumen (Badania porównawcze właściwości mas zalewowych wytwarzanych przez producentów i w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego). Structure & Environment, 15 (4). pp. 227-243. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Szkarowski, Aleksander and Janta-Lipińska, Sylwia (2018) Improving of boiler efficiency by controlling the harmful substances concentration in the combustion products (Poprawa sprawności kotła poprzez sterowanie stężeniem szkodliwych substancji w produktach spalania). Structure & Environment, 10 (4). pp. 367-375. ISSN 2081-1500

T

Trębacz, Hubert and Michno, Piotr (2017) Occurrence of platinum group metals in the environment and their use (Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie). Structure & Environment, 9 (4). pp. 283-298. ISSN 2081-1500

Trębacz, Hubert and Michno, Piotr (2017) The evaluation of platinum group metals (PGMs) and their recovery from car catalytic converters (Ocena zawartości platynowców i metod ich odzysku z samochodowych reaktorów katalitycznych). Structure & Environment, 9 (2). pp. 133-147. ISSN 2081-1500

W

Woźniak, Magdalena (2012) Analysis of sorption properties of carbon fly ash subjected to pressure influence of climatic factor (Analiza właściwości sorpcyjnych popiołów lotnych powęglowych poddanych presji warunków klimatu). Structure & Environment, 4 (1). pp. 21-30. ISSN 2081-1500

Ż

Żygadło, Maria and Dębicka, Marlena (2014) The mechanical-biological treatment (MBT) of waste under Polish law (Mechaniczno-biologiczna przeróbka odpadów (MBP) w świetle polskiego prawa). Structure & Environment, 6 (4). pp. 37-42. ISSN 2081-1500

This list was generated on Wed Apr 24 11:40:59 2024 CEST.