Pozycje wydane w roku 2018

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: Artykuł | Książka
Ilość pozycji: 51.

Artykuł

Abyzov, Vadym (2018) Architecture-&-Building systems in civil construction (Systemy architektoniczne i budowlane w budownictwie cywilnym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 153-158. ISSN 2081-1500

Bakalarz, Michał and Kossakowski, Paweł (2018) Load-bearing capacity of solid timber beams with small cross section height strengthened with composite sheets (Nośność na zginanie litych belek o niskim przekroju poprzecznym wzmocnionych matami kompozytowymi). Structure & Environment, 10 (4). pp. 301-308. ISSN 2081-1500

Bazan-Krzywoszańska, Anna (2018) GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning (Technologia GIS narzędziem ochrony krajobrazu i wartości kulturowych w planowaniu przestrzennym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 129-137. ISSN 2081-1500

Borowy, Andrzej and Wróblewski, Bogdan (2018) Application of the fire resisting suspended ceilings (Zastosowanie sufitów podwieszonych o określonej odporności ogniowej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 211-222. ISSN 2081-1500

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek and Świetlik, Paweł and Dekýš, Vladimir (2018) Comparative analysis of measurement data recorded by two traffic monitoring stations (Analiza porównawcza wyników pomiarów zarejestrowanych przez dwie stacje monitorujące ruch pojazdów drogowych). Structure & Environment, 10 (2). pp. 170-179. ISSN 2081-1500

Ciopińska, Joanna and Bezak-Mazur, Elżbieta (2018) Phosphorus solubilizing bacteria - review article (Bakterie solubilizujące fosfor - przegląd). Structure & Environment, 10 (3). pp. 266-277. ISSN 2081-1500

Czapik, Przemysław and Cebulski, Mateusz (2018) The properties of cement mortar with natural zeolite and silica fume additions (Właściwości zaprawy cementowej z dodatkiem zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego). Structure & Environment, 10 (2). pp. 105-113. ISSN 2081-1500

Dachowski, Ryszard and Komisarczyk, Katarzyna and Komisarczyk, Kamila (2018) Analysis of the influence of factors increasing the characteristics of autoclaved products using the DEMATEL method (Analiza wpływu czynników kształtujących cechy tworzyw autoklawizowanych przy użyciu metody DEMATEL). Structure & Environment, 10 (3). pp. 237-245. ISSN 2081-1500

Dębicka, Marlena and Żygadło, Maria (2018) Analysis of respiratory quotient RQ in process of biomass decomposition in the lab technics (Analiza współczynnika oddechowego RQ w procesie rozkładu biomasy techniką laboratoryjną). Structure & Environment, 10 (4). pp. 376-385. ISSN 2081-1500

Hoła, Jerzy and Runkiewicz, Leonard (2018) Methods and diagnostic techniques used to analyse the technical state of reinforced concrete structures (Metody i techniki diagnostyczne stosowane w ocenie stanu technicznego konstrukcji żelbetowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 309-337. ISSN 2081-1500

Jędrzejowski, Paweł and Latosińska, Jolanta and Masternak, Paulina and Michno, Piotr (2018) Comparison of energy efficiency of the municipal waste treatment plant in Krakow and Bialystok (Porównanie efektywności energetycznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie i Białymstoku). Structure & Environment, 10 (4). pp. 357-366. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan (2018) The issue of transience in architecture and the problems of conservation protection in the selected modernist buildings (Problemy przemijania w architekturze i ochrony konserwatorskiej na przykładzie wybranych budowli modernistycznych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 39-49. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan W. (2018) The image of the contemporary architecture of Kielce - a review of the selected buildings (Obraz współczesnej architektury Kielc na przykładzie wybranych obiektów). Structure & Environment, 10 (2). pp. 138-152. ISSN 2081-1500

Kostrzewa, Paulina and Stępień, Anna and Dziadek, Katarzyna and Szmidt, Artur (2018) Technological aspect of brick production using the method of autoclaving (Technologiczne aspekty produkcji cegieł metodą autoklawizacji). Structure & Environment, 10 (3). pp. 249-257. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Bartkiewicz, Lidia (2018) Overview of modern anaerobic wastewater treatment methods (Przegląd nowoczesnych metod beztlenowego oczyszczania ścieków). Structure & Environment, 10 (3). pp. 266-277. ISSN 2081-1500

Lesiak, Paweł (2018) Passive energy reduction technologies in environmental engineering (Technologie pasywnego ograniczania zużycia energii w inżynierii środowiska). Structure & Environment, 10 (2). pp. 161-169. ISSN 2081-1500

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Kadúchová, Katarína and Ďurčanský, Peter (2018) Accumulation of low-potential thermal energy (Magazynowanie niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 87-91. ISSN 2081-1500

Malcho, Milan and Lenhard, Richard and Vantúch, Martin and Kadúchová, Katarína and Puchor, Tomáš (2018) Working parameters of gas heat pump in use with low-potential geothermal energy (Parametry pracy gazowej pompy ciepła wykorzystującej geotermalną niskiej entalpii). Structure & Environment, 10 (2). pp. 180-183. ISSN 2081-1500

Mieczkowski, Paweł (2018) The effect of an organometallic catalyst on the properties of pen grade bitumens (Wpływ katalizatora metaloorganicznego na właściwości asfaltów drogowych). Structure & Environment, 10 (4). pp. 338-353. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Ivanova, Anna G. (2018) Snowdrift extent on motorways with busy traffic (Zasięg pokrywy śnieżnej na autostradach o dużym natężeniu ruchu). Structure & Environment, 10 (2). pp. 122-128. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Mazur, Agnieszka and Zapała-Sławeta, Justyna (2018) The evaluation of the effect of chalcedony dust on the reaction of alkalis with reactive aggregate in cement mortars (Ocena wpływu mączki chalcedonitowej na przebieg reakcji alkaliów z kruszywem reaktywnym w zaprawach cementowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 19-27. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna V. (2018) Peculiarities of phase processes in the volume of liquid (Cechy szczególne procesów fazowych w dużej objętości cieczy). Structure & Environment, 10 (1). pp. 66-74. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy M. and Koshlak, Hanna V. (2018) Thermal insulation materials with porous structure (Materiały termoizolacyjne o strukturze porowatej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 258-265. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Rafał and Szychowski, Andrzej (2018) Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams (Wpływ żeber podporowych o przekroju zamkniętym na moment krytyczny zwichrzenia belek stalowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 5-18. ISSN 2081-1500

Plechawski, Stanisław and Fic, Stanisław B. (2018) Diagnostics of concrete elements after the fire (Diagnostyka elementów betonowych po pożarze). Structure & Environment, 10 (3). pp. 223-236. ISSN 2081-1500

Skawińska, Anna and Tkocz, Aleksandra and Laska-Józefczak, Pelagia and Foszcz, Tomasz (2018) The possibility of the use of secondary raw materials from energy and iron&steel industries for glass-ceramics production (Możliwość wykorzystania surowców wtórnych przemysłu energetycznego i hutniczego do wytwarzania szkła-ceramiki). Structure & Environment, 10 (2). pp. 114-121. ISSN 2081-1500

Szczecina, Michał and Tworzewski, Paweł and Uzarska, Izabela (2018) Numerical modeling of reinforced concrete beams, including the real position of reinforcing bars (Modelowanie numeryczne belek żelbetowych z uwzględnieniem rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia). Structure & Environment, 10 (1). pp. 28-38. ISSN 2081-1500

Szkarowski, Aleksander and Janta-Lipińska, Sylwia (2018) Improving of boiler efficiency by controlling the harmful substances concentration in the combustion products (Poprawa sprawności kotła poprzez sterowanie stężeniem szkodliwych substancji w produktach spalania). Structure & Environment, 10 (4). pp. 367-375. ISSN 2081-1500

Telejko, Marek and Stachera, Aleksandra (2018) Thermal comfort in university computer laboratories (Komfort cieplny w pracowniach komputerowych uczelni wyższej). Structure & Environment, 10 (3). pp. 201-210. ISSN 2081-1500

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Bánovčan, Roman and Kadúchová, Katarína (2018) Experimental measurements of gravity heat pipe with NH3 medium to obtain low-potential geothermal heat (Badania eksperymentalne rury cieplnej z czynnikiem NH3 do odzysku niskotemperaturowej energii geotermalnej). Structure & Environment, 10 (1). pp. 82-86. ISSN 2081-1500

Vantúch, Martin and Kapjor, Andrej and Holubčík, Michal (2018) Alternative methods of obtaining geothermal heat from the earth (Alternatywne metody pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi). Structure & Environment, 10 (2). pp. 184-188. ISSN 2081-1500

Wolski, Bogdan and Toś, Cezary (2018) The statistical models for interpreting the results of parcels area verification in integrated administration and control system IACS (Statystyczne modele interpretacji wyników weryfikacji powierzchni działek w programie IACS). Structure & Environment, 10 (1). pp. 53-65. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Jędrzejczyk, Olga and Kaczorowska, Karolina (2018) The analysis of thermal comfort in the school and the wedding house (Analiza komfortu cieplnego w szkole i domu weselnym). Structure & Environment, 10 (1). pp. 75-81. ISSN 2081-1500

Ďurčanský, Peter and Nosek, Radovan (2018) Modelling and application of Stirling engine with renewable sources in electricity production (Modelowanie i zastosowanie silnika Stirlinga napędzanego odnawialnymi źródłami energii do produkcji energii elektrycznej). Structure & Environment, 10 (4). pp. 386-389. ISSN 2081-1500

Książka

Bochnia, Jerzy (2018) Wybrane właściwości fizyczne materiałów kształtowanych technologiami przyrostowymi (Selected physical properties of materials obtained with additive technologies). Monografie, Studia, Rozprawy (M105). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-36-2

Bąk, Łukasz (2018) A hybrid approach to modeling and solving distribution problems. Monografie, Studia, Rozprawy (M98). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-26-3

Chojnacki, Andrzej Łukasz and Chojnacka, Katarzyna Joanna (2018) Niezawodność elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Reliability of power distribution networks). Monografie, Studia, Rozprawy (M100). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-28-7

Dindorf, Ryszard and Takosoglu, Jakub and Woś, Piotr (2018) Bezpieczeństwo układów hydraulicznych i pneumatycznych (Safety of hydraulic and pneumatic systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M97). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-24-9

Filatova, Darya and El Nouty, Charles (2018) Statystyka dla inżynierów. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa. Nauki Podstawowe . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-42-3

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2018) Wpływ XX-wiecznej architektury sakralnej Kielc na otoczenie i przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta (The impact of the 20th-century sacred architecture of Kielce on the surroundings and transformation of the functional & spatial structure of the city). Monografia Architektura (7). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-38-6

Gębal, Grażyna and Nowakowska, Marzena and Szczepańska, Maria (2018) Relacyjne bazy danych : elementy teorii i rozwiążania praktyczne. Skrypty (472). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-33-1

Maciąg, Artur (2018) Bezsiatkowa metoda funkcji Trefftza w rozwiązywaniu różnych zagadnień mechaniki opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi (Meshless Trefftz functions method in solving various problems of mechanics described by partial differential equations). Monografie, Studia, Rozprawy (M104). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-37-9

Pacanowski, Jarosław (2018) Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników . T. 2, Konstrukcja i klasyfikacja tłoczników. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-40-9

Pacanowski, Jarosław (2018) Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników. T. 1, Metody i zasady ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-39-3

Piasta, Wojciech (2018) Zewnętrzna korozja siarczanowa betonu (External sulphate attack on concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M108). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-43-0

Płaza, Mirosław and Szcześniak, Zbigniew (2018) Przetwarzanie sygnałów w elektroterapii (Signal processing in electrotherapy). Monografie, Studia, Rozprawy (M101). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-31-7

Radek, Norbert (red.) and Sládek, Augustín (red.) and Hlavatý, Ivo (red.) (2018) Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej (Selected issues in mechanical engineering). Monografie, Studia, Rozprawy (M102). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-32-4

Víteček, Antonín and Cedro, Leszek and Farana, Radim and Vítečková, Miluše (2018) The fundamentals of mathematical modelling. Monografie, Studia, Rozprawy (M103). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-35-5

Wilk-Jakubowski, Jacek Łukasz (2018) Propagacja fal radiowych w łączności satelitarnej (Radiowaves Propagation in Satellite Communications Systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M99). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-29-4

Wolski, Bogdan (red.) (2018) Nowoczesne systemy pomiarowe w geomatyce i inżynierii środowiska. Monografie, Studia, Rozprawy (M107). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-47-8

Zender-Świercz, Ewa (2018) Zdecentralizowana wentylacja fasadowa sposobem na poprawę jakości powietrza wewnętrznego : diagnoza, analiza, poprawa (Decentralized façade ventilation as a way to improve the indoor air quality : diagnosis, analysis, improves). Monografie, Studia, Rozprawy (M106). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-41-6

This list was generated on Tue May 28 23:39:45 2024 CEST.