Pozycje wydane w roku 2019

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: A | B | C | D | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ł
Ilość pozycji: 50.

A

Abyzov, Vadym (2019) The main directions of prefabricated large-panel systems’ improving (Główne kierunki doskonalenia prefabrykowanych systemów wielkopłytowych). Structure & Environment, 11 (2). pp. 110-118. ISSN 2081-1500

B

Banachowska, Edyta (2019) Second life of the 19th and 20th century buildings on the example of the revitalization of architecture buildings art galleries culture centres (Drugie życie budynków XIX i XX wieku na przykładzie rewitalizacji obiektów architektonicznych galerie sztuki centra kultury). Structure & Environment, 11 (1). pp. 35-53. ISSN 2081-1500

Barański, Marek (2019) Konstrukcja i technika budowlana starożytnej Palmyry (Building construction techniques in ancient Palmyra). Monografia Architektura (10). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-62-1

Bartoš, Karol and Sabová, Janka and Kseňak, Ľubomir and Pukanská, Katarina and Blištán, Peter and Frąckiewicz, Paweł (2019) 3D modelling of a complex ceiling construction using non-contact surveying technologies (Modelowanie 3D złożonej konstrukcji stropu przy zastosowaniu bezdotykowych metod geodezyjnych). Structure & Environment, 11 (1). pp. 67-76. ISSN 2081-1500

Bezak-Mazur, Elżbieta (2019) Frakcjonowanie fosforu w matrycach środowiskowych i jego zastosowanie w inżynierii środowiska (Phosphorus fractionation in environmental matrices and its application in environmental engineering). Monografie, Studia, Rozprawy (M124). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-74-4

C

Chinh, Luong Minh (2019) Analysis and assessment of existing structural health monitoring systems (SHMS) of cable-stayed bridge in Vietnam (Analiza i ocena istniejących systemów monitorowania stanu strukturalnego (SHMS) mostu wantowego w Wietnamie). Structure & Environment, 11 (3). pp. 190-200. ISSN 2081-1500

Chomicz-Kowalska, Anna and Bartos, Joanna and Maciejewski, Krzysztof and Remisova, Eva and Komacka, Jozef and Holy, Michal (2019) The effect of WMA additive on basic properties of 35/50 and 50/70 foamed road bitumen (Wpływ dodatku WMA na podstawowe właściwości spienionych asfaltów drogowych 35/50 i 50/70). Structure & Environment, 11 (2). pp. 126-138. ISSN 2081-1500

D

Deyassa, Kassaye Gudeta (2019) The effectiveness of ISO 14001 and environmental management system - the case of Norwegian firms (Efektywność ISO 14001 i systemu zarządzania środowiskiem - przypadek firm norweskich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 77-89. ISSN 2081-1500

Doroz-Turek, Małgorzata (2019) W kręgu średniowiecznej architektury wrocławskich kanoników regularnych św. Augustyna (The medieval architecture of the Canons Regular of St Augustine in Wroclaw). Monografia Architektura (12). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-68-3

G

Gąsiorowska-Mącznik, Edyta and Piotrowska-Piątek, Agnieszka and Witczak-Roszkowska, Danuta (2019) Kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych : koopetycja - zaufanie - współpraca (Shaping inter-organisational relations : coopetition - trust - cooperation). Monografie, Studia, Rozprawy (M129). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-77-5

H

Horszczaruk, Elżbieta (2019) Properties of cement mortars modified with commercial nanosilica (Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych nanokrzemionką komercyjną). Structure & Environment, 11 (4). pp. 247-255. ISSN 2081-1500

K

Kamionka, Lucjan W. (2019) Architektura w zrównoważonym środowisku kulturowo-przyrodniczym (Architecture in a sustainable cultural-natural environment). Monografia Architektura (11). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-66-9

Kamionka, Lucjan W. (2019) Sustainable design - new standards in space creation - a review of the selected student works (Projektowanie zrównoważone - nowe standardy kształtowania przestrzeni na przykładzie wybranych prac studenckich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 54-64. ISSN 2081-1500

Kamionka, Lucjan W. and Seruga, Wacław and Wehle-Strzelecka, Stanisława (2019) Architektura Kielc : teraźniejszość i perspektywa jutra (Architecture of Kielce : the present and the prospect of tomorrow). Monografia Architektura (8). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-45-4

Kot, Janusz and Lypchuk, Vasyl and Radowicz, Joanna and Sztorc, Małgorzata (2019) Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania : formy – marketing – zachowania strategiczne (Inter-organizational relations in management processes : forms - marketing - strategic behaviour). Monografie, Studia, Rozprawy (M130). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-82-9

Kotowska-Jelonek, Marianna (red.) (2019) Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1998-2018 : wybrane aspekty makroekonomiczne. Monografie, Studia, Rozprawy (M127). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-79-9

Kotowska-Jelonek, Marianna (red.) (2019) Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1998-2018 : wybrane sektory mechanizmy instrumenty wsparcia. Monografie, Studia, Rozprawy (M128). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-81-2

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Alicja and Gawdzik, Barbara (2019) Innovative sequential batch reactor solutions for wastewater treatment (Innowacyjne rozwiązania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków). Structure & Environment, 11 (2). pp. 141-152. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara (2019) Risk analysis of accumulation of heavy metals from sewage sludge in soil from the sewage treatment plant in Starachowice (Analiza ryzyka kumulacji metali ciężkich z osadów ściekowych w glebie pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starachowicach). Structure & Environment, 11 (4). pp. 287-295. ISSN 2081-1500

Kravchenko, Iryna L. (2019) External and internal factors of influence on development of architecture of non-formal education establishments (Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na rozwój architektury przedsiębiorstw edukacyjnych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 177-189. ISSN 2081-1500

Kravchenko, Iryna L. (2019) Ways of formation of architecture of education’s non-formal institutions in modern conditions in Ukraine (Sposoby kształtowania architektury nieformalnych instytucji oświatowych w nowoczesnych warunkach na Ukrainie). Structure & Environment, 11 (2). pp. 119-125. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Piasta, Zdzisław (2019) Preliminary test results of thermal comfort in a classroom (Wstępne wyniki badań komfortu cieplnego w sali lekcyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 281-286. ISSN 2081-1500

Krechowicz, Maria and Kiliańska, Katarzyna (2019) Relacje międzyorganizacyjne w wybranych obszarach (Inter‐organizational relationships in the selected areas). Monografie, Studia, Rozprawy (M125). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-75-1

L

Latosińska, Jolanta (2019) Modyfikacja popiołu z komunalnych osadów ściekowych poprzez zeolityzację : wybrane zagadnienia (Modification of municipal sewage sludge ash by zeolitization : selected issues). Monografie, Studia, Rozprawy (M111). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-49-2

Linek, Małgorzata and Wesołowski, Mariusz (2019) Selected aspects of evaluating the technical condition of concrete airport pavements in terms of service life (Wybrane aspekty oceny stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w ujęciu trwałości eksploatacyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 265-277. ISSN 2081-1500

M

Mazurek, Grzegorz (2019) Liniowa i nieliniowa lepkosprężysta charakterystyka mastyksu asfaltowego w zakresie wysokich temperatur eksploatacyjnych nawierzchni (Linear and non‐linear characteristic of the asphalt mastic in range of high pavement operational temperatures). Monografie, Studia, Rozprawy (M118). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-60-7

Mazurek, Grzegorz and Pszczoła, Marek and Szydłowski, Cezary (2019) Non-linear mastic characteristics based on the modified MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) test (Nieliniowa charakterystyka mastyksu na podstawie zmodyfikowanej metody MSCR). Structure & Environment, 11 (1). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

Moskwa-Bęczkowska, Daria (2019) Efektywne zarządzanie kosztami publicznych szkół wyższych w Polsce (Effective cost management of public universities in Poland). Monografie, Studia, Rozprawy (M122). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-69-0

N

Nemchinov, Michail Vasilevich and Ivanova, Anna Gennadievna (2019) Decreasing the height of motor road embankments by changing the principle of water flow and snow protection in these conditions (Zmniejszenie wysokości nasypów samochodowych poprzez zmianę zasady przepływu wody i ochrony przed śniegiem). Structure & Environment, 11 (3). pp. 201-209. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina (2019) Dynamika i stateczność dynamiczna struktur tensegrity (Dynamic and dynamic stability of tensegrity structures). Monografie, Studia, Rozprawy (M116). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-57-7

P

Pavlenko, Anatoliy and Slowak, Anna Maria (2019) Physico-chemical characteristics of fuel gas mixtures (Charakterystyka fizykochemiczna mieszanek gazów paliwowych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 227-234. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2019) Management of technological processes in energy technologies. Monografie, Studia, Rozprawy (M120). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-63-8

Piasecka, Magdalena (2019) Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie w miniprzestrzeniach o zróżnicowanej geometrii (Flow boiling heat transfer in minispaces with varied geometry). Monografie, Studia, Rozprawy (M119). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-61-4

Piotrowicz, Dariusz (2019) Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc. Monografia Architektura (9). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-59-1

Piątek, Edyta (2019) Branża budowlana we wskaźnikach finansowych w dobie kryzysu gospodarczego (The construction industry in financial indicators during the economic crisis). Monografie, Studia, Rozprawy (M126). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-76-8

Proskuryakov, Viktor (2019) Architecture of the city of Kielce of the future in the projects of Lviv Architecture School students (Architektura Kielc w przyszłości w projektach studentów lwowskiej szkoły architektury). Structure & Environment, 11 (2). pp. 103-109. ISSN 2081-1500

R

Raczkiewicz, Wioletta (2019) Metodyka prowadzenia pomiarów służących ocenie stopnia skorodowania zbrojenia w betonie przy użyciu zestawu GP 5000-GalvaPulseTM. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI174). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-78-2

Raczkiewicz, Wioletta (red.) (2019) Diagnostyka budowlana : wybrane metody badania materiałów, elementów i konstrukcji (Building diagnostics : selected methods of materials as well as elements and structures test). Monografie, Studia, Rozprawy (M109). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-44-7

Romanyshyn, Ihor and Hajdukiewicz, Maciej (2019) The height survey of mount Łysica in the context of verification of geodesical and cartographic studies (Pomiar wysokościowy góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych). Structure & Environment, 11 (2). pp. 153-164. ISSN 2081-1500

Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena (2019) Eco-innovation and eco-efficiency in the frame of life cycle assessment. Monografie, Studia, Rozprawy (M114). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-55-3

Różowicz, Sebastian (2019) Modelowanie wybranych zjawisk fizycznych występujących w układzie zapłonowym silników spalinowych o zapłonie iskrowym (Modelling of selected physical phenomena occurring in the ignition of spark-ignition engines). Monografie, Studia, Rozprawy (M112). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-54-6

S

Sendek-Matysiak, Ewelina (2019) Wieloaspektowa analiza produkcji i eksploatacji samochodów elektrycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju (The multi-aspect analysis of the production and operation of lightweight electric cars in the aspect of sustainable development). Monografie, Studia, Rozprawy (M115). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-56-0

Skawińska, Anna and Foszcz, Tomasz (2019) Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych). Structure & Environment, 11 (4). pp. 256-264. ISSN 2081-1500

Szcześniak, Adam (2019) Analiza przetwarzania sygnałów logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (Analysis of logarithmic analog–digital converter signal processing with successive approximation). Monografie, Studia, Rozprawy (M110). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-48-5

T

Tkaczewska, Ewelina (2019) The influence of cement bypass dust on the properties of cement curing under normal and autoclave conditions (Wpływ pyłu z instalacji bypassa pieca cementowego na właściwości cementu dojrzewającego w warunkach normalnych i autoklawizacji). Structure & Environment, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 2081-1500

W

Wdowiak, Agnieszka and Brol, Janusz (2019) Methods of strength grading of structural timber - comparative analysis of visual and machine grading on the example of Scots pine timber from four natural forest regions of Poland (Metody sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej - analiza porównawcza sortowania wizualnego i maszynowego na przykładzie polskiej tarcicy sosnowej z czterech krain przyrodniczo-leśnych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 210-224. ISSN 2081-1500

Z

Zapała-Sławeta, Justyna (2019) Wybrane aspekty zapobiegania skutkom reakcji alkalia-krzemionka w betonie (Selected aspects of preventing deterioration from alkali-silica reaction in concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M117). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-58-4

Zawadzki, Andrzej (2019) Analiza wybranych liniowych obwodów elektrycznych z elementami niecałkowitego rzędu (Analysis of linear electrical circuits with the use of fractional-order elements). Monografie, Studia, Rozprawy (M113). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-53-9

Ł

Łagowski, Piotr and Chomik, Zdzisław (2019) Materiały eksploatacyjne w rolnictwie (Engine consumables and fuel products in agriculture). Monografie, Studia, Rozprawy (M123). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-73-7

Łaski, Paweł (2019) Analiza kinematyczna robotów równoległych (Kinematic analysis of parallel robots). Monografie, Studia, Rozprawy (M121). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-65-2

This list was generated on Wed Apr 24 06:41:53 2024 CEST.